מיר טאן אונדזער בעסט, לייגן זיך אין דער לענג און אין דער ברייט.

מילון עברי–יידיש

עריכה
 • אב - טאטע, פאטער
 • אבד - פארלוירן
 • אביב - פרילינג
 • אֲבָל - אבער
 • אֵבֶל - טרויער
 • אבן - א שטיין
 • אגדה - די לעגענדע
 • אגורה - א פיאסטער,
 • אדום - רויט
 • אדוק - פרום, א פרומער
 • אדיקות - פרומקייט
 • אדם - מענטש
 • אדמה - די ערד
 • אדריכל - אן ארכיטעקט
 • אהב - ליב געהאט
 • אהבה - ליעבשאפט
 • אהוב - באליבט
 • או - אדער
 • אוגוסט - אוגוסט
 • אודות - וועגן, ארום
 • אוהל - געצעלט
 • אווז - א קאטשקע
 • אווזה - א גאנדז (גענדז)
 • אוטוביוגרפיה -אויטאביאגראפיע
 • אוי ואבוי - אוי וויי!
 • אויב - פיינד
 • אויל - א נאר (נאראנים)
 • אויר - לופט
 • אוירון - אן עראפלאן, א פליגער
 • אוכלוסיה - די באפעלקערונג
 • אולי - אפשר, קען זיין
 • אולם - אבער
 • אוניברסיטה - דער אוניווערסיטעט
 • אוסטריה - עסטרייך
 • אוסטרליה - אויסטראליע
 • אופנים - א ביציק[ל], בייזיק[ל], בייק
 • אופרטה - די אפערעטע
 • אוצר - אן אוצר
 • אוקטובר - אקטאבער
 • אורווה - א שטאל
 • אורח - א גאסט
 • אות - א אות
 • אותה - זי, איהר
 • אותו - אים, דער זעלבער, די זעלבע
 • אותו איש - דער זעלבער מענטש
 • אותי - מיך, מיר
 • אותך - דיך, אייך
 • אותם, אותן - זיי
 • אותנו - אונז
 • אז - דעמאלטס, איז
 • אזן - אן אויער
 • אח - א ברודער (ברידער)
 • אח (תנור) - אן אויוון
 • אחד - איין, איינס
 • אחדים - א טייל, עטליכע, א פאר, געציילטע
 • אחוז - א פראצענט
 • אחורי - אונטער
 • אחורנית - א [ר]אונטער
 • אחות - א שוועסטער
 • אחז - געהאלטן
 • אחר - אן אנדערע, אנדערער
 • אחר - נאך
 • אחר הצהרים - נאך מיטאג
 • אחר כך - נאך דעם
 • אחרון - די לעצטע, דער לעצטער
 • אחרי - נאך
 • אחרי 4 שנים - אין פיר יאר ארום, נאך פיהר יאר
 • אחרי כן - נאך דעם
 • אחרת - אנדערש
 • אחת - איין, איינס
 • אחת עשרה - עלף
 • אי אפשר - עס קען נישט זיין
 • אי שם - ערגעץ וואו
 • אידאל - דער אידעאל
 • איזה - דער וויפלטער
 • איזה - וואסערע, וועלכער
 • איזה מין - וואסערע, וואסארא, וואס פאר א [סארט]
 • איחד - פאראייניגט
 • איטליה - איטליע
 • איטלקי - אן איטליענער
 • איטריה - א לאקש
 • איך - ווי, ווי אזוי
 • איכר - א פויער
 • אילו - אויב, ווען, אז
 • אילו - וואסערע, וועלכע
 • איים - געסטראשעט
 • אין - עס איז נישטא,
 • אין לו - ער האט נישט
 • איפה - וואו
 • אירופאי - אייראפעישע
 • אירופה - אייראפע
 • אירי - דער אירלענדישערער
 • איש - א מענטש, א מאן
 • איש לא... - קיינער...נישט
 • איש עסקים - א געשעפטסמאן, ביזנעסמאן
 • אישה - א פרוי, די ווייב
 • אישיות - פערזענלעכקייט
 • אכל - עסן, געגעסן
 • אכפת - אן גיין, גייט אן
 • אל - צו,
 • אלה - די, אט די,
 • אלהים - דער גאט
 • אלולא - ווען נישט
 • אליל - געטשקע
 • אלמנה - אן אלמנה
 • אלף - טויזנט
 • אמא - מאמע
 • אמונה - אמונה, גלייבן
 • אמיץ - העלדיש, קוראדז'פול
 • אמנם - אבער
 • אמץ לב - דער מוט
 • אמצע - אין מיטן
 • אמת - אמת, ווארהייט
 • אנא - איך בעט אייך, ביטע, פליז
 • אנגלית - ענגליש
 • אנחנו - מיר, אונז, מיר זענען
 • אנטישמיות - אנטיסעמיטיזם
 • אנטרופולוג - דער אנטראפאלאגיש
 • אני - איך, איך בין
 • אניה - א שיף
 • אנקדוטה - דער אנעקדאט
 • אסור -מען טאר נישט, מען מעג נישט, אסור
 • אסיה - אזיע
 • אסיני - אסיהי - אזיאטיש
 • אסף - געקלייבן, געזאמלט, צאמגענומען
 • אספה - א פארזאמלונג, אסיפה
 • אסר - נישט געלאזט,
 • אף - נאז, נעזער,
 • אף אחד - קיין איינער נישט, קיינער
 • אף אחד לא - קיינער [...] נישט
 • אף על פי - כאטש[יג]
 • אפה - געבאקן
 • אפריקה - אפריקע
 • אפשרי - מעגליכע
 • אצל - ביי
 • אקלים - דער קלימאט
 • ארבע - פיר
 • ארבע עשרה - פערצן
 • ארבעים - פערציג
 • ארגון - ארגענעזאציע, ארגענעזעישן
 • ארגענטינה - ארגענטינע
 • ארוחה - א מאלצייט
