מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/זווית

גם בפרק זה, נשתמש בהגדרות לא פורמליות באמצעותם נתאר מהי זווית. זווית נוצרת בין שני ישרים נחתכים. נקודת החיתוך, נקראת, קודקוד הזווית.

למעשה, הזווית מודדת את גודל הסיבוב שעל אחד הישרים לבצע (סביב נקודת החיתוך), על מנת שיגיע למקומו של הישר השני.

אחד מיחידות המידה של הזווית היא מעלות, המסומן כך :


רישום הזווית במתמטיקה, מתבצע כך : , כלומר, תחילה מסמנים כי מדובר בזווית באמצעות הסימן ולאחר מכאן, רושמים את הזווית על פי סדר האותיות, כאשר קודקוד הזווית נרשם בין שתי האותיות.

גם פה, תקפים כל סימני החשבון גדול/קטן ופעולות החשבון.

סוגי זוויות

עריכה