אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 55

צורת הציווי של הפועל

עריכה

254. כדי להפוך פועל לצורת הציווי יש להוסיף לשורש את הסיומת u.

 • !vi) vidu) = תראה/תראו!
 • !vi) rigardu) = תסתכל/תסתכלו!

בנוסף לצורה זו, שהיא הצורה הבסיסית, יש גם שש צורות מורכבות. יוצרים אותן על ידי פועל העזר estu ואחריו צורת הבינוני, פעיל או סביל.

 • estu vidanta
 • estu vidinta
 • estu vidonta
 • estu vidata
 • estu vidita
 • estu vidota

255. גוף ראשון יחיד (אני) משמש, בצורת הציווי, כדי להביע את החלטתו או רצונו של הדובר לבצע פעולה כלשהי. גוף ראשון רבים (אנחנו) משמש כדי להביע החלטה משותפת של הדובר וגורמים נוספים שחברו אליו לביצוע פעולה כלשהי. בעברית משתמשים לצורך כך בזמן עתיד רגיל (אני אלך לשם!). באספרנטו משתמשים לצורך כך בצורת הציווי.

 • !Mi pensu pri tio = אני אחשוב על זה! (=החלטתי לחשוב על זה)
 • !Mi ne forgesu tion = אל לי לשכוח את זה!
 • !Ni ekzilu lin = נגלה אותו!
 • !Ni ne sidiĝu tie = לא נשב פה!
 • Ni estu grize vestitaj = נתלבש באפור!

256. גוף שני וגוף שלישי משמשים, בצורת הציווי, כדי לתת למישהו או לקבוצת אנשים הוראה לבצע פעולה כלשהי, ובכך הם זהים לצורת הציווי כפי שהיא מקובלת בעברית.

בגוף שני משמיטים בדרך כלל את כינוי הגוף, כמו בעברית.
 • !Estu trankvila = הרגע!
 • !Estu pretaj por akompani min = תהיו מוכנים ללוות אותי!
 • !Parolu kvazaŭ vi komprenus = דבר/ו כאילו אתם מבינים!
 • !Ne fermu tiun pordon = אל תסגור את הדלת!
 • !Ne estu vidata tie = אל להם לראות אותך שם!
גוף שלישי מתרגמים, בדר"כ, ע"י שימוש ב"ש..." או במילת עזר כלשהי.
 • !Ŝi ne faru tion = שהיא לא תעשה את זה!
 • !Ĉio estu pardonata = הכל נסלח!
 • !Oni lasu min trankvila = שיניחו לי לנפשי(מילולית: בשקט)!
 • !Ili neniam revenu = שלא יחזרו לעולם!
 • !La kulpuloj estu punataj = נעניש את האשמים!

257. ניתן להשתמש בצורת הציווי לא רק למתן הוראות אלא גם להבעת בקשות, משאלות לב, עצות וכו'.

 • !Ĉesu tiun bruon, mi petas = הפסיקו את הרעש, אני מבקש!
 • Bonvolu fari tion = בבקשה, עשה זאת.
 • Pardonu al ni niajn pekojn = סלח לנו על חטאינו.
 • !Ili estu feliĉaj = שיהיו מאושרים!
 • !Dio vin benu = אלוהים יברך אותך!
 • !Vivu la reĝo = יחי המלך!
 • !Pensu antaŭ ol agi = חשוב לפני מעשה!
 • !Foriru, se vi ne estas kontenta = אתה מוזמן לעזוב, אם אתה לא מרוצה.
 • !Nu, parolu, sed mi ne aŭskultos = נו, דברו, אבל אני לא אקשיב!
 • Iru tuj, se vi volas = לכו מיד, אם אתם רוצים
 • ?Ĉu mi faru tion aŭ ne = האם לעשות זאת או לא?
 • ?Ĉu ni disdonu la librojn = האם להפיץ את הספרים?
 • ?Ĉu li estu kondamnita = האם עליו להיות מורשע?
 • ?Ĉu ili venu ĉi tien = האם עליהם לבוא לכאן?

השימוש במילה moŝto

עריכה

258. המילה moŝto פירושה "כבודו". היא יכולה להופיע לבד, או אחרי שם, אותו יש להפוך לצורה של תואר.

 • Lia reĝa moŝto = הוד מעלתו
 • Ŝia reĝina moŝto = הוד מעלתה
 • Lia juĝista moŝto = כבוד השופט
 • Lia urbestra moŝto = כבוד ראש העיר
 • Ĉu via moŝto lin aŭdis? = האם כבודו שמע אותו?

