יוונית קלאסית/תחביר/משפטי תנאי

מבנה משפט תנאי עריכה

משפט תנאי מורכב משני חלקים:

  1. רישא (protasis) אשר נפתח באמצעות εἰ.שלילה באמצעות μή
  2. סיפא‬ (apodosis) או פסוקית מסקנה - התוצאה של התנאי. שלילה באמצעות οὐ

בדרך כלל ביוונית הסיפא תופיע ראשונה ואחרי הרישא.

סוגי תנאים עריכה

זמן צורה רישא סיפא
הווה
תנאי הכרחי להווה (factual) εἰ + ind. (praes.pf) ind. (praes.pf)
תנאי בטל להווה (Contrary to fact) εἰ + impf. ind ἄν + impf. inf
תנאי כללי להווה (general position) ἐάν + coni praes. ind
עבר
תנאי הכרחי לעבר εἰ + ind (impf/aor/plpf) ind. (impf/ aor/plpf)
תנאי בטל εἰ+aor. ind ἄν + aor. ind
תנאי כללי לעבר εἰ + opt. impf. ind
עתיד
Future More Vivid ἐάν + coni fut. inf (or equivalent)
Future Less Vivid εἰ + opt ἄν +opt

תנאי ממשי עריכה

תנאי שחייב להתקיים. גם ברישא וגם בסיפא יש פועל במודוס חיווי. דוגמאות:

תנאי כללי להווה (Present General Conditions) עריכה

יוונית קלאסית/תחביר/קוניוקטיבוס/משפט משועבד/תנאים

פסוקית תנאי כללי לעבר עריכה

פסוקית תנאי לאמת כללית לעבר, לפעולה חוזרת ונשנת, להרגל.

  • Protasis: εἰ + optative
  • Apodosis: imperfect (לרוב), indicative

אם משהו היה בא, היינו עושים זאת

כינוי זיקה יכול להחליף את εἰ, לדוגמא:


תנאי פוטנציאלי עריכה

ההבדלים בין משפט תנאי More Vivid Future ל-Less Vivid Future הוא דומה להבדלים באנגלית בין "if I (shall) do this" לבין "if I should do this". פסוקיות FMV הם יותר ממשיות/אפשריות לקיום מאשר LMV. לכן דובר הפסוקית מבטא תנאי תקיף, החלטי. LMV מביע תנאי שהתממשות שלו נמוכה או בלתי אפשרית. היא אינה מבטא את טון הדובר בנוגע לצפיות שלו מקיומו של התנאי.

Future More Vivid עריכה

יוונית קלאסית/תחביר/קוניוקטיבוס/משפט משועבד/תנאים

Future Less Vivid עריכה

פסוקית תנאי שהסיכוים שתתרחש פחות גדולים

  • Protasis: εἰ + optative
  • Apodosis: optative + ἄν (opt פוטנציאלי)

אם אצטרך לבוא, אעשה זאת

כינוי זיקה יכול להחליף את εἰ, לדוגמא:


תנאי בטל עריכה

משפט תנאי שאינו יכול להתממש או לא הגיוני שיתרחש. גם ברישא וגם בסיפא יש פועל בזמן עבר (האוריסט או פרפקט) במודוס חיווי. בנוסף בסיפא יש ἄν. לכן פותחים את המשפט בעברית "לו...". דוגמאות:

  1. εἰ + IMPERFECT… IMPERFECT + ἄν (were… would be)
  2. εἰ + aorist; Aorist + ἄν (or plpf)(had …would have)
  • νῦν δ’, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀποπεφεύγη ἄν.