יוונית קלאסית/תורת הצורות/פועל/טבלה

מודוס/היבט מתמשך Progressive Aorist נקודתי Aorist II (λανθάνω) נקודתי1 Futurum עתיד Perfectum תוצאתי
thematic מיזוגי פעלים המסתיימים באפסילון

ε+ε= ει
έ+ε= εῖ
ε+Vowel length = נבלעת

מיזוג פעלים המסתיימים באלפא

α+ε=ᾶ α+ει=ᾷ αη=ᾶ αῃ=ᾷ α+ο=ω α+οι=ῳ α+ου=ω α+ω=ω

מיזוגי אומיקרון

ο+ε=ου ο+ο=ου ο+ου=ου

ο+ει=οι ο+ῃ=οι ο+οι=οι

ο+ω=ω ο+η=ω

athematic thematic athematic thematic thematic thematic מיזוגי חיכי thematic מיזוגי שפתי thematic מיזוגי למנר athematic thematic athematic
Act med-pass Act (ποιέω) med-pass (ποιέω) Act (τιμάω ) med-pass (τιμάω ) Act (δηλόω) med-pass (δηλόω) Act med-pass Act Med Pass Act Med Pass Act Med Act פעלים שמסתיימים בתנועה [1] Act Med Pass Act Med Pass Act Med Pass Act Med Pass Act Med Pass Act Med-Pass Act Med-Pass
thematic רגיל גזע חיכי πτ

[2]

גזע שפתי

[3]

גזע שיני (גזע שיני נופל לפני סיגמא) גזע למנר (λ, μ, ν, ρ)

μ, ν - סיגמה נפלת ובמקום התנועה הקודמת מתארכת.

thematic רגיל גזע חיכי גזע שפתי גזע שיני thematic מיזוגי למנר thematic רגיל גזע חיכי גזע שפתי גזע שיני thematic מיזוגי למנר
Indicative Praesens חיווי הווה

λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσι

λύ-ομαι
λύ-ει\ῃ
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται

ποι-
ποι-εῖς
ποι-εῖ
ποι-οῦμεν
ποι-εῖτε
ποι-οῦσι(ν)

ποι-οῦμαι
ποι-ῇ\εῖ
ποι-εῖται
ποι-ούμεθα
ποι-εῖσθε
ποι-οῦνται

τῑμ- [4]
τῑμ-ς
τῑμ
τῑμ-μεν
τῑμ-ᾶτε
τῑμ-σι(ν)

τιμ-ῶμαι
τιμ-
τιμ-ᾶται
τιμ-ώμεθα
τιμ-ᾶσθε
τιμ-ῶνται

δηλῶ (δηλόω)
δηλοῖς (δηλόεις)
δηλοῖ (δηλόει)
δηλοῦμεν (δηλόομεν)
δηλοῦτε (δηλόετε)
δηλοῦσι (δηλόουσι)

δηλοῦμαι (δηλόομαι)
δηλοῖ (δηλόει)
δηλοῦται (δηλόεται)
δηλούμεθα (δηλοόμεθα)
δηλοῦσθε (δηλόεσθε)
δηοῦνται (δηλόονται)

δίδωμι
δίδως
δίδωσι(ν)
δίδομεν
δίδοτε
διδόασι(ν)