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם barbaro = ברברי flanko = צד imperio = קיסרות
sklavo = עבד

תארי שם sola = בודד

שמות פועל ordoni = לצוות (על) permesi = להרשות plaĉi = לרצות/לספק
konsenti = להסכים konsili = לייעץ

תארי פועל volonte = ברצון

קטע קריאה: חרב דמוקלס

עריכה

Antaŭ pli multe ol dumil jaroj vivis en Sirakuzo, sur la insulo Sikelio, tre kruela tirano. Li diris al si "Mi estu ĉiopova! (כל יכול)". Tial li faris multe da militadoj, kaj venkis ne nur barbarajn popolojn, sed ankaŭ multajn urbojn en Italujo kaj norda Afriko.

Detruinte ĉion sen kompato, li ordonis "La loĝantoj estu vendataj por sklavoj!" Li deziris fari por si, el la venkitaj kaj sklavigitaj popoloj, unu grandan imperion. Sed la urboj ĉie, eĉ en Grekujo, ne kaŝis al li sian grandan malamon al tia tirano. Tial li ĉiam timis pri sia vivo, timante ke iu subite mortigos lin.

Unufoje Damoklo, amiko de la tirano, diris al li, "Se mi estus tiel riĉa kaj pova kiel via reĝa moŝto, mi estus treege feliĉa!" La tirano respondis, "Venu al festo ĉe mi, se tio plaĉas al vi, kaj eltrovu ĉu mi devus esti feliĉa aŭ ne." "Mi venos tre volonte," ekkriis Damoklo, "kaj mi dankas vian moŝton pro tia afableco!" La tirano ĝentile respondis "Ho, estas nenio! Nur ne forgesu la deciditan horon!"

Je la ĝusta horo Damoklo iris al la festo, kie oni donis al li seĝon flanke de la tirano mem. "Manĝu kaj trinku kiom ajn vi volas," konsilis la tirano, "kaj poste ni parolos pri la feliĉeco." Damoklo tuj konsentis al tia propono, kaj agis laŭ la permeso tiel afable donita al li. Manĝante bonegan manĝaĵon, kaj trinkante dolĉan vinon, li tute ne enuis ĉe la festo.

Baldaŭ la tirano diris "Rigardu supren, kaj vidu ĝuste kian feliĉecon mi havas!" Supren rigardinte, Damoklo ekvidis akran glavon, antaŭe kaŝitan al li de kurteno. Subtenate de unu sola haro, la glavo ŝajnis kvazaŭ tuj falonta sur la kapon de Damoklo. "La dioj min helpu!" li ekkriis, forsaltinte de la tablo.

Pro la ĵus dirita stranga rakonto, oni ankoraŭ nun nomas la atendadon por io timeginda, kio ŝajnas ĉiam okazonta sed efektive ne okazas, "la glavo de Damoklo."

משפטים לתרגום

עריכה
1. הסיפור על אריסתידס מעניין, אבל הסיפור על חרב דמוקלס הוא גם מעניין.
2. חברו, הרודן מסירקוס, התיר סוגים שונים של עוולות(חוסר צדק) לא רק נגד עמים ברברים אלא אפילו נגד יוונים.
3. הפקודה שלו היתה בדרך כלל "יימכרו כל התושבים לעבדות!"
4. הוא חשב "תנו לי להקים (לעשות) אימפריה אחת גדולה מאפריקה, איטליה וסיציליה!"
5. דמוקלס אמר לו "הוד מעלתו חייב להיות שמח!"
6. הרודן ענה: "בוא למשתה מחר ותגלה! אושיב (214ב) אותך לצידי".
7. דמוקלס הסכים ברצון, והלך לשם.
8. הרודן אמר: "הבה נאכל ונשתה, ונדון בבעיה של (אודות) האושר.
9. אחרי כמה שעות דמוקלס שמע קול חלש מעל לראשו. הרודן אמר לו: "הסתכל למעלה, ותראה איזה סוג של אושר יש לי".
10. "אלוהים ישמור!" זעק דמוקלס, בראותו חרב חדה נתמכת ע"י שערה בודדת אחת


הערות ותוספות

עריכה
 • אלדד: המילה "הוד" שימושית מאוד בתרגום. למשל: Lia kata moŝto = הוד חתוליותו.
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 54 לדף השער שיעור 56 >>>