אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 50

kio/ĉio/tio/io/nenio

עריכה

233. במקביל לקורלטיבים שמסתיימים באות u (tiu, kiu, וכו'), שמתייחסים לאדם או עצם ספציפיים, קיימת גם סדרה של קורלטיבים שמסתיימים באות o, והם מתתייחסים לעצם, עובדה או פעולה כלליים (ואף פעם לא לאדם). הקורלטיבים שמסתיימים ב-o לא יופיע בצורת הריבוי.

kio = מה kiu = מי/איזה
tio = הדבר הזה tiu = האיש/העצם הזה
ĉio = כל דבר ĉiu = כל אחד
io = משהו iu = איזשהו
nenio = שום דבר neniu = אף אחד

234. כינוי שם שמתייחס לשם עצם שמסתיים ב-o יסתיים, אף הוא, בסיומת o.

 • ?Kio estas ĉi tio, kion vi diras = מה זה (הדבר) שאתה אומר?
 • Ŝi vidis tion, kio ĵus okazis = היא ראתה את מה שקרה עכשיו
 • Ĉio ĉi, kion vi vidas, estas farita de ili = כל מה שאתה רואה, נעשה על ידם
 • Li havas ion por vi, sed nenion por mi = יש לו משהו בשבילך, אבל כלום בשבילי

קורלטיבים – סיכום

עריכה

235. בטבלה שלהלן מופיעה רשימת כל הקורלטיבים שהכרנו.

kio

מה

tio

הדבר הזה

ĉio

כל דבר

io

משהו

nenio

שום דבר

kiu

מי/איזה

tiu

האיש/העצם הזה

ĉiu

כל אחד

iu

איזשהו

neniu

אף אחד

kies

של מי

ties

של זה

ĉies

של כל אחד

ies

של מישהו

nenies

של אף אחד

kie

איפה

tie

שם

ĉie

בכל מקום

ie

איפשהו

nenie

בשום מקום

kiam

מתי

tiam

בזמן ההוא (אז)

ĉiam

תמיד

iam

מתישהו

neniam

אף פעם

kial

למה

tial

בגלל זה (לכן)

ĉial

מכל סיבה

ial

מסיבה כלשהי

nenial

ללא סיבה

kia

איזה סוג

tia

הסוג הזה

ĉia

מכל סוג

ia

מסוג כלשהו

nenia

משום סוג

kiel

איך

tiel

כך

ĉiel

בכל אופן

iel

בצורה כלשהי

neniel

בשום אופן

kiom

כמה

tiom

כמות כזאת

ĉiom

בכל כמות

iom

בכמות מסויימת, קצת

neniom

כלום

קורלטיבים סיכום באנגלית

עריכה
Negative Universal Indefinite Pointer Question
NENIU

no one

ĈIU

(every (one

IU

(some (one

TIU

that one

KIU

who,which

Individual

NENIO

nothing

ĈIO

everything

IO

something

TIO

that thing

KIO

what

Thing
NENIA

no kind of

ĈIA

every kind

IA

some kind

TIA

that kind

KIA

what kind

Kind

NENIE

nowhere

ĈIE

everywhere

IE

somewhere

TIE

there

KIE

where

Place

NENIEN

nowhere

ĈIEN

everywhere

IEN

somewhere

TIEN

there

KIEN

where to

Motion

NENIAM

never

ĈIAM

always

IAM

sometime

TIAM

then

KIAM

when

Time

NENIOM

no amount

ĈIOM

all

IOM

some

TIOM

so much

KIOM

how much

Amount

NENIEL

in no way

ĈIEL

in every

IEL

somehow

TIEL

so

KIEL

how

Manner

NENIAL

for no reason

ĈIAL

for every reason

IAL

for some reason

KIAL

why

TIAL

so

Reason

NENIES

nobody's

ĈIES

everybody's

IES

somebody's

TIES

that one's

KIES

whose

Possession

השימוש ב-ajn

עריכה

236. מוסיפים את המילה ajn אחרי קורלטיבים כדי לתת להם משמעות א-ספציפית. אין להצמיד את המילה ajn לקרולטיב עצמו, כדי למנוע בילבול עם הסיומת ajn.

 • kio ajn = מה שלא יהיה
 • kiu ajn = מי שלא יהיה
 • kie ajn = איפה שלא יהיה
 • chie ajn = בכל מקום שלא יהיה
 • kiom ajn = כמה שלא יהיה
 • iu ajn = מישהו, לא חשוב מי

הסופית ing

עריכה

237. הסופית ing משמשת כדי ליצור מילים שמציינות משהו ש"מחזיק" את החפץ או העצם שמאופיין על ידי שורש המילה. המילה ingo עצמה פירושה נרתיק, שקע, מארז וכו'.