δίδομαι
δίδοσαι
δίδοται
διδόμεθα
δίδοσθε
δίδονται

123 12545 548543 6243 5 4 3 2 1 6234324 5 4 3 2 1

λύ-σω
λύ-σεις
λύ-σει
λύ-σομεν
λύ-σετε
λύ-σουσι

λύ-σομαι
λύ-σει\σῃ
λύ-σεται
λυ-σόμεθα
λύ-σεσθε
λύ-σονται

λυ-θήσομαι
λυ-θήσει\σῃ
λυ-θήσεται
λυ-θησόμεθα
λυ-θήσεσθε
λυ-θήσοντα

62343 5 4 3 2 1234 623423 5 4 3 2 1

λέ-λυ-κα
λέ-λυ-κας
λέ-λυ-κε
λε-λύ-καμεν
λε-λύ-κατε
λε-λύ-κασι

123 21321 321321 32132132

λέ-λυ-μαι
λέ-λυ-σαι
λέ-λυ-ται
λε-λύ-μεθα
λέ-λυ-σθε

λέ-λυ-νται

123 21321 321321 32132132 213213 2121321
Indicative imperfectum חיווי עבר

ἔ-λυ-ον
ἔ-λυ-ες
ἔ-λυ-ε
ἐ-λύ-ομεν
ἐ-λύ-ετε
ἔ-λυ-ον

ἐ-λυ-όμην
ἐ-λύ-ου
ἐ-λύ-ετο
ἐ-λυ-όμεθα
ἐ-λύ-εσθε
ἐ-λύ-οντο

ἐ-ποί-ουν
ἐ-ποί-εις
ἐ-ποί-ει
ἐ-ποι-οῦμεν
ἐ-ποι-εῖτε
ἐ-ποί-οῦν

ποι-ῶμαι
ποι-
ποι-ῆται
ποι-ώμεθα
ποι-ῆσθε
ποι-νται

ἐ-τίμ-ων
ἐ-τίμ-ας
ἐτίμ-α
ἐ-τιμ-ῶμεν
ἐ-τιμ-ᾶτε
ἐ-τίμ-ων

ἐ-τιμ-ώμην
ἐ-τιμ-
ἐ-τιμ-ᾶτο
ἐ-τιμ-ώμεθα
ἐ-τιμ-ᾶσθε
ἐ-τιμ-ῶντο

ἐδήλουν (ἐδήλοον)
ἐδήλους (ἐδήλοες)
ἐδήλου (ἐδήλοε)
ἐδηλοῦμεν (ἐδηλόομεν)
ἐδηλοῦτε (ἐδηλόετε)
ἐδήλουν (ἐδήλοον)

ἐδηλούμην (ἐδηλοόμην)
ἐδηλοῦ (ἐδηλόου)
ἐδηλοῦτο (ἐδηλόετο)
ἐδηλούμεθα (ἐδηλοόμεθα)
ἐδηλοῦσθε (ἐδηλόεσθε)
ἐδηλοῦντο (ἐδηλόοντο)

ἐδίδουν
ἐδίδους
ἐδίδου
ἐδίδομεν
ἐδίδοτε
ἐδίδοσαν

ἐδιδόμην
ἐδίδοσο
ἐδίδοτο
ἐδιδόμεθα
ἐδίδοσθε
διδῶνται

ἔ-λυ-σα
ἔ-λυ-σας
ἔ-λυ-σε(ν)
ἐ-λύ-σαμεν
ἐ-λύ-σατε
ἔ-λυ-σαν

διώξα
διώξας
διώξε(ν)
διώξαμεν
διώξατε
διώξαν

γραψα
γραψας
γραψε(ν)
γραψαμεν
γραψατε
γραψαν

ἐνόμισα
ἐνόμισας
ἐνόμισε
ἐνομίσαμεν
ἐνομίσατε
ἐνόμισαν

ἔφηνα
ἔφηνας
ἔφηνεν
ἐφήναμεν
ἐφήνατε
ἔφηναν

λυσάμην
λύσω
λύσατο
λυσάμεθα
λύσασθε
λύσαντο

διώξάμην
διώξω
διώξατο
διώξάμεθα
διώξαξθε
διώξαντο

γραψάμην
γραψω
γραψατο
γραψάμεθα
γραψαψθε
γραψαντο

νομίσάμην
νομίσω
νομίσατο
νομίσάμεθα
νομίσασθε
νομίσαντο

ἐφηνάμην
ἐφήνω
ἐφήνατο
ἐφηνάμεθα
ἐφήνασθε
ἐφήναντο

λύθην
λύθης
λύθη
λύθημεν
λύθητε
λύθην

διώχθην
διώχθης
διώχθη
διώχθημεν
διώχθητε
διώχθην

γραφθην
γραφθης
γραφθη
γραφθημεν
γραφθητε
γραφθην

νομίσθην
νομίσθης
νομίσθη
νομίσθημεν
νομίσθητε
νομίσθην

4 3 22343 1

λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσι

λύ-ομαι
λύ-ει\ῃ
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται

ἔ-βη-ν
ἔ-βη-ς
ἔ-βη-
ἔ-βη-μεν
ἔ-βη-τε
ἔ-βη-σαν

6234324 5 4 3 2324 1 6234234 5 4324 3324 2 1

ἐλελύκειν\κη
ἐλελύκεις\κης
ἐλελύκει
ἐλελύκεμεν
ἐλελύκετε
ἐλελύκεσαν

123 21321 321321 32132132

ἐ-λε-λύ-μην
ἐλ-έλυ-σο
ἐ-λέ-λυ-το
ἐ-λε-λύ-μεθα
ἐ-λέ-λυ-σθε
ἐ-λέ-λυ-ντο

123 21321 321321 32132132 321321 32132132
Subjunctive (Coniunctivus)

λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-ῃ
λύ-ωμεν
λύ-ητε
λύ-ωσι

λύ-ωμαι
λύ-ῃ
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται

ποι- [5]
ποι-ῇς
ποι-
ποι-ῶμεν
ποι-ῆτε
ποι-ῶσι

ποι-ῶμαι
ποι-ῇ
ποι-ῆται
ποι-ώμεθα
ποι-ῆσθε
ποι-ῶνται

τιμ-
τιμ-ᾷς
τιμ-
τιμ-ῶμεν
τιμ-ᾶτε
τιμ-ῶσι

τιμ-ῶμαι
τιμ-
τιμ-ᾶτε
τιμ-ώμεθα
τιμ-ᾶσθε
τιμ-ῶνται
[6]

δηλῶ (δηλόω)
δηλοῖς (δηλόῃς)
δηλοῖ (δηλόῃ)
δηλῶμεν (δηλόωμεν)
δηλῶτε (δηλόητε)
δηλῶσι (δηλόωσι)

δηλῶμαι (δηλόωμαι)
δηλοῖ (δηλόῃ)
δηλῶται (δηλόηται)
δηλώμεθα (δηλοώμεθα)
δηλῶσθε (δηλόησθε)
δηλῶνται (δηλόωνται)


διδῶ
διδῷς
διδῷ
διδῶμεν
διδῶτε
διδῶσι(ν)

διδῶμαι
διδῷ
διδῶται
διδώμεθα
διδῶσθε
διδῶνται

λύσω
λύσῃς
λύσῃ(λύσειεν)
λύσωμεν
λύσητε
λύσωσι

διώξω
διώξῃς
διώξῃ
διώξωμεν
διώξητε
ἔδιώξωσι

γραψω
γραψῃς
γραψῃ
γραψωμεν
γραψητε
γραψωσι

νομίσω
νομίσῃς
νομίσῃ
νομίσωμεν
νομίσητε
νομίσωσι

123445

λύσωμαι
λύσῃ
λύσηται
λυσώμεθα
λύσησθε
λύσωνται

διώξωμαι
διώξῃ
διώξηται
διώξώμεθα
διώξηξθε
διώξωνται

γραψωμαι
γραψῃ
γραψηται
γραψώμεθα
γραψηψθε
γραψωνται

νομίσωμαι
νομίσῃ
νομίσηται
νομίσώμεθα
νομίσησθε
νομίσωνται

2343243 λυ-θῶ

λυ-θῇς
λυ-θῇ
λυ-θῶμεν
λυ-θῆτε
λυ-θῶσι

διώ-χθῶ
διώ-χθῇς
διώ-χθῇ
διώ-χθῶμεν
διώ-χθῆτε
διώ-χθῶσι

γρα-φθῶ
γρα-φθῇς
γρα-φθῇ
γρα-φθῶμεν
γρα-φθῆτε
γρα-φθῶσι

νομί-σθῶ
νομί-σθῇς
νομί-σθῇ
νομί-σθῶμεν
νομί-σθῆτε
νομί-σθῶσι

4 3 223434 1

λάθω
λάθῃς
λάθῃ
λάθωμεν
λάθητε
λάθωσι(ν)

λάθωμαι
λάθῃ
λάθηται
λάθώμεθα
λάθησθε
λάθωνται

βῶ
βῇς
βῇ
βῶμεν
βῆτε
βῶσιν

6 4 3 234234 1 6 5 4 3 223432 1

λε-λυ-κώς ὦ=λε-λύ-κω
λε-λυ-κώς ᾖς=λε-λύ-κῃς
λε-λυ-κώς ᾖ=λε-λύ-κῃ
λε-λυ-κότες ὦμεν=λε-λύ-κωμεν
λε-λυ-κότες ἦτε=λε-λύ-κητε
λε-λυ-κότες ὦσι=λε-λύ-κωσι(ν)

