מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מעגלים/למיתרים שווים מרחק שווה ממרכז המעגל.

נתון:

  • מרכז המעגל
למיתרים שווים מרחק שווה ממרכז המעגל אם אזהי

צ"ל:

הוכחה:

  • ו-
  • אנכים למיתרים ממרכז המעגל
  • נבנה רדיוסים
  • צ.מ.ב.ח