 • galvo = חרב, glavingo = נדן
 • plumo = עט, plumingo = מחזיק עטים

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם ofero = קרבן/מנחה jugo = קשר/עול templo = מקדש

תארי שם sankta = קדוש utila = שימושי

שמות פועל regi = לשלוט ligi = לקשור klini = לכופף
provi = לנסות

קטע קריאה: הקשר הגורדי

עריכה

Unufoje en antikva tempo la regatoj de iu reĝolando en Azio ne havis reĝon. Ne sciante kion fari, ili demandis de la dioj. La dioj respondis, "Kiu ajn venos unue en nian sanktan templon hodiaŭ, por fari oferojn, estos via reĝo."

Okaze kamparano nomita Gordio venis al la templo, ĵus post la tagiĝo. La regatoj tuj rekonis la estontan reĝon, kvankam li veturis sur peza malbela veturilo. Salutinte la surprizitan kamparanon, oni nomis lin reĝo.

Decidinte fari dankoferon al la dioj, Gordio metis en la templon la veturilon mem sur kiu li tien veturis, antaŭ ol li komencis regi kiel la nova reĝo. La jugo estis alligita per granda ligaĵo el ŝnurego.

Post la morto de Gordio oni grade komencis kredi ion tre interesan pri tio. Oni diris ke tiu, kiu povos iel ajn malligi tiun ligaĵon, fariĝos reganto super ĉiuj reĝoj de Azio.

Post kelkaj jaroj Aleksandro Granda decidis fari grandan militadon kontraŭ Azio, kaj alproksimiĝis al la lando kie estis reginta Gordio. Kiam li demandis, "Kio estas ĉi tie la plej interesa vidindaĵo?" oni rakontis al li tion, kion oni diras pri la ŝnurega ligaĵo sur la veturilo de Gordio.

Kompreneble (כמובן) Aleksandro deziris fari ion ajn utilan por venki Azion, tial li tuj venigis gvidiston por konduki lin al la templo. Alveninte tien, li zorge rigardadis la ligaĵon, kaj ekzamenis la ŝnuregon el kiu ĝi estis farita. Tiam, elpreninte sian glavon el la glavingo, subite kliniĝante li rekte tratranĉis la tutan ligaĵon.

"Nenio estas pli facila ol tio," li diris, "kaj nun mi ne dubas ĉu mi certe regos super ĉiuj reĝoj de Azio." Pro tio, kion faris Aleksandro Granda, oni ankoraŭ nuntempe diras, kiam iu ajn superas malfacilaĵon per kia ajn subita metodo, "Li tranĉis la gordian ligaĵon."

משפטים לתרגום

עריכה
1. לעתים קרובות שומעים את האמירה "אני אחתוך את הקשר הגודרי".
2. יש סיפור מעניין על זה.
3. הניחו (סביל) עגלה, שהעול שלה נקשר למוט על ידי קשר גדול באמצע המקדש.
4. זו היתה מנחה לאלים הקדושים, שבאמצעות העזרה שלהם גורדי נהיה מלך.
5. אמרו שלא משנה מי שיהיה מסוגל להתיר את הקשר ייעשה, ללא ספק, לשליט על כל אסיה.
6. אלכסנדר הגדול, בהתחילו במערכה נגד אסיה, הגיע לעיר שבה היה המקדש הזה.
7 . בשמעו את הסיפור, מיד בא מדריך, והוא הלך לשם (כשהוא) מודרך על ידו.
8. הוא שאף לעשות כל מה (ולא משנה מה שיהיה) שימושי להביס את אסיה.
9 .בהסתכלו על הקשר בזהירות, הוא התכופף וניסה (provis) במשך כמה דקות להתיר אותו.
10. אז הוא בחר שיטה אחרת.
11. הוא לקח את החרב שלו, ובפתאומית חתך את כל הקשר.
12. הוא הכניס את החרב לנדן.
13. את זה הוא עשה במקום להמשיך (daŭrigi) להתיר את הקשר.
14. ייתכן שכיבוש אסיה לא התאפשר בשום אופן בגלל זה, אבל לפחות הסיפור מעניין, (ולא משנה) מה שקרה בפועל.
15. שום דבר אינו בלתי אפשרי, בכל פעם שמישהו (לא משנה מי) מנסה.
16. הדמדומים הטרופיים הם מאד קצרים, והצל בקושי מתארך כשהשמש שוקעת לפתע באופק, למרות שהקרניים הבהירות האחרונות ממשיכות לזרוח דרך האטמוספירה למשך כמה דקות.


הערות ותוספות

עריכה
 • שאול שמר: בסיפור מופיע המשפט "Aleksandro venigis gvidiston por konduki lin al la templo". הפירוש של venigi הוא "לגרום לבוא". הכוונה היא, ככל הנראה, שאלכסנדר שלח מישהו (שליח) להביא את המדריך. כך המלך גרם לכך שהמדריך בא אליו. יש לשים לב שלא משתמשים כאן ב-alporti (להביא) מאחר שהמלך לא הביא את המדריך, אלא שלח שליח להביא אותו.
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 49 לדף השער שיעור 51 >>>