אנליזה נומרית/גזירה נומרית/גזירה באמצעות הפרשים אחוריים

גזירה באמצעות הפרשים אחוריים עריכה

 
 

בדומה לפיתוחים הנ"ל, נמצא נוסחאות מקורבות לנגזרות:

נגזרת ראשונה עריכה

קירוב לינארי:

 

קירוב ריבועי:

 

נגזרת ראשונה בנקודת ביניים עריכה

 
 
 

נגזרת שנייה עריכה

 

 

נגזרת שנייה בנקודת ביניים עריכה