 • ארוחת בוקר - פרישטיג
 • ארוחת ערב - נאכטמאל, סאפער
 • ארוחת צהרים - מיטאג
 • ארוך - לאנג
 • ארון - א שאפע, קאסטן, ארון
 • ארמני - אן ארמענער
 • ארץ - לאנד, לענדער, די ערד
 • ארצות הברית - די פאראייניגטע שטאטן
 • אש - א פייער
 • אשכנזי - אן אשכנעז[יש]ער
 • אשם - שולדיג
 • אשר - וואס
 • אשרה - די וויזע
 • את - דו, דו ביסט, - פניה של כבוד - איר, איר זענט
 • אתה - דו, דו ביסט, - פניה של כבוד - איר, איר זענט
 • אתכם , אתכן - אייך, ענק
 • אתם - איר, איר זענט, ענק [זענען], עטס [זענטס]
 • אתמול - נעכטן
 • אתן - איר, איר זענט
 • בזה אחר זה - נאך אנאנד, איינס נאכן צווייטן [אנדערן]
 • האיר - אויף געשיינט
 • האמין - געגלייבט
 • האשים - באשולדיגט
 • התאבל - געטרויערט
 • התאסף - זיך צוזאמגענומען
 • התארס - א חתן/כלה געווארן
 • כאלה - אזעלכע
 • לא אכפת לי - עס גייט מיר נישט אן
 • לתוך האדמה - אין דער ערד אריין
 • מאחר ש.. - ווי באלד אז, ווייל
 • נאבק - זיך געאמפערט,
 • נאנח - געקרעכטסט, געזיפצעט
 • ב... אין (שפה, יבשת, אופן)
 • ב...אויף (זמן)
 • ב... - מיט (רכבת, אניה)
 • הבא - דער קומעדיגער, נעקסטער
 • באמת - טאקע, באמת
 • בבקשה - ביטע, פליז
 • בגד - א קלייד
 • בגד לילה - פיזשאמע
 • בגלל - צוליב, וועגן
 • בד, מבד - סחורה
 • בדוי - אויסגעטראכט
 • בהדרגה - צוביסלעכווייז
 • בהיר - העל, ליכטיג
 • בא, קום, קומט, געקומען

בוא - קום

 • הביא - געברענגט
 • בוודאי - אוודאי, זיכער
 • בור - א גרוב,
 • בורא - דער באשעפער
 • בחור - א בחור
 • הבחין - באמערקט
 • בטוח - זיכער
 • הבטיח - צוגעזאגט
 • בימה - בימה, בלעמער
 • הבין - פארשטאנען
 • בין - צווישן
 • בין כך ובין כך - סיי ויי סיי
 • בינלאומי -אינטערנאציונאל, אינערנעשענאל
 • בינתים - [ביז]דערווייל
 • בייש - פארשעמט
 • התבייש - זיך געשעמט, פארשעמט
 • בית - א שטוב, הויז
 • הביתה - אהיים
 • בית העיריה - דאס ראטהויז
 • בית חרושת - א פאבריק
 • בית כנסת - א שוהל, בית מדרש
 • בית ספר - חיידער, שולע, סקול
 • בית קברות - בית הקברות, בית החיים
 • בכה - געוויינט
 • בכל זאת - מיט דעם אלעם
 • בלא, בלי - אן [קיין]
 • בלבד - נאר טאמער
 • בלה- פארברענגט
 • בלונדיני - א בלאנדע ...
 • בלע - איין געשלינגען
 • בלתי אפשרי - נישט מעגליך
 • בלתי חוקי - אומלעגאל
 • במיוחד - ספעציאל, ספעשל
 • בן - זוהן, קינד
 • בן 10 שנים - צען יאר אלט
 • בן דוד - א שוועסטערקינד, קאזין
 • בנה - געבויעט
 • בנין - א בנין
 • בנקאי - דער באנקיר
 • בסדר - גוט, בסדר
 • בעד - פאר, מיט
 • בעיקר - בעיקר
 • בעל - דער מאן
 • בעל בית - דער בעל הבית
 • בעל מלאכה - אן ארבעטארער
 • בער - געברענט
 • בערך - בערך, אין ווערד פון
 • ביקר - באזוכט
 • בוקר - אינדערפריה
 • בבוקר - אין דער פרי, צופריה
 • ביקש - געבעטן
 • ברא - באשאפן
 • ברור - קלאר
 • ברח - אנטלאפן
 • בריא - געזונט
 • ברית המועצות - דער סאוויעטן-פארבאנד
 • ברך ברכה - געבענטשט א ברכה
 • בשביל - פאר, וועגן
 • בישל - געקאכט
 • בשר - פלייש,
 • בת - טאכטער
 • בת 10 שנים - צען יאר אלט
 • בת דודה - א שוועסטערקינד,קאזין
 • גאה - שטאלץ
 • גאולה - די גאולה
 • גבוה - הויך
 • גבורה - די גבורה
 • גבר - דער מאן
 • גברת נשואה - פרוי
 • גברת רווקה - פרויילין
 • גברת בין נשואה לרווקה - חברטע
 • גג - דער דאך (דעכער)
 • גדול - גרויס (גרעסער)
 • גדל - וואקסן, איז געוואקסן
 • אוייסוואקסן, אוייסגעוואקסן (סיים לגדול)
 • גידף - זידלען זיך
 • גדר - דער פלויט
 • גוף - דער גוף, קערפער
 • גופה - דער טויטער
 • גורד שחקים - דער וואלקן-קראצער
 • גאז - דער גאז
 • גזלן - דער גזלן
 • גזע - די ראסע
 • גזעי - ראסנדיק
 • גזר - באפעלן, (באפלוין)
 • גטו - די געטא
 • גיר - די קרייד
 • התגלגל - קייקלען זיך, וואלגערן זיך
 • גלות - דער גלות
 • גם, גם כן - אויך
 • גם וגם סיי....סי...