123 21321 321321 32132132

λελυμένος ὦ
λελυμένος ᾖς
λελυμένος ᾖ
λελυμένοι ὦμεν
λελυμένοι ἦτε
λελυμένοι ὦσιv

123 21321 321321 32132132 321321 32132132
Optativus

λύ-οιμι (-μην)
λύ-οις(-ιην)
λύ-οι(-ιη)
λύ-οιμεν
λύ-οιτε
λύ-οιεν

λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο

ποιοῖμην
ποιοῖης
ποιοῖ
ποιοῖμεν
ποιοῖτε
ποιοῖεν

ποι-οίμην
ποι-οῖο
ποι-οῖτο
ποι-οίμεθα
ποι-οῖσθε
ποι-οῖντο

τιμ-ῷμι
τιμ-ῷς
τιμ-
τιμ-ῷμεν
τιμ-ῷτε
τιμ-ῷεν

τιμ-ῴμην
τιμ-ῷο
τιμ-ῷτο
τιμ-ῴμεθα
τιμ-ῷσθε
τιμ-ῷντο

δηλοῖμι (δηλόοιμι)
δηλοῖς (δηλόοις)
δηλοῖ (δηλόοι)
δηλοῖμεν (δηλόοιμεν)
δηλοῖτε (δηλόοιτε)
δηλοῖεν (δηλόοιεν)

δηλοίμην(δηλοοίμην)
δηλοῖο (δηλόοιο)
δηλοῖτο(δηλόοιτο)
δηλοίμεθα(δηλοοίμεθα)
δηλοῖσθε(δηλόοισθε)
δηλοῖντο(δηλόοιντο)


διδοίην
διδοίης
διδοίη
διδοῖμεν/διδοίημεν
διδοῖτε/διδοίητε
διδοῖεν/διδοίησαν

διδοίμην
διδοῖο
διδοῖτο
διδοίμεθα
διδοῖσθε
διδοῖντο

λύσαιμι
λύσαις-σειας
λύσαι-σειεω
λύσαιμεν
λύσαιτε
λύσαιεν-σαιεν

διώξαιμι
διώξαις-ξειας
διώξαι-ξειεω
διώξαιμεν
διώξαιτε
διώξαιεν-ξαιεν

γραψαιμι
γραψαις-ψειας
γραψαι-ψειεω
γραψαιμεν
γραψαιτε
γραψαιεν-ψαιεν

νομίσαιμι
νομίσαις-σειας
νομίσαι-σειεω
νομίσαιμεν
νομίσαιτε
νομίσαιεν-σαιεν

6

λυ-σαίμην
λύ-σαιο
λύ-σαιτο
λυ-σαίμεθα
λύ-σαισθε
λύ-σαιντο

διώ-ξαίμην
διώ-ξαιο
διώ-ξαιτο
διώ-ξαίμεθα
διώ-ξαιξθε
διώ-ξαιντο

γρα-ψαίμην
γρα-ψαιο
γρα-ψαιτο
γρα-ψαίμεθα
γρα-ψαιψθε
γρα-ψαιντο

νομί-σαίμην
νομί-σαιο
νομί-σαιτο
νομί-σαίμεθα
νομί-σαισθε
νομί-σαιντο

2

λυ-θείην
λυ-θείης
λυ-θείη
λυ-θείημεν\θεῖμεν
λυ-θείητε\θεῖτε
λυ-θείησαν\θεῖεν


διώ-χθείην
διώ-χθείης
διώ-χθείη
διώ-χθείημεν\χθεῖμεν
διώ-χθείητε\χθεῖτε
διώ-χθείησαν\χθεῖεν

γρα-φθείην
γρα-φθείης
γρα-φθείη
γρα-φθείημεν\φθεῖμεν
γρα-φθείητε\φθεῖτε
γρα-φθείησαν\φθεῖεν

νομί-σθείην
νομί-σθείης
νομί-σθείη
νομί-σθείημεν\σθεῖμεν
νομί-σθείητε\σθεῖτε
νομί-σθείησαν\σθεῖεν

4 3 2 1

λάθ-οιμι
λάθ-οις
λάθ-οι
λάθ-οιμεν
λάθ-οιτε
λάθ-οιεν

λάθ-οίμην
λάθ-οιο
λάθ-οιτο
λάθ-οίμεθα
λάθ-οισθε
λάθ-οιντο

βαίην
βαίης
βαίη
βαίημεν\βαῖημεν
βαίῆτε\βαῖτε
βαίησαν\βαῖεν

λύ-σοιμι
λύ-σοις
λύ-σοι
λύ-σοιμεν
λύ-σοιτε
λύ-σοιεν

λυ-σοίμην
λύ-σοιο
λύ-σοιτο
λυ-σοίμεθα
λύ-σοισθε
λύ-σοιντο

λυ-θησοίμην
λυ-θήσοιο
λυ-θήσοιτο
λυ-θησοίμεθα
λυ-θήσοισθε
λυ-θήσοιντο

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

λελυκώς εἴην=λε-λού-κοιμι
λελυκώς εἴης=λε-λού-κοις
λελυκώς εἴη=λε-λού-κοι
λελυκότες εἴημεν=λε-λού-κοιμεν
λελυκότες εἴητε=λε-λού-κοιτε
λελυκότες εἴησαν=λε-λού-κοιεν

