סוציולוגיה לבגרות/קבוצה

מהי קבוצה?
1. הקבוצה היא התא הבסיסי ביותר במבנה החברתי.
2. יש תכונות המשותפות לכל הקבוצות: מבנה, יחסי גומלין, חלוקת תפקידים, מטרות, נורמות ותקשורת.
3. בקבוצה מתרחשים תהליכים בעלי משמעויות סובייקטיביות. הקבוצה מעניקה את המשמעויות הללו לתהליכים ולסמלים המייחדים אותה.


מה הן הסיבות להתגבשות אנשים לקבוצה?
1. האדם הוא בעל חיים חברתי, תלוי בחברה לשם קיומו והתפתחותו.
2. כל בעלי החיים מתארגנים בקבוצות.
3. הקבוצה מספקת לפרט צרכים אינסטרומנטליים של קיום והגנה, וכן ממלאה צרכים אקספרסיביים של תמיכה וקבלה.


מה הם הקריטריונים שעל-פיהם ניתן להבחין בין קבוצות?

1. קבוצות נבדלות זו מזו בקריטריונים אחדים:

  • תנאים לקבלת חברים לקבוצה
  • מטרות הקבוצה
  • אופי היחסים בתוך הקבוצה
  • מבנה התקשורת בקבוצה
  • תהליך קבלת ההחלטות בקבוצה
  • מידת הפורמליות
  • אופי ההשתייכות
  • מנגנוני פיקוח חברתי

2. קיימת תלות הדדית בין המאפיינים של הקבוצה. שינוי באחד המאפיינים או יותר עשוי לגרום לשינוי באופייה של הקבוצה.


כיצד משפיעים סוגי המנהיגות על הקבוצה?
1. קיימים סוגים שונים של מנהיגות המשפיעים על תפקוד הקבוצה ועל התקשורת והיחסים בתוכה.
2. אין סגנון מנהיגות שהוא טוב יותר. דרושים סגנונות מנהיגות שונים המתאימים לקבוצות שונות בתנאים שונים.
3. קיים קשר חיובי בין השגת מטרות הקבוצה לבין מודעות המנהיג לתפקידיו המשימתיים והחברתיים.
4. הצלחת תפקודה של הקבוצה תלויה הן במנהיג והן בחברים.


לאילו סוגי קבוצות משתייך הפרט ולאילו הוא מתייחס?

1. הקבוצה היא חלק ממערכת חברתית כללית. לכל פרט קבוצות השתייכות וקבוצות התייחסות מגוונות המשפיעות על התנהגותו.
2. התהליכים המתרחשים בקבוצה משפיעים על תפיסת הפרט את עצמו ועל הסטטוסים והתפקידים שלו.
3. קיימות זיקות שונות בין קבוצות השתייכות לקבוצות התייחסות והן משפיעות על התנהגות הפרט.
4. השוואה (נורמה, יוקרה, הישגים) בין הקבוצה שאליה אדם שייך לבין קבוצה אחרת עלולה ליצור הרגשת קיפוח יחסי.


כיצד הקבוצה משפיעה על החבר בתוכה?
1. החברות בקבוצה משפיעה באופן מודע או בלתי מודע על חשיבותו של הפרט, על תפיסת העולם שלו ועל התנהגותו.
2. לחץ קבוצתי, רמת הקונפורמיות, רמת לכידות הקבוצה, מנגנוני הפיקוח הקבוצתיים – כל אלה משפיעים על הפרט ועל התנהגותו.
3. הקבוצה מפעילה סנקציות כדי להשיג קונפורמיות למטרותיה.
4. תגובת הקבוצה לחבר הסוטה משתנה בהתאם:

א. ליוקרת הסטטוס של החבר בקבוצה.
ב. למידת הלכידות בקבוצה.
ג. למידה שבה פוגעת הסטייה בהשגת מטרות הקבוצה.

5. הסטייה מנורמות הקבוצה יכולה לתרום להגברת הלכידות, לחזק את הערכים והנורמות או לגרום להתפרקות הקבוצה.


מה הם הגורמים לשיתוף פעולה או ליריבות בין קבוצות?
1. בין קבוצות יכולים להתפתח סוגים שונים של יחסים: שיתוף פעולה, תחרות ואיבה.
2. הגורמים לשיתוף פעולה בין קבוצות הם: סטטוס שווה, פעילות גומלין הדדית אינטנסיבית, אינטימיות, אינטרסים משותפים, מטרות על משותפות.
3. גורמים העשויים להפחית קיטוב בין קבוצתי הם: הפחתת סטריאוטיפים לגבי קבוצת חוץ ((outgroup, פיתוח תפיסות מובחנות של קבוצת היריב, פרסונליזציה של האחר ותיווך בין קבוצתי.
4. יריבות בין קבוצות נובעת מתחרות על משאבים ותגמולים הנמצאים במחסור.


דף זה או חלקו נלקח מתוך האתר סיכומונה - אתר הסיכומים החופשי.