 • גמר - ענדיקן
 • נגמר - ענדיקן זיך
 • גנב - גנבנען, געגנבעט
 • התגונן - ווערן זיך
 • התגעגע - בענקען נאך
 • גר - ווינען
 • גרב - דער זאק
 • גרדום - הענגען
 • גרון - דער האלדז (העלדזער)

גרון, גרוגרת - גרגעלך

 • גרוע - ערגער
 • גרמני - דער דייטש
 • גרעין - דאס קערנדל
 • גירש - טרייבן, געטריבן
 • גשם - דער רעגן
 • יורד גשם - עס גייט א רעגן
 • התגשם - מקום וערן
 • דוב - בער
 • דבר(ב צרויה) - רעדן
 • דבר - א- זאך
 • דבש - האניג
 • דג - א פיש
 • דגול - גרויס
 • דאר - פאסט
 • דוד - פעטער
 • דודה - מומע
 • דולר/ים - דאלאר/ן
 • דוקא - נאר
 • דוור - דריווענטרענער
 • די - גענוג
 • דיו - טינט
 • דיוקן - געשטאל
 • דל - ארעם
 • דל(איש) - ארעמאן
 • דליל - שיטער
 • דלק - ברענען
 • דלק-רדף - נאכגעלאפן
 • דלת - טיר
 • דם - בלוט
 • דמעה - טרער
 • דן - פארמישפטן
 • דין - א משפט
 • דפוס - דרוק
 • דפק - קלאפן
 • דק - דין
 • דקדוק - גראמאטיק
 • דקה - מינוט
 • דרור (צפור) - וואראביטשעק
 • דרך וועג, אופן
 • דרס - געטראטן
 • דרש - פארלאנגען
 • דת - רעליגיע
 • דתי - פרום
 • שלח - געשיקט
 • ה (ה' הידיעה) - דער, די, דאס
 • הא - נא אט
 • האבדה - שטאפונג
 • האבקה - באשטויבונג
 • האבקות - געראנגל
 • האדים -פאררויטלען זיך
 • האדיר - לויבן, גרייסן, גלאריפיצירן
 • האדרה - פארהערלעכונג
 • האהיל - דעקן, פארשאטענען, פארשטעלן, באשיצן
 • האהלה - דעקונג, באשיצונג
 • האזין - הערן, צוהערן-זיך, איינהערן-זיך
 • האזנה - צוהער, איינהער
 • האזנת סתר - געהיימער צוהער
 • האח - בראווא!, ווי גוט!
 • האחדה - אוניפארמירוהג
 • האחזות - באזעצונג, באזידלונג
 • האט - פארפאמעלעכן, פארקלענערן גיכקייט, פארלאנגזאמען
 • האטה - ארפאמעלעכונג
 • האיץ - צואיילן, פארשנעלערן
 • האיר - לייכטן, באלייכטן, אויפקלערן
 • האכיל - שפייזן, דערנערן, געבן צו עסן, האדעווען
 • האכלה - גערונג, שפייונג
 • האליל - פארגעטערונג,
 • האלמות -פארשוויגנקייט, שווייגעניש
 • האמין - גלויבן,האבן צוטרוי, טרויען
 • האמנה - פאקט, באשטעטיקונג, צוטרוי, צושטימונג, אפיצעלע, אנערקענונג
 • כתב האמנה - קערדענציאלן
 • האמנם? - ווירקלעך? איז דאס מעגלעך? צי דען?
