יוונית קלאסית/תורת הצורות/Deponent Futures

קיימים פעלים בעלי צורת עתיד הנראת כמידאלית (כמו פועל דפוננטי), כלומר הן להם מערכת סיומות אקטיביות בעתיד אלא רק מדיום המתפקדות כאקטיביות.

בעקבות שינוים לשונים השורש של גזע עתידי יכול להראות שונה מעט מזה של הווה. ישנם מקרים בהם השורש הוא שורש שונה מצורת היסוד הראשונה, למשל φέρω (לשאת) הוא οἴσω.


רשימה של פעלים עריכה

הווה (ind) עתיד (ind) תרגום
ἀκούω ἀκούσομαι לשמוע
μανθάνω μαθήσομαι ללמוד
ὁράω ὄψομαι לראות
ἀποθνῄσκω ἀποθανοῦμαι למות
λαμβάνω λήψομαι לקחת
πάσχω πείσομαι טקסט התא
αἱρέω αἱρήσομαι לתפוש
βαίνω βήσομαι ללכת
γινώσκω γνώσομαι להתהוות
εἰμί ἔσομαι להיות
θνῄσκω θανέομαι למות
πίνω πίομαι לשתות
ἐσθίω φάγομαι לאכול
πίπτω πεσέομαι ליפול
φαίνω φανέομαι להופיע
φεύγω φεύξομαι לברוח
γιγνώσκω γνώσομαι להיות בהכרה/מודע