לטינית/מיליות שאלה

איפה Ubi, quo, unde, qua
מתי Quando
לכמה זמן quamdiu
איך Quomodo\qou modo
למה Quare, cur
Quamobrem\ Quam obrem
האם Ne[1], nonme, num, none[2], num [3]
עד כמה quam
מי/מה Quis, quae, quid
איזה Qui, quae, quod
איזה סוג Quails, e
כמה גדול quantus
כמה הרבה (tot) qout
בגלל איזה סיבה Quam ob
לאן quo
לכאן huc
לקרוב illuc
לשם eo
לתוך In+acc
אל Ab+acc
Acc loc Roman properat הוא ממהר לרומא Athenos properat
איפה
שאלה:דרך איפה? Qua
תשובה:דרך (פה) Hac
תשובה:דרך (קרוב) Illac
תשובה:דרך שם Ea
תשובה בabl locativus sg sum lugduni אני בליו, Ibam Via sacra (הלכתי בדרך הסקרה)
תשובה בgen.loc pl Romae sum אני ברומא
מילים שצורתם בgen או abl התקבעו Domi (בבית), Humi (על האדמה)
דרך Per + acc
  1. ^ אינה עומדת לבד
  2. ^ האם...לא? (תשובה חיובית)
  3. ^ האם? (תשובה שלילית)