GIMP/בחירת אליפסות

בחירת מרובעים GIMP
בחירת אליפסות
בחירה חופשית

שימוש בסיסי עריכה

 
הגדרות ברירת המחדל של כלי בחירת האליפסות.

  מקש קיצור: E

כלי בחירת האליפסות דומה מאוד לכלי בחירת המרובעים, בהבדל אחד: אין כאן אפקט פינות מעוגלות מאחר ואינו נחוץ. כפי שהשם מצביע, כלי זה מאפשר בחירת אזורים אליפטיים ומעגליים, עם אופציות החלקה באיכות גבוהה.

 • מצבי בחירה (Modes) - קובע את הדרך בה ייבחר השטח: האם בחירת האליפסה בכל לחיצה מחדש, או שכל אליפסה שתסומן תצורף לשטח שכבר מסומן וכו'.
 • החלקה (Antialiasing) - גורם לבחירת אזור עם קצוות או גבולות חלקים יותר.
 • קצוות נוצה (Feather edge) - גורם לבחירת אזור עם קצוות מטושטשים בצורה עדינה, עם אפשרות לבחור רדיוס טשטוש.
 • פריסה מהמרכז (Expand from center) - בחירת האליפסה תיעשה כאשר מיקום ההקלקה הראשונית הוא מרכז האליפסה.
 • קיבוע (Fixed) - מאפשר לקבע מראש את צורת האליפסה: פרופורציות, גובה, רוחב או גודל אבסולוטי.
 • מיקום (Position) - מיקום האליפסה.
 • גודל (Size) - מאפשר לבחור את גודל האליפסה.
 • הדגשה (Highlight) - מדגיש את האזור הנבחר ע"י הצללת האזור שמחוץ לבחירה.
 • קווים מנחים (Guides) - מציג קווים מנחים שיופיעו בתוך האליפסה, קיימות 4 אפשרויות: ללא קווים, חלוקה לשלישים, חלוקת הזהב, קווי אמצע.
 • כיווץ אוטומטי (Auto Shrink) - מכווץ את האליפסה הנבחרת לגדלו של האזור המרובע הקרוב ביותר בתמונה (ע"פ אלגוריתם בחירה "חכם").
 • מיזוג כיווץ (Shrink merged) - אם אפשרות זו סומנה, הכיווץ האוטומטי ישתמש במידע מתוך צבע פיקסלים בתמונה כולה, ולא מהשכבה הפעילה בלבד.

מצבים, החלקות וקצוות נוצה עריכה


לכל האפשרויות האחרות עריכה

ראה גם את כלי בחירת מרובעים שעבורו שאר אפשרויות ההגדרות זהות לחלוטין, או כמעט לחלוטין מלבד כאמור אפקט הפינות המעוגלות שאינו דרוש כאן.

בחירת מרובעים GIMP
בחירת אליפסות
בחירה חופשית