יוונית קלאסית/תורת הצורות/τοιοῦτος

τοιοῦτος (τοσοῦτος)
מספר יחסה זכר נקבה סתמי
יחיד nom τοιοῦτος τοιαύτη τοιοῦτον orτοιοῦτο
gen τοιούτου τοιαύτης τοιούτου
dat τοιούτῳ τοιαύτῃ τοιούτῳ
acc τοιοῦτον τοιαύτην τοιοῦτον or τοιοῦτο
דואלי n.a. τοιούτω τοιούτω τοιούτω
g.d. τοιούτοιν τοιούτοιν τοιούτοιν
רבים nom τοιοῦτοι τοιαῦται τοιαῦτᾰ
gen τοιούτων τοιούτων τοιούτων
dat τοιούτοις τοιαύταις τοιούτοις
acc τοιούτους τοιαύτᾱς τοιαῦτᾰ