תורת החישוביות היא הבסיס המתמטי העוסק במודלי חישוב שונים, יכולתיהם, מגבלותיהם, והמשאבים הנדרשים. ניתן לראות בתורה זו המשך טבעי של מודלי החישוב (המוגבלים) אשר הוצגו בספר אוטומטים ושפות פורמליות. הספר מגדיר את מודל מכונת טיורינג ובעזרתה מנתח מה מסוגל מחשב (כל מחשב) לחשב, וכן מה לא מסוגל מחשב לחשב.