123 21321 321321 32132132


λελυμένος εἴην
λελυμένος εἴης
λελυμένος εἴη
λελυμένοι εἴημεν
λελυμένοι εἴητε
λελυμένοι εἴησαν

123 21321 321321 32132132 321321 32132132
Imperativus

-
λῦ-ε
λυ-έτω
-
λύ-ετε
λυ-όντων\έτωσαν

-
λύ-ου
λυ-έσθω
-
λύ-εσθε
λυ-έσθων\έσθωσαν

-
ποί-ει
ποι-είτω
-
ποι-εῖτε
ποι-ούντων

-
ποι-οῦ
ποιε-ίσθω
-
ποι-εῖσθε
ποι-είσθων

-
τίμ-α
τιμ-άτω
-
τιμ-ᾶτε
τιμ-ώντων \ τιμάτ-ωσαν

-
τιμ-
τιμ-άσθω
-
τιμ-ᾶσθε
τιμ-άσθων
τιμ-άσθων

-
δήλου (δήλοε)
δηλούτω (δηλοέτω)
-
δηλοῦτε (δηλόετε)
δηλούντων (δηλοόντων) / δηλούτωσαν (δηλοέτωσαν)

-
δηλοῦ (δηλόου)
δηλούσθω (δηλοέσθω)
-
δηλοῦσθε (δηλόεσθε)
δηλούσθων (δηλοέσθων) /δηλούσθωσαν (δηλοέσθωσαν)


-
δίδου
διδότω
-
δίδοτε
διδόντων

-
δίδοσο
διδόσθω
-
δίδοσθε
διδόσθων

-
λῦσον
λυσάτω
-
λύσατε
λυσάντων\σάτωσαν

-
διώξον
διώξάτω
-
διώξατε
διώξάντων\ξάτωξαν

-
γραψον
γραψάτω
-
γραψατε
γραψάντων\ψάτωψαν

-
νομίσον
νομίσάτω
-
νομίσατε
νομίσάντων\σάτωσαν


6

-
λῦ-σαι
λυ-σάσθω
-
λύ-σασθε
λυ-σάσθων\σάσθωσαν

-
διώ-ξαι
διώ-ξάξθω
-
διώ-ξαξθε
διώ-ξάξθων\ξάξθωξαν

-
γρα-ψαι
γρα-ψάψθω
-
γρα-ψαψθε
γρα-ψάψθων\ψάψθωψαν

-
νομί-σαι
νομί-σάσθω
-
νομί-σασθε
νομί-σάσθων\σάσθωσαν

7854152

-
λύ-θητι
λυ-θήτω
-
λύ-θητε
λυ-θέντων\θήτωσαν

-
διώ-χθητι
διώ-χθήτω
-
διώ-χθητε
διώ-χθέντων\χθήτωσαν

-
γρα-φθητι
γρα-φθήτω
-
γρα-φθητε
γρα-φθέντων\φθήτωσαν

-
νομί-σθητι
νομί-σθήτω
-
νομί-σθητε
νομί-σθέντων\σθήτωσαν

3 2 1 1254628

-
λάθε
λαθέτω
-
λάθετε
λαθόντων

-
λαθοῦ
λαθέσθω
-
λάθεσθε
λαθέσθων

-
βῆθι
βήτω
-
βῆτε
βάντων

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

-
λελυκώς ἴσθι
λελυκώς ἔστω
-
λελυκότες ἔστε
λελυκότες ἔστων

123 21321 321321 32132132


-
λέλυσο
λελύσθω
-
λέλυσθε
λελύσθων\σθωσαν

123 21321 321321 32132132 321321 32132132
Infinitivus λοῦ-ειν λοῦ-εσθαι

ποίεῖν

ποι-εῖσθαι

τιμ-ᾶν

τιμ-ᾶσθαι

δηλοῦν (δηλόεν)

δηλοῦσθαι (δηλόεσθαι)


διδόναι δίδοσθαι λοῦ-σαι

διώ-ξαι

γρα-ψαι νομί-σαι 12546

λοῦ-σασθαι

διώ-ξασθαι

γρα-ψασθαι

νομί-σασθαι 125565 λοῦ-σῆαι 6 5 4 3 2 1 125465 λαθ-εῖν βῆναι λαθ-έσθαι λού-σειν λού-σεσθαι λου-θήσεσθαι 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 λε-λου-κέναι 123 21321 321321 32132132 λε-λοῦ-σθαι 123 21321 321321 32132132 321321 32132132
Participium [7]

