מדיה ויקי:Blockipsuccesstext

המשתמש $1 נחסם. (שיחה | הודעה | שינוי החסימה | שחרור החסימה)

רשימת החסימות הפעילות מופיעה ברשימת החסומים. כמו כן, רשימה של כל פעולות החסימה שבוצעו מופיעה ביומן החסימות.

אם החסימה נעשתה בעקבות בקשה בדף הבקשות ממפעילי המערכת, נא להסיר את הבקשה.