יוונית קלאסית/תורת הצורות/צורות יסוד של פעלים חשובים

Praes & impf act, med, pass Fut. Act, med Aor. act, med Pf & plpf & fut.pf act Pf & plpf Med, pass Fut.pf.pass Aor & fut pass תרגום
ἄγω ἄξω ἤγαγον טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני מוביל
ᾄδω ᾄσομαι ᾖσα טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני שר
αἱρέω αἱρήσω εἷλον טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני תופש, לוכד
αἰσθάνομαι αἰσθήσομαι ᾐσθόμην ᾔσθημαι טקסט התא טקסט התא אני חש, מבחין
ἀκούω ἀκούσομαι ἤκουσα ἀκήκοα ἤκουσμαι ἠκούσθην אני שומע
ἁλίσκομαι ἁλώσομαι ἑάλων (ἥλων) ἑάλωκα (ἥλωκα) טקסט התא טקסט התא אני נתפש
ἁμαρτάνω ἁμαρτήσομαι ἣμαρτον ἡμάρτηκα טקסט התא טקסט התא אני מחטיא, שוגה
ἀποδιδράσκω δράσομαι έδραν δέδρακα טקסט התא טקסט התא אני בורח
ἀρκέω ἀρκέσω ἤρκεσα טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני מפסיק
βαίνω βήσομαι ἔβην βέβηκα טקסט התא טקסט התא אני צועד
βάλλω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβλήθην אני זורק
βάπτω βαλῶ ἔβαλον βέβληκα βέβλημαι ἐβεβλήθην אני מטביל, צובע
βιόω βιώσομαι ἐβίων βεβίωκα βεβίωμαι טקסט התא אני חי
βούλομαι βουλήσομαι βεβούλημαι ἐβουλήθην טקסט התא טקסט התא אני רוצה, חפץ
γαμέω γαμῶ ἔγημα γεγάμηκα טקסט התא טקסט התא אני נושא אישה
γελάω γελάσομαι ἐγέλασα ἐγελάσθην טקסט התא טקסט התא אני צוחק
γηράσκω γηράσομαι ἐγήρασα טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני מזדקן
γίγνομαι γενήσομαι ἐγενόμην γέγονα (=γεγένημα) טקסט התא טקסט התא אני נוצר, מתהווה, הופך
γιγνώσκω γνώσομαι ἔγνων ἔγνωκα ἔγνωσμαι ἐγνώσθην אני מכיר, בעל דעה, הכרה
γράφω γράψω טקסט התא טקסט התא טקסט התא ἐγράφην אני כותב
δέω δεήσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני חסר
δίδωμι δωσῶ ἔδωκα δέδωκα (ἔδομεν) δέδομαι ἐδόθην אני נותן
δοκέω δόξω טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני סובר
δράω δράσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא ἐδράσθην אני עושה
δύναμαι δυνήσομαι טקסט התא טקסט התא δεδύνημαι ἐδυνήθην אני יכול
δύω δύσω ἔδυν δέδῦκα טקסט התא טקסט התא אני משקיע, מטביל
ἐθέλω ἐθελήσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני רוצה
ἐλέγχω ἐλέγξω ἤλεγξα ἐλήλεγμαι טקסט התא ἠλέγχθην אני חוקר
ἐπίσταμαι ἐπιστήσομαι ἐπίσταμαι טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני מבין, יודע
ἐπιστατέω טקסט התא טקסט התא ἐπεστάτηκα טקסט התא טקסט התא אני ממונה על
ἕπομαι ἕπομαι ἑσπόμην טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני הולך בעקבות
ἔρχομαι ἐλεύσομαι (εἶμι) ἦλθον ἐλήλυθα טקסט התא טקסט התא אני הולך
ἐρωτάω ἐρήσομαι (ἐρωτήσω) ἠρόμην (ἐρώτησα) ἠρώτηκα טקסט התא טקסט התא אני שואל
ἐσθίω ἔδομαι ἔφαγον טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני אוכל
εὕδω εὑδήσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני ישן
εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον ηὕρηκα ηὕρημαι ηὑρέθην אני מוצא, ממציא
ἔχω(εἷχον) ἔξω (σχήσω) ἔσχον ἔσχηκα ἔσχημαι טקסט התא אני בעל
ἕψω ἑψήσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני מבשל
θάπτω Θάψω ἔθαψα τέθαμμαι טקסט התא ἐτάφην אני קובר
θνήσκω θανοῦμαι ἔθανον Τέθνηκα (τεθνάμεν) טקסט התא טקסט התא אני מת
Θύω θύσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא ἐτύθην אני מקריב
ἵημι ἥσω ἦκα (εἷμεν) εἶκα εἷμαι εἵθην אני משלח
ἵστημι στήσω ἔστησα
ἔστην
ἕστηκα (ἑστάμεν) טקסט התא ἐστάθην אני מציב
κάθημαι ἐκαθήμην ἐκάθησο טקסט התא καθήμην טקסט התא אני יושב
καλέω καλῶ (καλέσω) ἐκάλεσα κέκληκα κέκλημαι ἐκλήθην אני קורא
κάμνω καμοῦμαι ἔκαμον Κέκμηκα טקסט התא טקסט התא אני יגע
κελεύω κελεύσω טקסט התא טקסט התא טקסט התא ἐκελεύσθην אני מצווה
κλέπτω κλέψω ἔκλεψα κέκλοφα κέκλεμμαι ἐκλέφθην
ἐκλάπην
אני גונב
κρεμάννῦμι κρεμῶ (κρεμάσω) ἐκρέμασα ἐκρεμάσθην טקסט התא טקסט התא אני תולה
κρινῶ κρίνω ἔκρινα κέκρικα Κέκριμαι ἐκρίθην אני פוסק
Κτείνω κτενῶ ἔκτεινα
ἔκτανον
ἔκτονα טקסט התא טקסט התא אני הורג
λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην אני תופש
λέγω ἐρῶ
λέξω
εἷπον
ἔλεξα
εἴρηκα εἴρημαι
λέλεγμαι
ἐρρήθην
ἐλέχθην
אני מדבר
λείπω λείψω ἔλιπον λέλοιπα λέλειμμαι ἐλείφθην אני נוטש, חסר
μαίνομαι μανοῦμαι/μανήσομαι ἐμάνην μέμηνα μεμάνημαι טקסט התא אני משתגע
μεμάθηκα ἔμαθον μαθήσομαι μανθάνω - - אני מבין, לומד
ἐμαχεσάμην μαχέομαι μάχομαι - μεμάχηναι - אני נלחם
μένω μενέω ἔμεινα μεμένηκα - - אני נשאר
μιμνήσκω μνήσω ἔμνησα - μέμνημαι ἐμνήσθην אני מזכיר
οἴομαι οἰήσομαι ᾠήθην טקסט התא טקסט התא טקסט התא אני סבור
οἶδα εἴσομαι - - - - אני יודע
ὄλλυμι ολέω ὤλεσα ὀλώλεκα - - להשמיד
ὁράω
impf:ἑωρ
ὄψομαι εἶδον ἐόρακα, ἑώρακα ἑόραμαι , ἑώραμαι, ὦμμαι ἑώραμαι ὤφθην לראות
ὄμνυμι ὀμοέομαι ὤμοσα ὀμώμοκα - ὠμόθην להישבע
πέμπω πέμψω ἔπεμψα πέπομφα πέπεμμαι ἐπέμφθην אני שולח, עורך תהלוכה
πίμπλημι πλήσω ἔπλησα
aor. 2 ἐπλήμην
πέπληκα πέπλησμαι ἐπλήσθην אני ממלא
πίνω πίομαι/πιοῦμαι ἔπιον πέποκα/πέπωκα טקסט התא ἐπόθην אני שותה
πίπτω πεσοῦμαι/πεσέομαι ἔπεσον/ἔπεσα πέπτωκα טקסט התא טקסט התא אני נופל
Πλήττω\ πλήσσω πλήξω ἔπληξα πέπληγα πέπληγμαι ἐπλήχθην, ἐπλήγην אני מכה
πυνθάνομαι πεύσομαι ἐπυθόμην - πέπυσμαι - אני מגלה
σβέννυμι σβέσω ἔσβεσα,ἔσβην ἔσβεκα ἔσβεσμαι ἐσβέσθην אני מכבה
σκεδάννυμι σκεδάσω ἐσκέδασα - ἐσκέδασμαι ἐσκεδάσθην אני מפזר
σῴζω σώσω ἔσῳσα σέσωκα σέσωσμαι ἐσώθην אני מציל
τελέω, τελῶ τελέσω, τελέσσω ἐτλέλεσα τετέλεκα τετέλεσμαι ἐτελέσθην אני מבצע
τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα טקסט התא ἐτέθην אני מניח
τίκτω τέξομαι ἔτεκον τέτοκα - - אני יולד
τιτρώσκω τρώσω ἔτρωσα τέτρωκα τέτρωμαι ἐτρώθην אני פוצע
τρέφω θρέψω ἔθρεψα τέτροφα τέθραμμαι ἐτράφην אני מטפח
τυγχάνω τεύξομαι ἔτυχον τετύχηκα - - אני זוכה ב
