יוונית קלאסית/תורת הצורות/מספרים/טבלת מספרים

Arabic number 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Greek number
Greek name alpha beta gamma delta epsilon digamma zeta eta theta
Arabic number 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Greek number
Greek name iota kappa lambda mu nu xi omicron pi koppa
Arabic number 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Greek number
Greek name rho sigma tau upsilon phi chi psi omega sampi

רוב המספרים מעל מספר ארבע אינם נוטים.

מספור אלף - בית יסודיים[1] (Cardinal) סידוריים (ordinal) [2]
1 αʹ εἷς, μία, ἕν πρῶτος, -η, -ον
2 βʹ δύο δεύτερος, -α, -ον
3 γʹ τρεῖς, τρία τρίτος, -η, -ον
4 δʹ τέσσαρες, τέσσαρα τέταρτος
5 εʹ πέντε πέμπτος
6 Ϛʹ ἕξ ἕκτος
7 ζʹ ἑπτά ἕβδομος
8 ηʹ ὀκτώ ὄγδοος
9 θʹ ἐννέα ἔνατος
10 ιʹ δέκα δέκατος
11 ιαʹ ἕνδεκα ἐνδέκατος
12 ιβʹ δώδεκα δωδέκατος
13 ιγʹ τρισκαίδεκα τρίτος καὶ δέκατος
14 ιδʹ τέσσαρες καὶ δέκα τέταρτος καὶ δέκατος
15 ιεʹ πεντεκαίδεκα πέμπτος καὶ δέκατος
16 ιϚʹ ἑκκαίδεκα ἕκτος καὶ δέκατος
17 ιζʹ ἑπτακαίδεκα ἕβδομος καὶ δέκατος
18 ιηʹ ὀκτωκαίδεκα ὄγδοος καὶ δέκατος
19 ιθʹ ἐννεακαίδεκα ἔνατος καὶ δέκατος
20 κʹ εἴκοσι(ν) εἰκοστός
21 καʹ εἷς καὶ εἴκοσι(ν) εἷς καὶ εἰκοστός
22 κβʹ δύο καὶ εἴκοσι(ν) δύο καὶ εἰκοστός
23 κγʹ τρεῖς καὶ εἴκοσι(ν) τρεῖς καὶ εἰκοστός
24 κδʹ τέσσαρες καὶ εἴκοσι(ν) τέσσαρες καὶ εἰκοστός
25 κεʹ πέντε καὶ εἴκοσι(ν) πέντε καὶ εἰκοστός
26 κϚʹ ἕξ καὶ εἴκοσι(ν) ἕξ καὶ εἰκοστός
27 κζʹ ἑπτά καὶ εἴκοσι(ν) ἑπτά καὶ εἰκοστός
28 κηʹ ὀκτώ καὶ εἴκοσι(ν) ὀκτώ καὶ εἰκοστός
29 κθʹ ἐννέα καὶ εἴκοσι(ν) ἐννέα καὶ εἰκοστός
30 λʹ τριάκοντα τριακοστός
40 μʹ τεσσαράκοντα τεσσαρακοστός
50 νʹ πεντήκοντα πεντηκοστός
60 ξʹ ἑξήκοντα ἑξηκοστός
70 οʹ ἑβδομήκοντα ἑβδομηκοστός
80 πʹ ὀγδοήκοντα ὀγδοηκοστός
90 Ϟʹ ἐνενήκοντα ἐνενηκοστός
100 ρʹ ἑκατόν ἑκατοστός
200 σʹ διακόσοι, -αι, -α διακοσιοστός
300 τʹ τρακόσοι, -αι, -α τριακοσιοστός
400 υʹ τετρακόσοι, -αι, -α τετρακοσιοστός
500 φʹ πεντακόσοι, -αι, -α πεντακοσιοστός
600 χʹ ἑξακόσοι, -αι, -α ἑξακοσιοστός
700 ψʹ ἑπτακόσοι, -αι, -α ἑπτακοσιοστός
800 ωʹ ὀκτακόσοι, -αι, -α ὀκτακοσιοστός
900 Ϡʹ ἐνακόσοι, -αι, -α ἐνακοσιοστός
1000 ͵α χίλοι, -αι, -α χιλιοστός
2000 ͵β δισχίλοι, -αι, -α δισχιλιοστός
3000 ͵γ τρισχίλοι, -αι, -α τρισχιλιοστός
4000 ͵δ τετρακισχίλοι, -αι, -α τετρακισχιλιοστός
5000 ͵ε πεντακισχίλοι, -αι, -α πεντακισχιλιοστός
6000 ͵Ϛ ἑξακισχίλοι, -αι, -α ἑξακισχιλιοστός
7000 ͵ζ ἑπτακισχίλοι, -αι, -α ἑπτακισχιλιοστός
8000 ͵η ὀκτάκισχίλοι, -αι, -α ὀκτάκισχιλιοστός
9000 ͵θ ἐννεακισχίλοι, -αι, -α ἐννεακισχιλιοστός
10000 ͵ι μὕριοι, -αι, -α μυριοστός
20000 ͵κ δισμὕριοι, -αι, -α δισμυριοστός
100000 ͵ρ δεδακισμὕριοι, -αι, -α δεδακισμυριοστός
  1. ^ אחת, שתיים, שלוש...
  2. ^ ראשון, שני, שלישי...