יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/future

תבנית: present stem + σ + thematic vowel + primary endings

אספקט העתיד נגזר מצורת יסוד שנייה. מודוס העתיד נראה כאספקט בפני עצמו בגלל מערכת הצורות שלו. ככל הנראה מודוס העתיד התפתח מקוניוקטיבוס האוריסטי ולכן הוא בעל העיצור סיגמה.

פעלים עם תנועה תימטית עריכה

צורת יסוד שנייה. השינויים בגזעים:

 1. שינויים החלים על פעלים המסתיימים בתנועה - הארכות התנועה.
 2. שינוי עיצורים עם סיגמה

סיומות עריכה

אקטיבי עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) [1] גזע אלפא (τιμάω) [2] גזע אומיקרון (δελόω) [3] גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω) [4]
יחיד ראשון λύσω ποιήσω τιμήσω δελώσω διώξω γράψω νομιῶ πείσω φανῶ
שני λύσεις ποιήσεις τιμήσεις δελώσεις διώξεις γράψεις νομιεῖς πείσεις φανεῖς
שלישי [5] λύσει ποιήσει τιμήσει δελώσει διώξει γράψει νομιεῖ πείσει φανεῖ
רבים ראשון λύσομεν ποιήσομεν τιμήσομεν δελώσομεν διώξομεν γράψομεν νομιοῦμεν πείσομεν φανοῦμεν[6]
שני τε λύσετε ποιήσετε τιμήσετε δελώσετε διώξετε γράψετε νομιεῖτε πείσετε φανεῖτε[7]
שלישי λύσουσι(ν) ποιήσουσι(ν) τιμήσουσι(ν) δελώσουσι(ν) διώξουσι(ν) γράψουσι(ν) νομιοῦσι(ν) πείσουσι(ν) φανοῦσι(ν)[8]

מדיום עריכה

צורת יסוד חמישית .

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μαι λύσομαι ποιήσομαι τιμήσομαι δελώσομαι διώξομαι γράψομαι νομιοῦμαι πείσομαι φανοῦμαι
שני [9] σαι [10] λύσει ποιήσει\ποιήσῃ τιμήσει\τιμήσῃ δελώσει\δελώσῃ διώξει γράψει\ γράψῃ νομιεῖ\νομιέῃ πείσει\πείσῃ φανεῖ
שלישי ται λύσεται ποιήσεται τιμήσεται δελώσεται διώξεται γράψεται νομιεῖται πείσεται φανεῖται
רבים ראשון ομεθα λυσόμεθα ποιησόμεθα τιμησόμεθα δελωσόμεθα διώξόμεθα γραψόμεθα νομιοῦμεθα πεισόμεθα φανοῦμεθα
שני σθε λύσεσθε ποιήσεσθε τιμήσεσθε δελώσεσθε διώξεσθε γράψεσθε νομιεῖσθε πείσεσθε φανεῖσθε
שלישי νται λύσονται ποιήσονται τιμήσονται δελώσονται διώξονται γράψονται νομιοῦνται πείσονται φανοῦνται

סביל עריכה

צורת יסוד חמישית (גזע האוריסט סביל) מאחר שהעתיד סביל התפתח מהקוניוקטיבוס האוריסטי.

 1. שינוי עיצורים עם תטא
תטא עם עיצור התוצאה דוגמא
Π, β, φ, πτ + -θήσομαι φθήσομαι πέμπομαι  πεμφθήσομαι

לפעמים התטא נופלת למשל בפעול γράφω.

Κ, γ,χ, σσ/ττ + -θήσομαι χθήσομαι διώκομαι   διωχθήσομαι
τ,δ,θ, ζ + -θήσομαι σθήσομαι πείθ-ομαι   πεισ-θήσομαι
מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λύω) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אלפא (τιμάω) גזע אומיקרון (δελόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) [11] גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μαι λυθήσομαι ποιηθήσομαι τιμησθήσομαι δελωσθήσομαι διώχθήσομαι γραφήσομαι νομισθήσομαι πεισθήσομαι φανθήσομαι
שני σαι [12] λυθήσει\