φαίνω φανέω ἔφηνα πέφηνα πέφασμαι ἐφάνθην אני מציג
φέρω οἴσω ἤνεγκα ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην אני נושא
φεύγω φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα - - אני בורח
φημί φήσω ἔφησα - - - אני אומר
φθείρω φθερέω ἔφθειρα ἔφθαρκα ἔφθαρμαι ἐφθάρην אני משחית
χρῶμαι χρήσομαι ἔχρησα טקסט התא κέχρησμαι ἐχρήσθην אני נזקק ל
ὠνέομαι ὠνήσομαι ἐπριάμην - ἐώνημαι ἐωνήθην לקנות
φύω φύσω ἔφυσα πέφυκα - ἐφύην to produce
φοβέομαι φοβέσομαι πεφόβημαι - - ἐφόβήθην to fear
φθάνω φθήσομαι ἔφθασα ἔθακα - - anticipate
φιλέω φιλήσω ἐφίλησα πεφίληκα πεφίλημαι ἐφιλήσθην love
τρέχω δραμέομαι ἔδραμον δεδράμηκα - - to run
τιμάω τιμήσω ἐτίμησα τετίμηκα τετίμημαι ἐτιμήσθην honor
τέμνω τεμέω ἔτεμον τέτμηκα τέτμημαι ἐτμήθην cut
στέλλω στελέω ἔστειλα ἔσταλκα ἔσταλμαι ἐστάλην send
ῥήγνυμι ῥήξω ἔρρηξα ἔρρωγα ἔρρηγμαι ἐρράγην break
πωλέω πωλήσω ἐπώλησα πέπρακα πέπραμαι ἐπράθην sell
πράττω πράξω ἔπραξα πέπραχα πέπραγμαι ἐπράχθη to do
πλέω πλεύσομαι ἔπλευσα πέπλευκα - - sail
παύω παύσω ἔπαυσα πέπαυκα πέπαυμαι ἐπαύσθην stop
πάσχω πείσομαι ἔπαθον πέπονθα - - suffer
παιδεύω παιδεύσω ἐπαίδευσα πεπαίδευκα πεπαίδευμαι ἐπαιδεύθην to raise a child
ὀφείλω ὀφειλήσω ὠφείλησα ὠφείληκα - - owe
οἴγνυμι οίξω ἔῳξα ἔῳχα ἔῳγμαι ἐῴχθην open
νομίζω νομιέω ἐνόμισα νενόμικα νενόμισμαι ἐνομίσθην to think
μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα - - - to intend to ,
λύω λύσω ἐλύσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην to loose
λανθάνω λήσω ἔλαθον λέληθα λέλησμαι - to escape notice
κτάομαι κτήσομαι ἐκτησάμην - κέκτημαι ἐκτήθην to gain
κλαίω κλαύσομαι ἔκλαυσα - κέκλαυμαι ἐκλαύσθην to weep
καίω καύσω ἔκαυσα κέκαυσα κέκαυμαι ἐκαύθην to burn
ἥδομαι - - - - ἥσθην to be pleased
ἕλκω ἕλξω εἵλκυσα εἵλκυκα εἵλκυσμαι εἱλκύσθην to drag
ἐλαύνω ἐλάω ἤλασα ελήλακα ἐλήλαμαι ἠλάθην to drive
εἶμι - - - - - to go
εἰμί ἔσομαι - - - - להיות
ἐγείρω ἐγερέω ἤγειρα ἐγρήγορα - ἠγέρθην arouse
ἐάω ἐάσω εἴασα εἴακα εἴαμαι εἰάθην to allow
διδάσκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα δεδίδαγμαι ἐδιδάχθην to teach
δελόω δελώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα δεδήλωμαι ἐδελώσθην to show
δείκνυμι δείξω ἔδειξα δέδειχα δέδειγμαι ἐδείχθην to show
δάκνω δήξομαι ἔδακον - δέδηγμαι ἐδήχθην to bite
ἀφικνέομαι ἀφίξομαι ἀφικόμην - ἀφῖγμαι - to arrive
ἄρχω ἄρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἦρχθην to begin/rule
ἀναλίσκω ἀναλώσω ἀνήλωσα ἀνήλωκα ἀνήλωμαι ἀνηλώθην to spend
αἰσχύνω αἰσχυνέω ᾔσχυνα - - ᾐσχύνθην to disgrace
αἴρω ἀρέω ἦρα ἦρκα ἦρμαι ἦρθην to lift
αἰνέω αἰνέσω ῄνεσα ᾔνεκα ᾔνηναι ᾐνέθην to praise
ἀγγέλλω ἀγγελέω ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλθην to announce