יידיש/אוצר מילים/איברים בגוף האדם

איברים בגוף האדם עריכה

  • גוף - קערפער (דער)
  • איבר - גליד (דער) ; איברים - גלידער
  • ראש - קאפ (דער)
  • צוואר - האלדז (דער) ; צווארים - העלדזער
  • שד - ברוסט (די)
  • בטן - בויך (דער)
  • יד - האנט (די) ; ידיים - הענט
  • רגל - פוס (דער) ; רגליים - פיס
  • פה - מויל (דאס)
  • אף - נאז (די)
  • עין - אויג (דאס)
  • אצבע - פינגער (דער) ; אצבעות - פינגער
  • ציפורן - נאגל (דער) ; ציפורניים - נעגל
  • אוזן - אויער (דער)
  • שיער - האר (די)
  • שערה - האר (דער)
  • גב - רוקן (דער)
  • שכם - פלייצע (די)
  • מותן - לענד (די)
  • שפם - וואנצעס (די)
  • זקן - בארד (די)
  • שפה (של הפה) - ליפ (די)
  • לחי - באק (די)
  • מצח - שטערן (דער)
  • סנטר - גאמבע (די)
  • לב - הארץ (דאס)
  • קיבה - מאגן (דער)
  • ריאה - לונג (די)
  • כליה - ניר (די)
  • כבד - לעבער (די)
  • מוח - מוח (דער)
  • דם - בלוט (דאס)
  • לשון - צונג (די)
  • עור - הויט (די)
  • שריר - מוסקל (דער)
  • עורק/וריד - אדער (דער)
  • מעיים - קישקע (די)
  • קרסול - קנעכל (דאס)
  • עצם - ביין (דער)
  • כתף - אקסל (דער)
  • זרוע - ארעם (דער)
  • שן - צאן (דער) ; שיניים - ציין
  • ברך - קני (די) ; ברכיים - קני
  • חניכיים - יאסלעס
  • מרפק - עלנבויגן (דער)
  • בית השחי - פאכווע (די)
  • פין - פעניס (דער)
  • כיס אשכים - אייערבייטל (דער)
  • נרתיק - מוטערשייד (די)/וואַגינאַ (די)