λούωνοντος
λούουσαούσης
λοῦονοντος

λουόμενος
λουμένη
λουόμενον

ποιῶν-οῦντος ποιοῦσα
ποιοῦν


ποιούμενος
ποιουμένη
ποιούμενον

τιμῶν
τιμῶσα
τιμῶν

τιμώμενος
τιμωμένη
τιμώμενον

δηλῶν (δηλόων) δηλοῦσα(δηλόουσα) δηλοῦν (δηλόον)

δηλούμενος (δηλοόμενος) δηλουμένη(δηλεομένη) δηλούμενον(δηλοόμενον)

διδούς
διδοῦσα
διδόν

διδόμενος
διδομένη
διδόμενον

λού-σας, -σαντος
λού-σασα, -σάσης
λοῦ-σαν, -σαντος

διώ-ξαξ, -ξαντοξ
διώ-ξαξα, -ξάξηξ
διώ-ξαν, -ξαντοξ

γρα-ψας, -ψαντος
γρα-ψασα, -ψάψης
γρα-ψαν, -ψαντος

νομί-σας, -σαντος νομί-σαψα, -ψάψης νομί-σαν, -σαντος

6

λου-σάμενος
λου-σαμένη
λου-σάμενον

διώ-ξάμενος
διώ-ξαμένη
διώ-ξάμενον

γρα-ψάμενος
γρα-ψαμένη
γρα-ψάμενον

νομί-σάμενος νομί-σαμένη νομί-σάμενον

35781

λου-θείς, -θέντος
λου-θεῖσα, -θείσης
λου-θέν, -θέντος

6 5 4 654821 3 2 1

λαθ-ών, -λαθόντος
λαθοῦσα
λαθόν

λαθόμενος
λαθμένη
λαθόμενον

βάς, -βάντος
βᾶσα
βάν

λού-σων, -σοντος
λού-σουσα, -σούσης
λοῦ-σον, -σοντος

λου-σόμενος
λου-σομένη
λου-σόμενον

λου-θησόμενος
λου-θησομένη
λου-θησόμενον

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

λε-λου-κώς,-κότος
λε-λου-κυίας,-κυίας
λε-λου-κός,-κότος

123 21321 321321

λε-λου-μέος
λε-λου-μένη
λε-λου-μέον

123 21321 321321 32132132 321321 32132132

מערכת הצורות של היבט Aorist II

עריכה

מערכת הצורות של האוריסט שני זהה לחלוטין למערכת הצורות מהיבט המתמשך. בכדי להבחין אם מדובר בפועל בהיבט נקודתי או בפועל בהיבט מתמשך אלינו לזהות את צורת היסוד של הפעול. כאשר הפועל הוא בעל צורת יסוד יציב, כלומר שאינה משתנה, הוא שייך להיבט המתמשך. למשל מערכת הצורות של παιδεύω, ח.נ.כ (παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην). אולם כאשר הפועל בעל צורת יסוד משתנה הוא שייך להיבט הנקודתי כמו למשל של הפועל λέγω א.מ.ר (λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρήθην). קריאה נוספת ראה : Aorist II.

להוסיף

עריכה
 • נטיות של מיזוג למנר, שפתי, חיכי, ...
 • ιζω
 • אתימאטיים
 • צורה כפולה
 1. ^ שלושה פעלים אשר הגזע שלהם מסתיימת בתנועה והם : γιγνώσκω, βαίνω, φύω ולכן הם עוברים מיזוגים למשל ἔ-γνω+ον + ἔγνων
 2. ^ למשל צורות היסוד, διώκω διώξω, έδιωξα, δεδίωχα, δεδίωγμαι, έδιώχθην
 3. ^ למשל צורות היסוד, γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην
 4. ^ בהיבט מתמשך גוף ראשון יחיד (τῑμῶ) זהה להיבט הקוניוטיב בהתאמה וגם לגוף שני ציווי יחיד (τῑμῶ)
 5. ^ חווי גוף ראשון יחיד זהה לגוף ראשון יחיד ב-coni
 6. ^ שמו לב שה-coni במתמשך זהה בצורותיו להווה מתמשך, חיווי.
 7. ^ לטבלה מלאה ראה [[]]