1. נושא (Subject)
  2. נשוא (Predicate)
  3. מושא (Direct and Indirect Object)
  4. Dummy subjects
  5. תרגולים: