מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/משוואות/משוואות כלליות בנעלם אחד/תרגילים

תרגילים:

|x-3|=2

|x-2|=|2x-6|

|3x-7|=x