מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/המעגל/משוואת מעגל המפותחת

המשוואה ניתנת לפיתוח שסיכומו הינו

מעבר ממשוואה מורחבת לפשוטה עריכה

אנו נרצה לעבור ממשוואה מורחב לפשוטה בכדי למצוא את מרכז המעגל ורדיוס שלו עלינו לחזור אל משוואת המעגל הפשוטה.

לשם הסבר נדגים בבאמצעות התרגיל : מצא את ערכי נקודת המרכז והרדיוס למעגל  .

ראשית נצמצם את המשוואה בשלוש ונקבל :  

נוסיף ונחסיר אברים על מנת שנוכל להכניס את האיברים לסוגירים  

נמיין את האברים על פי המשוואה הכללית של מעגל ונקבל:  

נכנס אברים :  

נעביר אגפים נקבל את המשוואה הכללית של המעגל:  

נחלץ את מרכז המעגל והרדיוס כפי שלמדנו בפרק זה.

נקבל   ורדיוס המעגל הינו