 • היאנחות - זיפצעניש
 • האנשה - פארמענטשלעכונג, הומאניזירונג
 • האם? - צי
 • הבה - לאמיר
 • הבטחה - די הבטחה
 • הביט - קוקן
 • הבין - פארשטיין, פארשטאנען
 • הגיע - אנקומען, אנגעקומען
 • הגיע ל.. -דערגרייכן
 • הדהד - אפ, הילכן
 • הוא - ער, עס, ער איז, עס איז,
 • ההוא - יענער
 • הוביל - פירן צו
 • הודה - מודה זיין זיך
 • הונגריה - אונגערן
 • הוצאה להורג - די עקזעקוציע
 • הושיט - צעשטרעקן
 • החל - הייבן, אנהייבן,
 • הטה - קאניוגירן
 • היא - זי, עס, זי איז, עס איז
 • היה - זיין - בין, ביסט, איז, זיינען, זייט, איז געווען, זיי, זייט
 • נהיה - ווערן, געווערן
 • היה לו - האבן, האב, האסט, האט, האבן, געהאט, דארפן (ער דארף)
 • היום - היינט
 • היכן - ווו? וואנען
 • היכה - שלאגן, געשלאגן
 • הכיר - קענען, ער קען, באקענען זיך
 • הלא - דאך*הלאה - וויטער, אוועק
 • הלך - גיין, (גיי, גייסט, גייט, גייען, איז געגאנגען)
 • הם - זיי, זיי זיינען
 • הם - זיי זיי זיינען
 • הנאה - די הנאה
 • הנה - אט, נא
 • הניח -לייגן
 • הס - שא
 • הסטורי - היסטאריש
 • הסטוריה - די געשיכטע
 • הסיק (תנור) - איין, הייצן, אפ לערנען
 • הפיץ - פארשפרייטן
 • הצגה - די פארשטעלונג
 • הציג - פארשטעלען
 • הציל - ראטעווע
 • הציף - ארומכאפן
 • הצית - אונטער, צינדן, אונטער געצינדען
 • הקיף - ארומרינגלען
 • הר - דער בארג (בערב)
 • הרבה - א סך
 • כל כך הרבה - אזוי פיל
 • הרג - אומברעהגען
 • הרי - דאך
 • הריח - שמעקן
 • הרים - אויפהייבן, אויפגעהוייבן
 • הרצאה - די לעקציע
 • השיב - ענטפעכן
 • השמדה - אומקום
 • השתעל=היסן
 • הקיא=ברעכן
 • התבוללות - די אסימילאמיע
 • התווה - עויפקומען,
 • התחלה - דער אנהוייב
 • בהתחלה - צואנהייב
 • התחלה - דער אנהייב
 • התיר - לאזן
 • התלהבות - דער ענטוזיאזם
 • תקוממות - דער אויפשטאנד
 • ו... (ו' החיבור) - אוּן, אונד
 • ובכן - נו
 • ודאי - אוודאיוינה - ווין
 • ועד - דער קאמיטעט
 • ורשה - ווארשע
 • ותיק - אלט
 • ויתר - נאכגעבן, געכנענעבן
 • זאב - וואָלף
 • זבל - מיסט
 • זקן - אלט
 • זר - פרעמדער
 • זר פרחים - בלומען קראנץ
 • חדש - ניי
 • חדשות- נייעס
 • חוף - ברעג
 • חושב - טראכט
 • חזק - שטארק
 • חיים - לעבן
 • חכם - קלוג
 • חלב - מילך
 • חלק - גלאט
 • חלש - שוואך
 • חמאה - פוטער
 • חמוד - שיינינק
 • חמוץ - זויער
 • חמש - פונף
 • חריף - שארף
 • חתול - קאץ
 • טיפש - נאאר (נער)
 • טעים - געשמאק
 • יאר - שנה
 • יבש - טרוקן
 • יהודי - ייד
 • ילד\ה - קינד
 • יפה - שיין
 • ישן - אלט
 • ישר - גלייך
 • כהה - טונקל
 • כוכב - שטערן
 • כוס - גלאז
 • כן - יאָ
 • כסף - געלט
 • לא - ניין/נישט
 • לאכול - עסן
 • לבכות - ווײנען
 • לבן (צבע) - ווײַס
 • לגור - וואוינען
 • להבין - פֿאַרשטיין
 • להניח - אוועקלייגען
 • להרים - אויפצוהייבען
 • להתוועד - פארבריינגען
 • להתחיל - אנפאנגען
 • לחלום - חאלעמען
 • לחם - ברויט
 • לטייל - שפאצירן
 • לי - צו מיר
 • לך - צו דיר
 • לנו - צו אונז
 • לכולנו - צו אונז אלע
 • לכולכם - צו אייך אלע
 • לכל אחד - צו יעדער איינער
 • לכל אחד ואחת - צו יעדער איינער און איינע
 • לכם/ן - צו אייך
 • לכתוב - שרײַבן
 • ללכת - גייען
 • למה - פאַרוואָס
 • לנוח - אפרוען
 • לעמוד - שטיין
 • לעצור (את הרכב) - אָפּשטעלן
 • לעשן - רויכערן
 • לצעוק - שרײַען
 • לרקוד - טאַנצן
 • לשמוח - פֿריילעך זײַן
 • לשיר - זינגען
 • מאה - הונדערט
 • מאתים - צוויי הונדערט
 • מאומה - גאָרנישט
 • מדוע - פארוואס
 • מה - וואָס
 • מורה - לעהרער / לערענקֶא
 • מותר - מ'מעג
 • מחוספס - שארסטיק
 • מיד - שוין
 • מכוער - העסלעך
 • מלח - זאלץ
 • מלוח - געזאלצן
 • מנה - א פארצע
 • מעט - אַ ביסל, אַ ביסעלע
 • מצח - שטערן
 • מצא - געפונען
 • מציאה -
 • מר - ביטער
 • מתוק - זיס
 • מתי - וועהן
 • מתנה - ערשיינונג
 • נדיב - ברײטהאַרציקער, געבער
 • נו - שוין
 • נורמלי - פינקלעך
 • נחמד - ליבלעך
 • נטיה - נוינונג
 • נמוך - נידעריק
 • נערה - מיידעלע
 • נשאר - געבליבן
 • סבא - זיידע
 • סבתא - באָבע
 • סוליה - פאדעשווע
 • סיר - טאפ
 • סליחה - אַנטשולדיקט
 • סמטה - געסעלע
 • ספר - בוך
 • עוד - מער
 • עני - ארעם
 • עץ - בוים
 • עקום - קרום
 • ערד - אדמה
 • עשיר - רייך
 • צוחק - לאכט
 • צמא - דארשטיק
 • צעיר - יונג
 • צפורן / צפורנים - נאָגל / נעגל
 • קטן - קליין
 • ראש - קאָפ
 • רופא - דאָקטער
 • רזה - מאגער/דין
 • רחוב - גאס
 • רטוב - נאס/פייכט
 • שבע - זיבן
 • שולחן - טיש
 • שחור - שוואַרץ
 • שלוש - דרײַ
 • שלי - מיין
 • שמונה - אַכט
 • שמן - פעט/דיק
 • שפה - שפראַך
 • שש - זעקס
 • שתים - צווײ
 • שיקסע - גויה

מילון יידיש–עברי

עריכה
 • אַ - תווית מסתמת
 • אַבאָנירן - להיות מנוי
 • אַבי - ובלבד ש..
