אנגלית/דקדוק/זמנים/Past Progressive

מבנה

סוג משפט מבנה
חיובי

Subject + be (was / were) + Verb+ ing + rest of sentence

שלילי (negatives)

Subject + be not (was NOT / were NOT) + Verb+ ing + rest of sentence

yes/no questions

be (was / were / was not / were not) + Subject + VerbING + rest of sentence

כללי כתיב

שימו לב, שכללי הכתיב של התוספת ing פועלים גם כאן! (ראה: הוספת ing)

שימושים

שימושים דוגמא תרגום
פעולה מתמשכת/ארוכה בעבר he was playing the piano הוא ניגן בפסנתר
שתי פעולות מקבילת המתרחשות בעבר While you were washing the dishes, She was walking the dog. בזמן שאתה רחצת כלים, היא טיילה עם הכלב
פעולה שמתרחשת בעבר ומופסקת בידי פעולה אחרת. יתכן שהפעולה נקטעה ויתכן שהיא המשיכה לאחר ה"הפרעה" בידי הפעולה השנייה.

הפעולה הממושכת שנקטעה מופיעה בזמן Past Progressive. לעומת זאת, הפעולה הקצרה שקטעה, תהיה בזמן Past Simple.

I was reading a book when John came into the room.
I was reading - הפעולה הארוכה

came into the room -הפעולה הקצרה
קראתי ספר כאשר ג'ון נכנס לחדר.
questions tags (פועל עזר + כינוי גוף) you were sleeping, weren't you? הייתם ישנים, הלא כן?
  • אין אפשרות להשתמש ב-Stative verbs בתבנית זו. במקרה ויש Stative verbs הפעלים יהיו ב-Past Simple.

ביטויי זמן

תפקיד אנגלית עברית
פעולה מתמשכת בעבר מצריכה ביטוי זמן בעבר last night אמש
פעולה מתמשכת ב- Past Progressive during במשך
as בזמן ש
while במהלך
פעולה הנקטעת בידי פעולה אחרת המופיע ב-Past Simple. בדרך כלל הפעולה הקוטעת תופיע אחרי מילת הזמן when כאשר
suddenly לפתע

הבדלים בין past simple ו-past progressive

past progressive מתמקד על פעולה מתמשכת בעבר בין אם עומדת לבדה (פעולה ארוכה בעבר), בין אם היא עומדת לצד פעולה קצרה (פעולה בעבר שנקטעה בידי פעולה אחרת) ובין אם עומדת לצד פעולה מתמשכת לצדה (שתי פעולות מקבילות מתמשכות). לעומת זאת past simple מתאר פעולה שהתרחשה בעבר לתיאור אירוע בודד, אירוע שהתרחש בקביעות בעבר או מצב שהיית.

דוגמאות נוספות

פעולה שנקטעה בידי פעולה אחרת

שימו לב שהסדר בין המשפטים אינו משנה:

1. When he rang the bell, I was cleaning the house.

או

I was cleaning the house when he rang the bell.

כאשר הוא צלצל בפעמון, אני ניקיתי את הבית


2. While he was sleeping the book slipped off his hand.

בזמן שהוא ישן הספר החליק מהיד שלו.

פעולה ארוכה בעבר

יתכן שמדובר בפעולה אחת שהיא ארוכה ואז מוזכר זמן התרחשותה, או קיים שימוש במילה still

I was eating lunch at 12 o'clock.

אכלתי ארוחת צהריים בשעה שתיים עשרה.

I was watching T.V. from 16:00 to 18:00.

צפיתי בטלוויזיה משעה ארבע ועד שש [אחר הצהרים].

He was still doing his work.

הוא עדין עשה את העבודה שלו.

שתי פעולות מקבילות בעבר

יתכן מצב שבו משתמשים בשתי פעולות ארוכות ממושכות. מצב זה אפשרי עם הביטויים as, while אך לא עם הביטוי when.

While I was reading a book, Dan was writing letters.

כאשר קראתי ספר, דן כתב מכתב.

I was cleaning the house as my wife was cutting the grass.

ניקיתי את הבית בזמן שאשתי גזמה את הדשא.