בקצב/תרגילים בסיסיים Wikitex

תרגילים בסיסייםעריכה

משקל 4/4. משכים: רבע, חצי ושלם. ללא הפסקים.

תרגיל 01עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4 g4 g4 g4 g4 g2 g2 g2 g2 g1 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 02עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4 g2 g2 g1 g4 g4 g4 g4 g1 g2 g2
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 03עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g2 g4 g4 g2 g2 g4 g4 g4 g4 g2 g2 g4 g4 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 04עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g2 g4 g2 g4 g2 g4 g4 g4 g4 g2 g4 g2 g4 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 05עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g2 g4 
   g4 g4 g4 g4 
   g2 g4 g4 
   g1 
   g2 g2 
   g4 g4 g2
   g4 g2 g4
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>


תרגיל 06עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g2
   g4 g2 g4
   g2 g4 g4
   g4 g2 g4
   g2 g4 g4
   g4 g2 g4
   g4 g2 g4
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 07עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g2 g4
   g2 g4 g4
   g2 g4 g4
   g4 g2 g4
   g4 g4 g2
   g4 g2 g4
   g4 g4 g4 g4
   g4 g2 g4
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 08עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4
   g4 g2 g4 
   g4 g4 g4 g4
   g4 g2 g4 
   g4 g4 g4 g4
   g4 g2 g4 
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 09עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g2 g4
   g1
   g4 g2 g4
   g2 g2
   g4 g2 g4
   g4 g4 g4 g4
   g4 g2 g4
   g2 g4 g4
   g4 g2 g4
   g4 g4 g2
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 10עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4
   g2 g4 g4
   g4 g4 g2
   g1 g1 g2 g2 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 11עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g2 g4 
   g4 g4 g4 g4
   g1
   g4 g2 g4 
   g2 g2
   g2 g4
   g4 g4 g4 g4
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 12עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g2 g2
   g1
   g4 g2 g4
   g1 
   g2 g4 g4
   g4 g4 g4 g4
   g1
   g2 g4 g4
   g4 g2 g4
   g1
   } 
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 13עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g2
   g1
   g2 g2
   g2 g4 g4
   g4 g4 g4 g4
   g4 g2 g4
   g4 g4 g2
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 14עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g1
   g1
   g1
   g4 g4 g4 g4
   g4 g4 g4 g4
   g2 g2
   g2 g2
   g4 g4 g4 g4
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 15עריכה

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g2 g2
   g2 g2
   g4 g4 g2
   g4 g2 g4
   g4 g4 g4 g4
   g4 g4 g4 g4
   g2 g4 g4
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>