 • אָבער - אבל
 • אַדוואָקאַט (דער) עורך דין
 • אדער - או
 • אַהיים - הביתה
 • אַהין - שמה, לשם
 • אַהינטער - אחורה
 • אהער - הנה, לכאן
 • אוהל (דער) - מצבה מעל קברו של אדם חשוב
 • אַוודאי - בטח,בוודאי
 • אוונט (דער) - ערב
 • אַוועק - הלאה
 • אויב - אם
 • אויבן - למעלה
 • אויבערשטער (דער) - הקב"ה, עליון
 • אויג (דאס)- עין
 • אויגוסט(דער) - אוגוסט
 • אויוון (דער) - תנור
 • אויך - גם
 • אויס - עבר, חלף
 • אויסגעוואקסן - התבגר
 • אויסגעזען - נראה
 • אויסגעטאן - התפשט
 • אויסגעטראכט - בדוי
 • אויסגעמוטשעט - סחוט, יגע
 • אויסגעשריגן - צעק
 • אויסהערן - שמע
 • אויסוואקסן - גדל והתבגר
 • אויסזען - נראה
 • אויסטאן - התפשט
 • אויסטראכטן - המציא, בדה
 • אויסטראליע - אוסטרליה
 • אויסכאפן - לחטוף
 • אויסלערנען - לימד
 • אויסמאכן - אכפת
 • אויסמישן - לערבב
 • אויסניצן - לנצל
 • אויסערגעוויינלעכע - יוצא מן הכלל
 • אויספארשן - לחקור
 • אויספיר (דער) המסקנה
 • אויסשרייען - לצעוק
 • אויער (דער) - אוזן
 • אויף - על
 • אויף בויען - בנה
 • אויפגעשטאנען - קם
 • אויפהאלטן - לפרנס
 • אויפהייבן - להרים
 • אויפהענגען - תלה
 • אויפהערן - להפסיק
 • אויפהאלטן - לקיים,לפרנס
 • אויפוואכן - להתעורר
 • אויפכאפן זיך - להתעורר
 • אויפקומען - התהווה
 • אויפשוימען - הקציף
 • אויפשטאנד (דער) - מרד
 • אויפשטיין - לקום
 • אומברענגען - להרוג
 • אומלעגאל - לא חוקי
 • אומטום - בכל מקום
 • אומקום - מוות
 • אומקומען - להשמד,להספות
 • אומקערן - חזר
 • אומשולדיק - חף מפשע
 • און - ו החיבור
 • אונגערן - הונגריה
 • אונדז - אנחנו, אותנו, לנו
 • אונדזער - שלנו
 • אונטן - למטה
 • אונטער - מתחת
 • אונטערגעבן - להכנע
 • אונטערווארפן - להשליך
 • אונטערגעצונדען - הצית
 • אונטערגעשפרונגען - קפץ
 • אוניווערסיטעט - אוניברסיטה
 • אונטערצינדן - להצית
 • אז - ש... כאשר
 • אזא - כזה
 • אזוי - כך, ככה,
 • אזוינער - כזה
 • אזיאטיש - אסיאתי
 • זייגער - שעון
 • אזעלכע - כזה
 • אחוץ - חוץ מ...
 • אט - הנה
 • אטעמען - נשם
 • איבער - מעל
 • איבערבייסן - ארוחת בוקר
 • איבערגעכן - מסר
 • איברזעצן - לתרגם
 • איבערמארגן מחרתיים
 • איבעררייסן - הפסיק, התפרץ לדברי
 • אידעאל - אידאלי
 • איז - הוא (גוף 3)
 • איטליע - איטליה
 • איטלעכער - כל אחד
 • איי - ביצה (לאכילה)
 • אייביק - לעולם, לנצח
 • אייגען - שלו עצמו
 • איידער - לפני
 • אייך - לכם, אתכם
 • איין - המספר1
 • איינבינדער - כורך ספרים
 • איינגעפאלן- עלה על דעתו
 • איינהייצן - להדליק אש
 • אינער - מישהו
 • אין איינעם - ביחד
 • איינצאל - יחיד (בלשון)
 • איינציק - יחידי
 • איינרעדן - שיכנע
 • איער - שלכם
 • אייערנעכטען - שלשום
 • אייראפע - אירופה
 • איראפעיש - ארופאי
 • איך - אני
 • אים - אותו, לו
 • אימיגראנט - מהגר
 • אין - בתוך
 • אינדוסטריע - תעשיה
 • אינהאלט - תוכן
 • אינזשעניר - מהנדס
 • אינטעליגענט - משכיל
 • אינטערנאציונאל - בין לאומי
 • אינטערעסאנט - מענין
 • אינסטיטוציע - מוסד
 • איצט - כעת
 • איר - שלה
 • איר - אתם (אתה בגוף 3)
 • אירלענדער - אירי
 • אכט - שמונה
 • אכציק - שמונים
 • אכצען - 18
 • אלט, אלטער - זקן
 • אליין - לבד
 • אלמער - ארון
 • אלע - כל
 • אלערליי - כל מיני
 • אַלץ - הכל
 • א מאל - פעםאמעריקאנער - אמריקאי
 • אמעריקע - אמריקה
 • אן - בלי
 • אנגיין - המשיך
 • אנהייבן - להתחיל
 • אנדערער - אחר, שונה
 • אנהייב - התחלה
 • אנוואקסן - הופיע
 • אנטאן - להתלבש
 • אנטוויקלט - מפותח
 • אנטיסעמיטיזם - אנטישמיות
 • אנטלויפן - לברוח
