הוכחות מתמטיות/חשבון אינפיניטסימלי/גזירות/התאפסות הנגזרת גוררת שהפונקציה קבועה

משפט

אם גזירה בקטע ומתקיים לכל , אזי קבועה בקטע .

הוכחה

יהיו ונניח ללא הגבלת הכלליות כי .

גזירה בקטע , ובפרט גזירה בקטע הפתוח ורציפה בקטע הסגור .

תנאי משפט הערך הממוצע של לגראנז' מתקיימים, לפיכך קיים עבורו

מכך נובע כי , כלומר .

לכן קבועה בקטע .