BASH/היכרות עם מערכת הקבצים של לינוקס

מערכת הקבצים במערכות הפעלה מבוססות לינוקס בנויה מעץ קבצים ותיקיות בודד, כאשר שורשו מיוצג באמצעות הסימן "/" (לא לבלבל עם "\").

הסטנדרט FHS עריכה

FHS (ר"ת: Filesystem Hierarchy Standard) הוא סטנדרט המגדיר את התיקיות בבסיס מערכת הקבצים במערכת לינוקס. אלו הן תיקיות מערכת, כאשר לכל אחת מהן יש תפקיד מוגדר. כאן תוצגנה רק התיקיות שתשמשנה בהמשך:

  • /bin – זהו Link (קיצור דרך) לתיקייה /usr/bin, תיקייה זו מכילה את קבצי התוכניות של פקודות מערכת ההפעלה. זאת אומרת, כל פקודה שאנו נפעיל מהטרמינל, תופעל מתיקייה זו.
  • /etc – תיקיית ההגדרות של המערכת.
  • /dev – זוהי תיקייה שמרכזת את כל הרכיבים במערכת. לינוקס מתייחסת לרכיבי חומרה כאל קבצים.

ניווט בין תיקיות עריכה

מסלול יחסי עריכה

מסלול יחסי מייצג את מיקום הקובץ או התיקייה מהמיקום הנוכחי בו נמצאים. דומגאות: בדוגמאות נתייחס למבנה של עץ התיקיות הבא:

/tmp

/tmp/f1
/tmp/f1/sub
test.txt
/tmp/f2
/tmp/f2/sub
test2.txt

  • פנייה לקובץ בתיקייה הנוכחית – כאשר נמצאים בתיקייה /tmp/f1/sub הפנייה לקובץ test.txt תהיה רק באמצעות שמו.
  • פנייה לתת־תיקייה בתיקייה הנוכחית – כאשר נמצאים בתיקייה /tmp/f1 הפנייה לתיקייה sub תהיה רק באמצעות שמה.
  • פנייה לקובץ בתת־תיקייה בתיקייה הנוכחית – כאשר נמצאים בתיקייה /tmp/f1 ורוצים לפנות לקובץ test.txt שבתיקייה sub הפנייה תהיה בצורה הבאה – sub/test.txt
  • פנייה לתיקייה הנמצאת מעל התיקייה הנוכחית – הסימן ".." מייצג עלייה בדרגה בעץ התיקיות, כך שפנייה לקובץ test2.txt כאשר נמצאים במיקום /tmp/f1/sub תתבצע בצורה הבאה: ../../f2/sub/test2.txt
  • הסימן ~ מייצג את תיקיית הבית של המשתמש הנוכחי הפועל כרגע במערכת ההפעלה.

מסלול מוחלט עריכה

מסלול מוחלט מייצג את מיקום הקובץ או התיקייה כמסלול יחסי מהשורש ("/"). מסלול מוחלט תמיד יתחיל בסימן "/". דוגמא: /bin/bash