BASH/קבצים ותיקיות

mkdir עריכה

הפקודה הזאת בעצם יוצרת תיקייה. את התיקייה אפשר לכתוב במיקום יחסי ובמיקום אבסולוטי, בדומה למה שלמדנו ממקודם. לדוגמה אם נכתוב את הפקודה הבאה כשאנחנו בתיקיית הבית: username@computername:~$ mkdir newfolder ניצור תיקייה בשם NEWFOLDER בתיקיית הבית.

עם זאת, אנחנו יכולים ליצור תיקייה במיקום אבסולוטי, לדוגמה, אם נרצה ליצור תיקייה בשם newfolder בתיקייה etc שבתיקיית root, נכתוב: username@computername:~$ mkdir /etc/newfolder שימו לב שאתם צריכים להיות בעלי הרשאת כתיבה בתיקייה etc, על מנת ליצור בתוכה תיקייה.

כמו כן, ניתן ליצור מספר תיקיות בפקודה אחת, בצורה הבאה: username@computername:~$ mkdir newfolder1/newfolder2 כאשר שתי התיקיות אינן קיימות, המערכת תיצור את שתיהן, אחת בתוך השנייה.

 

עכשיו תורכם:

צור את התיקייה XXX במסך הראשי של המחשב (תיקיית Desktop), ובתוכה את התיקייה YYY, בפקודה אחת, כאשר אתה נמצא בתיקיית root.

rmdir עריכה

פקודה זו מוחקת תיקייה, בדומה לפקודה הקודמת. אבל הפקודה תסרב למחוק תיקייה שלא ריקה. לדוגמה: username@computername:~$ rmdir folder תנסה למחוק את התיקייה folder שבתיקייה הנוכחית.

 

עכשיו תורכם:

מחק את שתי התיקיות, XXX ו-YYY שיצרת במשימה הקודמת, לפי הסדר הנכון.

cp עריכה

הפקודה הזאת מעתיקה קבצים או תיקיות. קודם נראה שימוש של העתקת קובץ-קובץ: username@computername:~$ cp source_file dest_file הקובץ יעתיק את התוכן של source_file לתוך הקובץ dest_file. שימו לב שאם יש קובץ בשם הזה, הוא ידרס.

כרגיל, ניתן להשתמש במיקום יחסי ו/או אבסולוטי.

mv עריכה

הפקודה הזאת כמו cp, רק שמעבירה את הקובץ, בדומה ל"גזור". דוגמה: username@computername:~$ mv source_file dest_file

בעזרת הפקודה mv ניתן גם לשנות את שמו של הקובץ או התקייה. דוגמה: username@computername:~$ mv old_name new_name

 

עכשיו תורכם:

התאמן ביצירת, מחיקת, העתקת והעברת תיקיות.