מאפיינים נחוצים עריכה

  • id סוג: ID.

מאפיינים עריכה

  • מאפייני אירוע: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup.
  • מאפייני שפה: lang, xml:lang, dir.
  • class - סוג: מחרוזת.
  • name - סוג: אסימון.
  • style - סוג: סגנון (מחרוזת).
  • title - סוג: טקסט (מחרוזת).

תוכן עריכה

ביטוי רגלורי:

((%block; | form | %misc;)+ | area+)

אבות אפשריים עריכה

קבוצת אבות 1: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dfn, dt, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, label, legend, p, q, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, var
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, a, button, fieldset, object, pre.