GIMP/סייר פרקטלי

מסכת טשטוש GIMP
סייר פרקטלי
תמונת איסוף

שימוש בסיסי עריכה

 
ערכי ברירת מחדל של הסייר הפרקטלי.

כלי זה מאפשר לצייר פרקטלים, ומספק רשימה של סוגי פרקטלים לבחירה, וכן הגדרות כמו צבע ומיקום. אפשר להגיד ששמו של הכלי נובע מכך שהוא מאפשר לחקור בצורה גרפית את השפעות שינוי הפרמטרים על פרקטלים שונים, מעין "סיור" גרפי בין סוגי הפרקטלים ותכונותיהם.

הפעלת הכלי שונה בין גרסאות גימפ השונות. בגרסאות החדשות, ניתן למצוא אותו תחת Scripts < Fractal explorer, בתפריט הראשי שבראש חלון התמונה.

בגרסאות שבהן הכניסה Scripts אינה קיימת, אפשר למצוא אותו תחת Filters > Render > Fractal Explorer.

ייתכן גם שכלי זה אינו מותקן כלל על גרסת גימפ המותקנת אצלכם. במקרה זה אפשר להוסיפו בקלות ע"י התקנת הגרסה החדשה ביותר, או התקנת התסריט זה בנפרד.

לכלי זה הגדרות רבות, אנו נניח לקורא ללמוד אותן מתוך התנסות. נציין שהאפשרויות כאן כוללות שליטה בפרספקטיבה, דרגת הזום, הצבעים ועומק הצבע שבשימוש, שמאפשרים תוצאות מעניינות.

גם כשלעצמו כלי זה מפיק תוצאות מרשימות, אך בשילוב עם כלים אחרים ניתן להגיע כאן לדוגמאות מורכבות מאוד.

מסכת טשטוש GIMP
סייר פרקטלי
תמונת איסוף