לשון/תחביר ושחבור/מציאת נושא ונשוא בארבעה סוגי משפטים

כללים

עריכה
 1. בכל משפט חייב להופיע נושא ונשוא. בלעדיו המשפט לא הגיוני.
 2. לפני נושא אין מילת יחס - ה' הידיעה אינה נחשבת כמילת יחס.

סוגי משפטים ומציאת נושא ונשוא בהם

עריכה

משפט פעלי (משפט בו יש פועל)

עריכה

כללים

עריכה
 1. נשוא = הפועל.
 2. נושא = מי מבצע את הפעולה (פעיל)/ על מי מבוצעת הפעולה (סביל).

טיפ למתחילים/מתבלבלים

עריכה

כיצד לזכור שנשוא הוא הפועל? : זכרו את המילה פנש(ס) (פועל לנשוא).

דוגמות

עריכה

הקורנפלקס נאכל על יד הבנות

עריכה
 • נשוא = נאכל.
 • נושא = הקורנפלקס (מדוע "הבנות" לא הנושא? כי אפשר להשמיט את המילה, כלומר אפשר לומר "הקורנפלקס נאכל".)

שתיתי את השוקו

עריכה
 • נשוא = שתיתי.
 • נושא = שתיתי (אני)

משפט שמני (משפט ללא פועל)

עריכה

משפט שמני הוא משפט המורכב משמות. במשפט שמני אין פועל ולכן מחפשים אוגד. הנושא במשפט שמני ימצא לפני האוגד והנשוא- אחריו, אלא אם יש מילת יחס במילה לפני האוגד ואז הנשוא הוא לפני האוגד והנושא אחריו(משום שלפני נושא אין מילת יחס).

דוגמה: הבית הוא גדול.

בדוגמה זו אין פועל ויש שני שמות: שם עצם - בית, ותואר השם (כלומר שם תואר) - גדול. אין מילת יחס במשפט לכן הבית הוא הנושא וגדול הוא הנשוא.

כללים

עריכה
 • נושא = על מי מדובר?
 • נשוא = מה מספרים לנו עליו ?

דוגמה

עריכה

המשקפים העגולים שלי במגירה משמאל.

 • נושא : המשקפים
 • נשוא : במגירה משמאל

טיפים - למתקשים/מתחילים

עריכה

הוספת המילה "היה" ונטיותיה עוזרת למציאת הנשוא.

דוגמה

עריכה
בחינת הבגרות שלנו (תהיה) בשנה הבאה
עריכה
 • נושא : בחינת בגרות
 • נשוא : בשנה הבאה
זה ילד יפה
עריכה
 • נושא : זה
 • נשוא : ילד

משפטי יש/אין

עריכה

כללים

עריכה

כאשר מופיעות המילים "יש / אין" (כאשר ניתן להפוך את "אין" ל"יש") במשפט :

 • נשוא = יש (תמיד), אין (רק כשניתן להפכו ל"יש")
 • נושא = מה יש? מה אין?

הערה חשובה : המילה "היה" בעבר שיכולה להפוך ל"יש" בהווה = נשוא.

דוגמות

עריכה

יש לנו היום מסיבה

עריכה
 • נשוא : יש
 • נושא : מה יש? מסיבה

אין לנו זמן לשטויות

עריכה
 • נשוא : אין => יש לנו זמן...
 • נושא : מה אין לנו? זמן לשטויות.

משפטי אסור לעשן (צירוף מודאלי)

עריכה

בצירוף מודלי, הנושא במשפט הוא שם הפועל ("לעשן"), והנשוא הוא מילת ההמלצה ("אסור") (הנשוא הוא "שמני" ולא "פעלי", משום שאין במשפט "פועל").

הגדרה

עריכה

אלו משפטים בהם יש מילה המביעה איסור, המלצה, הוראה או דעה מסויימת ואחריה שם פועל.

תבניות לדוגמא : אסור לעשן, כדאי לטייל, עלינו ללכת.

כיצד נדע בוודאות כי זהו משפט "אסור לעשן?"

עריכה

כדי להיות בטוחים שמדובר במשפט "אסור לעשן" נהפוך את שם הפועל (ל) לשם פעולה (ה) ונראה אם אפשר לנסח את המשפט אחרת מבלי לפגוע במשמעותו - אם ניתן - סימן ש"אסור לעשן" הוא משפט.

למשל : אסור לעשן => העישון אסור.

כללים

עריכה
 • 'אסור' = נשוא - מילה שמביעה דעה/הוראה/המלצה או איסור. כמו למשל : כדאי, מותר, אי אפשר, רצוי, חובה...

מה אסור ?

 • לעשן=העישון=נושא.הנושא הוא שם פועל(ל...)


דוגמה

עריכה

חובה עלינו לציית לחוק.

 • נשוא = חובה
 • נושא - לציית

מילות המלצה לדוגמה:

 • מותר
 • אסור
 • מומלץ
 • רצוי
 • כדאי
 • יש (להזדהות)

משפט שאלה

עריכה

כאשר יש שאלה, אנו עונים עליה ומנתחים את התשובה. אחר כך, יוצרים הקבלה בין משפט השאלה ומשפט התשובה.

דוגמאות

עריכה

מי רוצה לרוץ?

עריכה

תשובה : אני רוצה לרוץ.

 • נשוא : רוצה => רוצה במשפט המקורי=נשוא(פועל)
 • נושא : אני => מקביל למילה "מי" במשפט המקורי, ולכן "מי" = נושא.

מה קרה ?

עריכה

תשובה : התבטל שיעור.

 • נשוא = התבטל (פועל מקביל למילה "קרה")
 • נושא = שיעור (מקביל למילת השאלה "מה"), לכן גם המילה "מה" = נושא