 • אנצינדן - להדליק
 • אנקומען - להגיע
 • אנרירן - לגעת
 • אנשטאט - במקום
 • אנשרייבן - לכתוב
 • סימילאציע - התבוללות
 • א סך - הרבה
 • אעראפלאן - מטוס
 • אפהילכן הדהד
 • אפזוכן - מצא
 • אפטאן "סידר" מישהו בצחוק
 • אפטיילן - להפריד
 • אפיציעל - רשמי
 • אפלערנען - להסיק מסקנה
 • אפנארן - לרמות
 • אפערעטע - אופרטה
 • אפפירן - להוביל
 • אפשניידן - לקטוע
 • אפט - לעיתים קרובות
 • אפטיילן - להפריד
 • אפפירן - להוביל
 • אפן - פתוח
 • אפשר - אולי
 • אקטאבער - אוקטובר
 • אקטיאר - שחקן תאטרון
 • אקס (דער)- שור
 • אקעגען - מול, נגד
 • אראפ - למטה
 • אראפלאזן - לרדת
 • אראפנעמען - להוריד
 • ארבעט - עבודה
 • ארבעטן - לעבוד
 • ארבעטער - פועל
 • ארגאניזאציע - אירגון
 • ארגאניזן - לארגן
 • ארגענטינע - ארגנטינה
 • ארויס - החוצה
 • ארויסגיין - לצאת
 • ארויסגעגאנען - יצא לאור
 • ארויסגעבן - להוציא לאור
 • ארויסווארפן - להשליך
 • ארויף - למעלה
 • ארויפארביטן זיך - להתקדם
 • ארויפגעיין - לעלות
 • ארום - סביב
 • ארומגיין - להסתובב,להקיף
 • ארומכאפן זיך - לחבק,להקיף
 • ארט (דער) - מקום
 • אריבער - שוב, חוזר
 • אריגינאל - מקורי
 • אריין - בתוך
 • אריינזעצן - להושיב בכלא
 • אריינקומען - להכנס
 • אריינשטעלן - להכניס
 • ארמענער - ארמני
 • ארעם - עני, רש
 • ארעמאן - איש עני
 • ארעם - זרוע
 • ארעמקייט - עוני
 • באבע - סבתא
 • באגילדן - הזהיב
 • באגראבן - קבר
 • באגריסן - קיבל פניו בברכה
 • באדיננונג - תנאי
 • באדן זיך - מתרחץ
 • באדעקט - מכוסה
 • באהאלטן - נסתר
 • באהאלטן זיך - נסתר
 • באווענונג - תנועה
 • באוועגן - הניע
 • באוועלן - עשוי מכותנה
 • באזונדער - נפרד
 • באזל - בזל העיר בשוויץ
 • באלאלייקע - בלליקה
 • באלד - מיד, עוד מעט
 • באלד וי - מיד כש..
 • באמערקן - הבחין
 • באן - רכבת, מסילת ברזל
 • באנק - ספסל
 • באנק באאמעטער - פקיד בנק
 • באנקיר - בנקאי
 • באפעלן - ציווה, גזר
 • באפעלער - נוגש
 • באפעלקערונג - אוכלוסיה
 • באפרייונג - שחרור
 • באפרייען - שחרר
 • באצאלן - שילם
 • באק - לחי
 • באקומען - קיבל
 • באקליידן - הלביש
 • באקן - אפה
 • באקענען זיך - התוודע, הכיר
 • בארג - הר
 • בארד - זָקַן
 • בארימט - מפורסם
 • בארימען זיך - התפאר
 • בארשט - חמיצת סלק
 • באשאפן - ברא, יצר
 • באשולדיקן - האשים
 • באשליסן - החליט
 • באשמירן - מרח
 • באשעפטיקט - מועסק
 • באשעפער - השם הבורא
 • באשערטער - אהוב
 • באשרייבן - תאר
 • בודאפעשט - בודפסט
 • בוים - עץ
 • בוימל - שמן זית
 • בויען - בנה
 • בוך - ספר
 • בולבע - תפוח אדמה
 • בולבע קוגעלע - פשטידת תפוחי אדמה
 • ביבליאטעק - ספריה
 • ביז - עד
 • בין - עד אז
 • ביטע-שיין - בבקשה
 • ביי - אצל, ליד עם
 • ביידע - שניהם
 • בייטש - שוט
 • ביים - אצלם
 • ביימער - עצים
 • ביכער - ספרים
 • בילד - תמונה
 • בילדונג - חינוך
 • בילעט - כרטיס
 • בין - גוף ראשון - אני
 • בינטל - צרור
 • בינע - במה
 • ביסט - גוך שני יחיד - אתה
 • ביסל - קצת
 • ביסלעכוויז - בהדרגה
 • בית עולם - בית עלמין, בית קברות
 • בלא - כחול
 • בלאזן - נשב
 • בלאזן פון זיך - הצרברב
 • בלאנד - בלונדיני
 • בלוזע - חולצה
 • בלוט - דם
 • בלוטיק - מלא דם
 • בליי - עופרת
 • בלייבן -געבליבן - נשאר
 • בלייך - חיוור
 • בלייען - עשוי עופרת
 • בלינד - עיוור
 • בליק - מבט
 • בנעימותדיק - בנועם
 • בעט - מיטה
 • בעטן - ביקש
 • איך בעט דיך - בבקשת
 • בעל-הביצטע - בעלת הבית, המארחת
 • באלאגולע - בעל עגלה
 • בענטשן - בירך
 • בעסט - טוב
 • בעסער - יותר טוב
 • בעסער איידער - טוב יותר מ..
