Java/מחלקות נפוצות

שיטות Java
מחלקות נפוצות
יוניקוד
ניווט בנושא יסודות השפה


בפרקים הקודמים למדנו את מושג השיטה. הן מסייעות לנו לשמור על בהירות הקוד ומקלות על תהליכי ניפויי באגים ותקלות. לעיתים תכופות אנו ניאלץ לכתוב שיטות משלנו. אך קיימים מצבים בהם אנו יכולים להשתמש בשיטות שקיימות מראש, ללא צורך "לשבור את הראש" על מימושן או להעתיק מאתרים כגון Stack Overflow.

כדאי לדעת:

כאשר אנו מעתיקים קוד מאתר Stack Overflow וכו', עלינו לתת קרדיט לקוד שאותו העתקנו

בשפת Java קיימות שיטות מובנות שעוזרות לנו לכתוב קוד, והן מאורגנות כל אחת במחלקה משלה. לרוב מדובר בשיטות טריוויאליות ומורכבות למימוש למתכנת רגיל, כגון חישובים מתמטיים או שיטות מערכת למיניהן. בשיעור זה נראה את המחלקות הנפוצות בשפת Java.

מחלקת Math מקיימת מחלקות קשורות לחישובים מתמטיים. להלן מובאות רק כמה דוגמאות לשיטות שבמחלקה:

השיטה תיאור
random() מחזירה מספר אקראי
max(double a, double b) מחזירה את המספר הגדול
min(double a, double b) מחזירה את המספר הקטן
abs(double a) מחזירה את הערך המוחלט
sin(double a) מחזירה את הסינוס של a רדיאנים
cos(double a) מחזירה את הקוסינוס של a רדיאנים
pow(double a, double b) מחזירה  
sqrt(double a) מחזירה את השורש הריבועי של a (SQuare RooT)
cbrt(double a) מחזירה את השורש השלישי של a (CuBe RooT)
hypot(double x, double y) מחזירה את אורך היתר במשולש ישר זווית בעל ניצבים באורכים x ו־y (משפט פיתגורס)

בנוסף לכך, מחלקת Math מקיימת גם שני קבועים:

הקבוע תיאור
E מספר e, בסיס הלוגריתם הטבעי
PI מספר פאי, היחס בין היקף המעגל לקוטרו

מחלקת System

עריכה

יצירת מחלקה אישית

עריכה

מחלקת Math היא אחת המחלקות

  שיטות Java
מחלקות נפוצות
יוניקוד