אוטומטים ושפות פורמליות/תכונות של שפות רגולריות/סגירות תחת פעולות שונות/תרגילים

מכפיל וכוכב

עריכה

נניח ש-  היא שפה כלשהי. הראה כי