GIMP/בחירה ערפילית

בחירה חופשית GIMP
בחירה ערפילית
בחירה לפי צבע

שימוש בסיסי עריכה

 
הגדרות בררת מחדל של כלי הבחירה הערפילית.

  מקש קיצור: U

בחירה ערפילית (נקראת גם 'מטה הקסם') הוא כלי לבחירת אזורים/שכבות בעלי צבעים עם גוון דומה זה לזה. לשימוש הקלק עם הכלי בנקודה כלשהי, והמטה יסמן כאזור בחירה פעיל את כל השטח שבקרבת נקודת ההקלקה שצבוע באותו צבע. בשימוש בכלי זה יש חשיבות לנקודת הבחירה הראשונית, אחרת תתקבל בחירה שונה לחלוטין מהבחירה שכוון אליה (לפחות בד"כ). המטה הוא כלי טוב לבחירת אובייקטים בעלי שוליים חדים. כמו כן זהו כלי מצוין לגימור אזורי בחירה, או בחירת אזורים בתוך קו מתאר כלשהו.

  • מצבי בחירה (Modes) - קובע את הדרך בה ייבחר השטח: האם בחירת שטח בכל לחיצה מחדש, או שכל שטח שיסומן יצורף לשטח שכבר מסומן וכו'.
  • החלקה (Antialiasing) - גורם לבחירת אזור עם קצוות או גבולות חלקים יותר.
  • קצוות נוצה (Feather edge) - גורם לבחירת אזור עם קצוות מטושטשים בצורה עדינה, עם אפשרות לבחור רדיוס טשטוש.
  • בחירת איזורי שקיפות - מאפשר בחירת אזורים שקופים.
  • מיזוג דגימות - אפשרות חשובה מאוד עבור כלי זה, גורמת לכך שבחירת צבע תהיה מכל השכבות, ולא רק של השכבה הפעילה.
  • צבע סף - קובע את רגישות הכלי לשינויי גוון.
  • בחירה לפי - רכיב התמונה שישמש לחשב מה הוא האזור שייבחר ע"י כלי זה.

מצבים, החלקות וקצוות נוצה עריכה

בחירת אזורים שקופים עריכה

כשאפשרות זו מסומנת, יכול כלי זה לבחור אזורים שקופים לחלוטין. כאשר אינה מסומנת, בחירת אזורים שקופים לא תתאפשר.

מיזוג דגימות עריכה

כאמור, אפשרות זו גורמת לכך שבחירת צבע תהיה מכל השכבות. כאשר יש בתמונה יותר משכבה אחת, והשכבה הפעילה היא או בעלת שקיפות מסוימת או מוגדרת במצב שכבה אחר מ"נורמלי", התוצאה יכולה להיות לא צפויה, כיוון שאם זה המצב, הצבעים המוצגים בשכבה יהיו שונים מאלו שייראו בתמונה עצמה.

סף צבע עריכה

סרגל זה קובע את רגישות הכלי לצבע, ולכן ישפיע על האזור שהכלי יבחר. ככל שנגרור את הסמן ימינה, יגדל מספר הגוונים של הצבע, שהכלי יכלול בבחירת השטח. אם נזיז את הסמן עד הצד הימני ביותר - כל הצבעים ייבחרו.

בחירה לפי עריכה

אפשרות זו מגדירה את רכיב התמונה בו ישתמש גימפ כדי לחשב מה הוא האזור שייבחר ע"י כלי זה. הרכיבים האפשריים הם : מורכב, אדום, ירוק, כחול, גוון, רוויה ו - ערך.

בחירה חופשית GIMP
בחירה ערפילית
בחירה לפי צבע