 • בערג - הר
 • בערד - זְקָנִים
 • בראטן, געבראטן - צלה
 • ברודער - אח
 • ברויט - לחם
 • ברוין - חום
 • ברומען - זמזם
 • ברידער - אחים
 • בריוו - מכתב
 • בריוון טרעגער - דוור
 • ברייט - רחב
 • ברייטהארציק - נדיב-לב
 • בריליאנט - יהלום
 • ברעג - חוף
 • ברענגען - הביא
 • ברענען - שרף, בער
 • גאגאטשע - געגע
 • גאז - גז
 • גאט - אלוהים
 • גאט צו דאנקן - תודה לאל
 • גאטעניו - אלי (לשון חיבה)
 • גאלד - זהב
 • גאלדן - של זהב
 • גאליציאנער - יהודי שבא מגליציה
 • גאנג - מהלך, גישה; מיט א שיינעם גאנג - בשפע, בעין יפה
 • גאנדז - אווזה
 • גאנער - אווז
 • גאנץ - שלם, כל
 • אין גאנץ - לגמרי
 • גאס - רחוב
 • גאסט - אורח
 • קומען א גאסט - ביקר, התארח
 • גאפל - מזלג
 • גאר - לציון הדגשה
 • גאראזש - מוסך
 • גארטל - חגורה
 • גארן - קומה
 • גארניט - לא כלום
 • גארניטער - חליפה
 • גוט - טוב, בסדר, היטב
 • א גוטן טאג - שלום, להתראות
 • א גוטע נאכט - לילה טוב
 • גוט מארגן - בוקר טוב
 • גוטן אוונט - ערב טוב
 • זיי אזוי גוט - בבקשה
 • גוט אויף אים! - טוב לו
 • גוטסקייט - טוב (שם עצם)
 • גוטער פריינד - חבר טוב
 • גוף - גופה
 • גזלן - גזלן
 • גי - ללכת
 • גיב, גיבן - לתת
 • גיט - געבן - לתת
 • גיין - הלך
 • גיך - מהר
 • גימנאזיע - גימנסיה
 • גיסט - געבן - לתת
 • גיסן - געגאסן - שפך
 • גלאז - זכוכית
 • גלאז - גלעזער -כוס
 • גלאט -גלאט אזוי זיך - סתם כך
 • גלאנצן - נצנץ
 • גלויבן - אמונה
 • גלייבן - האמין
 • גלייך - ישר
 • גליקלעך - מאושר
 • גלעזער - כוסות
 • גנבענען- געגנבט - גנב
 • געבוירן ווערן - נולד
 • געבוירן טאג - יום הולדת
 • געבליבן - בלייבן - נשאר, נותר
 • געבן -גיב, גיסט, גיט, גיבן, געגעבן - לתת
 • געבעטן - בעטן -ביקש
  • געוואָרן - נהיה, הפך ל..
 • דא - כאן, פה
 • דאוונען - להתפלל
 • דאך (דער) - גג
 • דאך - הרי, בכל זאת
 • דאכט זיך - נראה
 • דאלאר - דולר
 • דאנען - שם
 • דאנערשטיק - יום חמישי
 • דאנק - תודה
 • דאנקען - להביע תודה
 • דאס - זה, זאת
 • דאקטאר - רופא
 • דארטן - שם
 • דארף - זקוק
 • דארפן - היה צריך
 • ד.ה. (דאס-הייסט) - זאת אומרת, כלומר
 • דו - אתה
 • דורך - דרך משהו, על-ידי
 • דורכדעם - על-ידי זה
 • דורכרייסן - פילס דרך
 • די - היא, זאת,
 • דייטש - גרמני
 • דייטשלאנד - גרמניה
 • דיין - שלך
 • דיך/דיר - אותך
 • דין - רזה
 • דינסט - משרתת
 • דינסטיק - יום שלישי
 • דינען - שירת, עבד
 • דיסטעל - ארטישוק/קנרס
 • דיר - לך
 • דירה געלט - שכר דירה
 • דיריגירן - לנצח על תזמורת
 • דעכער - גגות
 • דעמאלט - אז
 • דעצעמבער - דצמבר
 • דער - ה' הידיעה לזכר
 • דערביי - לפיכך
 • דערגרייכן - להגיע ל..