λυθήσῃ

ποιηθήσει\

ποιηθήσῃ

τιμησθήσει δελωσθήσει διώχθήσει γραφήσει\γραφήσῃ νομισθήσει\νομισθήσῃ πεισθήσει\πεισθήσῃ φανθήσει
שלישי ται λυθήσεται ποιηθήσεται τιμησθήσεται δελωσθήσεται διώχθήσεται γραφήσεται νομισθήσεται πεισθήσεται φανθήσεται
רבים ראשון ομεθα λυθησόμεθα ποιηθησόμεθα τιμησθησόμεθα δελωσθησόμεθα διώχθήσόμεθα γραφησόμεθα νομισθησόμεθα πεισθησόμεθα φανθησόμεθα
שני σθε λυθήσεσθε ποιηθήσεσθε τιμησθήσεσθε δελωσθήσεσθε διώχθήσεσθε γραφήσεσθε νομισθήσεσθε πεισθήσεσθε φανθήσεσθε
שלישי νται λυθήσονται ποιηθήσονται τιμησθήσονται δελωσθήσονται διώχθήσονται γραφήσονται νομισθήσονται πεισθήσονται φανθήσονται

פעלים עם תנועה אתימטית עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ (δείκνῡμι גזע δεικ)
יחיד ראשון ἥσω στήσω δώσω δείξω
שני ἥσεις στήσεις δώσεις δείξεις
שלישי [13] ἥσει στήσει δώσει δείξει
רבים ראשון ἥσομεν στήσομεν δώσομεν δείξομεν
שני ἥσετε στήσετε δώσετε δείξετε
שלישי ἥσουσι στήσουσι δώσουσι δείξουσι

סיומת מדיום עריכה

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ (δείκνῡμι גזע δεικ)
יחיד ראשון ἥσομαι στήσομαι δώσομαι δείξομαι
שני ἥσει στήσει δώσει δείξει
שלישי ἥσεται στήσεται δώσεται δείξεται
רבים ראשון ἡσόμεθα στησόμεθα δωσόμεθα δειξόμεθα
שני ἥσεσθε στήσεσθε δώσεσθε δείξεσθε
שלישי ἥσονται στήσονται δώσονται δείξονται

סיומת סביל עריכה

מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ (δείκνῡμι גזע δεικ)
יחיד ראשון ἑθήσομαι σταθήσομαι δοθήσομαι δειχθήσομαι
שני [14] ἑθήσει σταθήσει δοθήσει δειχθήσει
שלישי ἑθήσεται σταθήσεται δοθήσεται δειχθήσεται
רבים ראשון ἑθησόμεθα σταθησόμεθα δοθησόμεθα δειχθησόμεθα
שני ἑθήσεσθε σταθήσεσθε δοθήσεσθε δειχθήσεσθε
שלישי ἑθήσονται σταθήσονται δοθήσονται δειχθήσονται


ראה גם עריכה

פעלים ללא עתיד פעיל (Deponent Futures)

הערות שולים עריכה

 1. ^ הבהרה לפני סיגמה מתארכת
 2. ^ הבהרה לפני סיגמה מתארכת
 3. ^ הבהרה לפני סיגמה מתארכת
 4. ^ אין סיגמה של העתיד באקטיביום ומדיום, אלא אפסילון שביוונית אתונאית מתמזגת מה שמבחין בין צורת ההווה φαίνω לצורה העתידית בעלת התנועה הארוכה
 5. ^ זהה לצורת העתיד, גוף שני מדיום
 6. ^ גזע קצר יחד עם סיומת מאורכת להבדיל מצורת הווה המתמשך חיווי, φαίνομεν
 7. ^ גזע קצר יחד עם סיומת מאורכת להבדיל מצורת הווה המתמשך חיווי, φαίνετε
 8. ^ גזע קצר יחד עם סיומת מאורכת להבדיל מצורת הווה המתמשך חיווי, φαίνουσι
 9. ^ זהה לצורת העתיד, גוף שלישי אקטיבי
 10. ^ סיגמה נופלת בין שתי תנועות ולכן יש כיווץ
 11. ^ תטא נופלת אחרי סיגמה. במילים אחרות, פעלין שפתים עם סיגמה הם בצורת העתיד סביל בלבד.
 12. ^ סיגמה נופלת בין שתי תנועות ולכן יש כיווץ
 13. ^ זהה לצורת העתיד סביל גוף שני
 14. ^ זהה לצורת העתיד אקטיבי גוף שלישי