יידיש/אוצר מילים/מספרים


מספרים 0-10עריכה

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
0 אפס נול
1 אחד איינס
2 שתיים צוויי
3 שלוש דריי
4 ארבע פיר
5 חמש פינף
6 שש זעקס
7 שבע זיבּן
8 שמונה אכט
9 תשע ניין
10 עשר צען

מספרים 11-20עריכה

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
11 אחת עשרה עלף
12 שתים עשרה צוועלף
13 שלוש עשרה דרייצן
14 ארבע עשרה פערצן
15 חמש עשרה פופצן
16 שש עשרה זעכצן
17 שבע עשרה זיבעצן
18 שמונה עשרה אכצן
19 תשע עשרה ניינצן
20 עשרים צוואנציק

מספרים 21-99עריכה

מספרים מעל 20 כותבים ואומרים כאשר מספר האחדות נאמר ראשון ואחריו מספר העשרות

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
21 עשרים ואחת איין און צוואנציק
22 עשרים ושתיים צווי און צוואנציק
23 עשרים ושלוש דריי און צוואנציק
24 עשרים וארבע פיר און צוואנציק
25 עשרים וחמש פינף און צוואנציק
26 עשרים ושש זעקס און צוואנציק
27 עשרים ושבע זיבן און צוואנציק
28 עשרים ושמונה אכט און צוואנציק
29 עשרים ותשע ניין און צוואנציק
30 שלושים דרייסיק
31 שלושים ואחת איין און דרייסיק
40 ארבעים פערציק
50 חמישים פופציק
60 שישים זעכציק
70 שבעים זיבעציק
80 שמונים אכציק
90 תשעים ניינציק
99 תשעים ותשע ניין און ניינציק

מספרים מעל 100עריכה

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
100 מאה הונדערט
101 מאה ואחד הונדערט מיט איינס
102 מאה ושתיים הונדערט מיט צוויי
110 מאה ועשר הונדערט מיט צען
111 מאה ואחד עשרה הונדערט מיט עלף
200 מאתיים צוויי הונדערט
201 מאתיים ואחד צוויי הונדערט מיט איינס
210 מאתיים ועשר צוויי הונדערט מיט צען
211 מאתיים ואחד עשרה צוויי הונדערט מיט עלף
700 שבע מאות זיבן הונדערט
800 שמונה מאות אכט הונדערט
900 תשע מאות ניין הונדערט

מספרים מעל 1000עריכה

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
1000 אלף טויזנט
1001 אלף טויזנט מיט איינס
2000 אלפיים צוויי טויזנט
2002 אלפיים ושתיים צוויי טויזנט מיט צוויי
10,000 עשרת אלפים צען טויזנט
10,001 עשרת אלפים ואחד צען טויזנט מיט איינס
100,000 מאה אלף הונדערט טויזנט
100,001 מאה אלף ואחד הונדערט טויזענט מיט איינס
1,000,000 מיליון מיליען