עיבוד נתונים וניתוחם/מושגי יסוד

סטטיסטיקה

עריכה

הסטטיסטיקה מלמדת על מגמות, צרכי אוכלוסיה, מאפייני אוכלוסייה ויעילות התערבות. היא מצדיקה את הפעילות, גיוס משאבים ומעצבת את ההחלטות של קובעי מדיניות.

סטטיסטיקה תיאורית -מציגה מדדדים של פרטים השייכים למדגם מסוים באופן תמציתי וקל לתפישה (גרפים, טבלאות ועוד).

סטטיסטיקה היסקית – מאפשר להסיק מסקנות לגבי תכונות של האוכלוסייה ובדיקת השערות: האם ניתן להשליך את תוצאות המחקר על כלל האוכלוסייה?

משתנה

עריכה

משתנה – היכולת של פרט לקבל מספר ערכים. למשתנה יכולים להיות מספר ערכים למשל למגדר יכולים להיות שני ערכים (זכר/נקבה)

 • משתנה בלתי תלוי – המשתנה אותו קובע החוקר. לרב הראשון בשאלת המחקר.
 • משתנה תלוי – המשתנה שערכיו משתנים בהתאם למשתנה הבלתי תלוי.

דוגמה: האם קיים קשר בין חרדה (משתנה בלתי תלוי) לבין רמת השכר (משתנה תלוי – ההנחה היא שהשכר ישתנה בהתאם לרמת החרדה)?

סולם של משתנים

עריכה
 • סולם שמי או נומילי או קטגוריאלי (Nominal) – ערכי המשתנה הם זהות של ערך (מצב משפחתי, ארץ מוצא, מגדר, ועוד). במילים אחרות, מדידה של משתנה מסולם שמי מאפשרת הבחנה בין קטגוריות שונות.
 • סולם סדר או אורדינאלי (Ordinal) – ערכי המשתנה הם עם זהות וסדר למשל רמת הכנסה, רמת השכלה, תדירות (אף פעם/לעיתים נדירות/מדי פעם).
  • אינדקס - משתנה ייחשב מסוג סדר אם יש בו לפחות 3 ערכים.
 • סולם רווח או אינטרוולי וסולם מנה או יחס (scale) – ערכי משתנה בעל זהות, סדר, הפרש ואו יחס. דוגמה: IQ, מספר ילדים, הכנסה, חום גוף, פסיכומטרי, שנות לימודים.
  • משתנה סולם עם 5 ערכים ומעלה נחשב סולם רווח.
  • משתנה שהוא איחוד של ממספר משתנים נחשב מסולם רווח.