GIMP/בחירת מרובעים

כלי בחירה GIMP
בחירת מרובעים
בחירת אליפסות
ערכי ברירת מחדל של כלי בחירת מרובעים.

שימוש בסיסיעריכה

  מקש קיצור: R

כלי בחירת המרובעים הוא כלי פשוט ושימושי. כשמו כן הוא - מאפשר בחירת אזורים בעלי צורה מרובעת.


 • מצבי בחירה (Modes) - קובע את הדרך בה ייבחר השטח: האם בחירת מרובע בכל לחיצה מחדש, או שכל מרובע שיסומן יצורף לשטח שכבר מסומן וכו'.
 • החלקה (Antialiasing) - גורם לבחירת אזור עם קצוות או גבולות חלקים יותר.
 • קצוות נוצה (Feather edge) - גורם לבחירת אזור עם קצוות מטושטשים בצורה עדינה, עם אפשרות לבחור רדיוס טשטוש.
 • פינות מעוגלות (Rounded corners) - גורם לפינות המרובעים שייבחרו להיות מעוגלות, עם אפשרות לבחור את הרדיוס שלהן.
 • פריסה מהמרכז (Expand from center) - בחירת המרובע תיעשה כאשר מיקום ההקלקה הראשונית הוא מרכז המרובע.
 • קיבוע (Fixed) - מאפשר לקבע מראש את צורת הריבוע: פרופורציות, גובה, רוחב או גודל אבסולוטי.
 • מיקום (Position) - מיקום הריבוע בקואורדינטות.
 • גודל (Size) - מאפשר לבחור את גודל המרובע.
 • הדגשה (Highlight) - מדגיש את האזור הנבחר ע"י הצללת האזור שמחוץ לבחירה.
 • קווים מנחים (Guides) - מציג קווים מנחים שיופיעו בתוך המרובע, קיימות 4 אפשרויות: ללא קווים, חלוקה לשלישים, חלוקת הזהב, קווי אמצע.
 • כיווץ אוטומטי (Auto Shrink) - מכווץ את מהרובע הנבחר לגדלו של האזור המרובע הקרוב ביותר בתמונה (ע"פ אלגוריתם בחירה "חכם").
 • מיזוג כיווץ (Shrink merged) - אם אפשרות זו סומנה, הכיווץ האוטומטי ישתמש במידע מתוך צבע פיקסלים בתמונה כולה, ולא מהשכבה הפעילה.

מצבים, החלקות וקצוות נוצהעריכה

פינות מעוגלותעריכה

כאשר מפעילים אפשרות זו, מופיעה שנתת בחירה שמשמשת לשינוי רדיוס מעגליות הפינות.

פריסה מהמרכזעריכה

כאשר מפעילים אפשרות זו, נקודת ההתחלה (הקלקה ראשונית) תשמש כמרכז הריבוע במקום כאחת הפינות. כתוצאה מכך פריסת המרובע היא לכל הצדדים בו זמנית. אפשרות זו ניתנת להפעלה גם ע"י מקש הקיצור Shift.

קיבועעריכה

מאפשר לקבע מראש את צורת הריבוע: באחת מארבע אפשרויות: פרופורציות אורך/גובה, גובה אבסולוטי (כלומר גודל מספרי קבוע), רוחב אבסולוטי, או גודל אבסולוטי.

 • פרופורציות אורך/גובה (Aspect ratio) - מאפשר לעצב את אזור הבחירה תוך שמירה על פרופורציות קבועות. כברירת המחדל יחס הפרופורציה הוא 1:1 , כלומר ריבוע. בצד יש שתי צלמיות שמאפשרות לעבור בין תמונה רוחבית (landscape ) לאורכית (portrait).
 • רוחב (Width) - מאפשר לקבע את רוחב המרובע.
 • גובה (Height) - מאפשר לקבע את גובה המרובע.
 • גודל (Size) - מאפשר לקבע גם את רוחב וגם את גובה המרובע.

מיקוםעריכה

ניתן להשתמש באפשרות זו למיקום אזור הבחירה בתמונה, לפי קואורדינטות. המיקום נעשה ע"פ הפינה השמאלית העליונה, או לפי מרכז הריבוע אם האפשרות "פריסה מהמרכז" נבחרה.

גודלעריכה

ניתן להשתמש באפשרות זו לקביעה מראש או שינוי ישיר של גודלו של אזור הבחירה בתמונה.

הדגשהעריכה

מדגיש את האזור הנבחר ע"י הצללת האזור שמחוץ לבחירה ב"מסכה" כהה, דבר המאפשר הבחנה ויזואלית קלה יותר בין האזור שנבחר לשאר התמונה.

קווים מנחיםעריכה

כאן ניתן לבחור אם יופיעו קוים מנחים על אזור המרובע. קיימות ארבע אפשרויות הלקוחות מתוך העקרונות הקלסיים של קומפוזיציה של תמונה.

 • ללא קוים מנחים (No guides) - לא מוצגים כל קוים.
 • קווי אמצע (Centre lines) - מוצגים קווי אמצע בלבד
 • חוק השלישים (Rule of thirds) - קווים מוצגים לפי חוק השלישים .
 • חיתוך הזהב (Golden sections) - מוצגים קווים המציינים את חיתוך הזהב של המרובע.

כיווץ אוטומטיעריכה

כאשר כבר קיים אזור בחירה אקטיבי, אם תופעל אפשרות זו, אזור הבחירה יכווץ בצורה אוטומטית לגדלה של הצורה הריבועית הקרובה ביותר שבתוך אזור הבחירה. האלגוריתם המשמש כאן הוא "חכם", כלומר עשוי להניב תוצאות מצוינות או משונות באשר לבחירת הצורה המלבנית שלגדלה יכווץ אזור הפעיל.

מיזוג כיווץעריכה

כאשר אפשרות זו פעילה, "כיווץ אוטומטי" יחפש את הצורה המרובעת אליה יכווץ איזור הבחירה הפעיל לא בשכבה הנוכחית אלא בכל החלקים הנראים של התמונה.

כלי בחירה GIMP
בחירת מרובעים
בחירת אליפסות