אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 12

הלחמת מילים - המשךעריכה

בשיעורים הקודמים פגשנו מספר דרכים ליצור מילים מורכבות. בשיעור זה נכיר דוגמאות נוספות.

מילת יחס + פועל   פועל:

en ב iri ללכת eniri להכנס
al ל veni לבוא alveni להגיע

תואר השם + שם עצם   שם עצם:

bona טוב deziro משאלה bondeziro ברכה
nova חדש jaro שנה novjaro שנה חדשה

שם עצם + פועל   פועל:

piedo רגל iri ללכת piediri לצעוד
voĉo קול doni לתת voĉdoni להצביע (בבחירות)

שם עצם + פועל   שם עצם:

akvo מים fali ליפול akvofalo מפל

שם עצם + שם עצם   שם עצם:

vino יין botelo בקבוק vinbotelo בקבוק יין

כפי שניתן לראות, באספרנטו ניתן להלחים יחד מילים מכל סוג שהוא כדי ליצור מילים חדשות, וזאת במטרה להפחית עד כמה שניתן את מספר השורשים שיש לזכור בעל פה.

משלים פועלעריכה

הכרנו את צורת המקור של הפועל, שנקראת גם "שם פועל". שם הפועל יכול להצטרף לפועל אחר, ואז הוא נקרא "משלים פועל". שלא כמו בעברית, באספרנטו אין להוסיף את מילת היחס "ל" לפני משלים פועל.

 • Li povas legi: הוא יכול לקרוא
 • Ni komencis lerni Esperanton: התחלנו ללמוד אספרנטו
 • Ni ne povas dormi: אנחנו לא יכולים לישון
 • Ni preferas foriri: אנחנו מעדיפים לעזוב (ללכת משם - for + iri)

הסופית arעריכה

הסופית ar משמשת לגזירת מילים שמציינות אוסף או קבוצה של אובייקטים או אנשים הדומים זה לזה.

arbo עץ arbaro יער
vorto מילה vortaro מילון
monto הר montaro רכס
adreso כתובת adresaro ספר כתובות

אוצר מיליםעריכה

שמות עצםעריכה

paco סובלנות
kongreso כינוס

פעליםעריכה

kolekti לאסוף
voli לרצות
preferi להעדיף

אחריםעריכה

nur רק

תרגיליםעריכה

תרגיל 1עריכה

תרגם לעברית:

 1. Doktoro Zamenhof havis nur unu deziregon; doni pacon al la homaro.
 2. Li volis fari lingvon
 3. La knabo volas manĝi
 4. La knaboj preferas kolekti florojn en la arbaro

תרגיל 2עריכה

תרגם לאספרנטו:

 1. בשנה 1905 הקונגרס הבינלאומי הראשון התקיים (היה) בצרפת (Francio)
 2. באולם (salono) הקונגרסים היו 800 אנשים ממדינות שונות (מגוונות)
 3. דוקטור זמנהוף יכל היה להיות מרוצה

פתרונותעריכה

תרגיל 1עריכה

 1. לדוקטור זמנהוף היתה רק משאת נפש אחת: להביא סובלנות לאנושות
 2. הוא רצה ליצור שפה
 3. הילד רוצה לאכול
 4. הילדים מעדיפים לאסוף פרחים ביער

תרגיל 2עריכה

 1. En la jaro 1905 la unua internacia kongreso estis en Francio
 2. En la kongresosalono estis okcent personaj el diversaj landoj
 3. Doktoro Zamenhof povis esti kontenta


<<< שיעור 11 דף השער שיעור 13 >>>