שפת C/פעולות חשבוניות/תרגילים

הפעולות הבסיסיות עריכה

קליטת והדפסת סכום שלמים עריכה

כתבו תוכנית שקולטת שני מספרים שלמים מהמשתמש, מחברת אותם, ומדפיסה את סכומם.

פתרון
#include <stdio.h>
 
int main()
{
	int x;
int y;
	scanf("%d %d", &x, &y);
	printf("%d + %d = %d\n", x, y, x + y);
	return 0;
}


קליטת והדפסת סכום מספרי נקודה צפה עריכה

כתבו תוכנית שקולטת שני מספרי נקודה צפה מהמשתמש, מחברת אותם, ומדפיסה את סכומם.

פתרון
#include <stdio.h>
 
int main()
{
	float x, y;
	scanf("%f %f", &x, &y);
	printf("%f + %f = %f\n", x, y, x + y);
	return 0;
}


חישוב היקף ושטח מעגל עריכה

כתוב תוכנית הקולטת רדיוס של מעגל מהמשתמש, ומדפיסה את היקף המעגל ואת שטחו.


פתרון
#include <stdio.h>

int main()

{

	float radius,perimeter,s;
	const float PI=3.14159265;

	printf("enter radius\n");
	scanf("%f",&radius);

	perimeter=radius*2*PI;
	s=radius*radius*PI;

	printf("perimeter is %f Area is %f\n",perimeter,s);

	return 0;
}


השמת ערכים עריכה

הגדלה עצמית והקטנה עצמית עריכה

סדר פעולות בהגדלה עצמית והשמה 1 עריכה

מה תדפיס התוכנית הבאה?

#include <stdio.h>

int main()
{
 int x = 3, y;

 y = --x + 6;

 printf("%d\n", y);

 return 0;
}


הפתרון
8


סדר פעולות בהגדלה עצמית והשמה 2 עריכה

מה תדפיס התוכנית הבאה?

#include <stdio.h>

int main()
{
 int x = 3, y;

 y = x-- + 6;

 printf("%d\n", y);

 return 0;
}


הפתרון
9


פעולות חשבוניות על שלמים ומספרי נקודה צפה עריכה

הדפסת ממוצע עריכה

תלמיד רצה לחשב את הממוצע השנתי שלו בהיסטוריה, ציוני המבחנים שלו היו:

 • 78
 • 84
 • 45
 • 97
 • 64

כתוב תוכנית שתחשב ותדפיס את הממוצע השנתי של התלמיד במספרי נקודה צפה.


פתרון
#include <stdio.h>

int main()
{
//sum is the sum of the grades, and amount is the amount of grades
 float sum=78+84+45+97+64;
 int amount=5; 
 float average=(float) sum/amount;
 printf("%f\n", average);
 return 0;
}