 • דערהערן - נשמע
 • דערוויל - בינתים
 • דערווסט - נודע, ידוען
 • דערווערגן - חנק
 • דערזען - ראה
 • דערטרינקעןזיך - טבע
 • דערלויבן - הרשה
 • דערפאר - לכן
 • דערציילן - לספר
 • דערקלערן - להסביר
 • דערשטיקן - חנק למוות
 • דרוקן - הדפיס
 • דריט - שלישי
 • דריי - 3
 • דריידל - סביבון
 • דרייסיק - 30
 • דרייצן - 13
 • דרינען - בתוֹך
 • האלץ - קרש
 • הונט - כלב
 • וואס - מה
 • ווו - איפה
 • ווונען - לגור
 • ווי - איך
 • ויפיל - כמה
 • וויץ - בדיחה
 • ז'(קיצור של זייט) - דף,עמוד
 • זאגן - לאמר
 • זאט - שׂבע
 • זאך - חפץ
 • זאל ער - שיילך
 • זאלן זיי גיין - שילכו
 • זאלן - אנא
 • זאלץ - מלח
 • זאמר - חול
 • זאק - שק
 • זאק - גרב
 • זוי'ערשטאף - חמצן
 • זוכן - לחפש
 • זומער - קיץ
 • זו'מערצייט - בקיץ
 • זון - שמש
 • זין (זון) - בן
 • זונטיק - יום ראשון
 • זופ - מרק
 • זי - היא
 • זיבּ‏ן - שבע
 • זיבעט - שביעי
 • זיבּ‏עציק - שבעים
 • זיבּ‏עצן - שבע - עשרה
 • זידלען - לחרף לגדף
 • זיי - הם,הן
 • זיי,זייט - היה,היו
 • זיי אזוי גוט - בבקשה
 • זיידע - סבא
 • זייגער - שעון
 • זיין - להיות
 • זייט - צד,דופן
 • זייען - חרישה
 • זייער - מאוד
 • זייער - שלהם,שלהן
 • זיך - עצמו,זה את זה
 • זיכער - בטוח
 • זילבער - כסף,מתכת
 • זי'לבערן - עשוי כסף
 • זינגען - לשיר
 • זינד די - חטא,אשמה
 • זינדיקן - חטא
 • זינקען - לטבוע,לשקוע
 • זיס - מתוק
 • זיסקייט - מתיקות
 • זיפצן - נאנח
 • זיצונג - ישיבה
 • זיצן - לשבת
 • זעכציק - ששים
 • זעכצן - שש-עשרה
 • זעלביק - זהה
 • זעלבסטפארשטענדליך - כמובן, מובן מאליו
 • זעלטן - נדיר
 • זען - לראות
 • זעץ - מכה
 • זעצן - להושיב
 • זעקס - שש
 • זעקסטער - שישי
 • זעכציק - ששים
 • זשאלעווען - חוסך
 • זשורנאל - כתב-עת
 • זשיטאמיר - עיר באוקראינה
 • זשע - אם כן

זאץ - עונש

 • טאָכטער - בת
 • טיֵיכעלע - נחל
 • טעלער - צלחת
 • טרינקען - לשתות
 • כישף מאכער - קוסם
 • כראפען - נחירה
 • לעבן - חיים
 • לרנקֶא - מורה
 • ליידער - לצערי, לדאבוני
 • ליבער - אהוב
 • מאן - בעל, גבר, אדם
 • מיט - עם
 • מיין - שלי
 • מיל - טחנת קמח
 • מילך - חלב
 • מלחמה - מלחמה
 • מער - עוד
 • נישטא - אין
 • סעקונדע - רגע
 • סמעטענע - שומן, שמנת
 • פאר וואס - למה?
 • פארן - לנסוע
 • פארשטיין - להבין
 • פונדעסטוועגן - אף-על-פי-כן
 • פייפן - לשרוק
 • פייפען - להבל
 • פיש - דג
 • פינקלעך - נורמלי
 • פלייש - בשר
 • פעקל - חבילה
 • פריילאך - שמחה
 • פארגעסן - לשכוח
 • פראבירן - לנסות/לבדוק
 • פרום/פרומער - ירא שמיים, דתי
 • פרעמדער - זר
 • פונקט אזוי - נקודה וזהו
 • צאן (דער) - שן
 • צאפלען - פרפר, נרתע
 • צאריש - של הצאר
 • צדיק (דער) - צדיק
 • צדקה (די) - צדקה
 • צו - אל, ל..
 • צו פיל - יותר מדי
 • צוואה (די) - צוואה
 • צוואנציק - עשרים
 • צווי - שתיים
 • צווייגמעסער (דאס) - מזמרה
 • צווייט - שני
 • צווישן - בין
 • צוועלף - שתים-עשרה
 • צוזאמען - יחד
 • צוליב - בגלל
 • צונג (די) - לשון
 • צופאסן - התאים
 • צופאלן - נפל, ירד
 • צופירן - הוביל
 • צופרידן - מרוצה
 • צוקער (דער) - סוכר
 • צוריק - חזרה
 • צייט (די) - זמן
 • צייטונג (די) - עתון
 • צימער (דער) - חדר
 • קאַווע (די) - קפה
 • קאַיאָר (דער) - שחר
 • קאָכן - בישול
 • קאַלט - קר
 • קאָליר (דער) - צבע
 • קאַמאָר (דער) - שידה
 • קאמיטעט (דער) - ועד
 • קאמפיניע (די) - חבורה
 • קאמף (דער) - מאבק
 • קאן (דער) - עיגול (בריקוד)
 • קאנאדע - קנדה
 • קאנאריק (דער) - כנרית (מין צפור)
 • קאנגרעס (דער) - קונגרס
 • קאנדוקטאר (דער) - כרטיסן
 • קאנטינענט (דער)- יבשת
 • קאנטראליאר (דער) - מפקחד
 • קאניוגאציע (די) - נטית פועל
 • קאניוגירן - היטה פועל
 • קאנסערוון (די) - שימורים
 • קאנצענטראציע-לאגער (דער) - מחנה-ריכוז
 • קאנצערט (דער) - קונצרט
 • קאנקורענט (דער) - מתחרה
 • קאסטן - עלה (במחיר)
 • קאפ (דער) - ראש
 • קאפעקע (די)- קופיקה (מטבע רוסי קטן)
 • קאץ (די) - חתול
 • קארג - קמצן
 • קאשע - דייסה
 • קבר (דער) - קבר
 • קהילה (די) - קהילה
 • קיביצער - נותן עצות מיותרות
 • קלוג - חכם
 • שווארץ - שחור
 • שוין - נו, כבר
 • שולע - בית ספר
 • שטוב/שטיב - בית
 • שטיין - אבן
 • שטיי - עמוד
 • שול/שיל - בית ספר, בית כנסת
 • שיקסע - (שיקוץ) בחורה לא יהודיה, גויה
 • שעכטער - שוחט
 • שפאציר - טיול
 • שיקער - שיכור
 • שפרינצע - נסיכה / יפיפיה