סוציולוגיה לבגרות/תרבות

הגדרת התרבות

עריכה

תרבות היא מערכת של ידע, הסטוריה, חוקים, ערכים , נורמות, אמנות, מוסדות, תפקידים, סטטוסים וסמלים אשר מאפיינים אורח חיים של בני חברה מסויימת.

תרבות

עריכה

מהי תרבות? כיצד היא משפיעה על חיינו?

1. תרבות היא יצירה אנושית דינמית.

2. הדינמיות של התרבות נובעת מיחסי הגומלין בין הפרט לחברה ובין החברה לפרט.

3. חברי קהילה נבדלים זה מזה במחשבותיהם, ברגשותיהם ובהתנהגותם. אף על פי כן קיימת ביניהם הבנה משותפת של סמלים, ובאמצעותם הם מפתחים תקשורת.

4. תרבות כוללת אלמנטים מפורשים ואלמנטים סמויים.

5. הלשון, כמערכת השכיחה ביותר של סמלים, משקפת את התרבות ומהווה מורה דרך ל"מציאות חברתית". הלשון מפתחת באדם רגישות לתכונות מסוימות של העולם החיצוני וגורמת לו להתעלם מאחרות.

6. יש הבדלים בין הדרך שבה מוסברת המציאות החברתית ע"י תיאוריות סוציולוגיות לבין הדרך שבה מוסברת המציאות ע"י בעלי השקפה דתית.

7. התרבות משפיעה על התנהגות האנשים בחברה, אולם היא אינה שולטת בה באופן מוחלט.

8. דפוסי תרבות מכוונים את התגובות הרגשיות ואת התחושות של בני האדם, ועם זאת מותירים לפרט שליטה על רגשותיו.


במה נבדלות תרבויות של חברות שונות ובמה הן דומות?

1. חברות נבדלות זו מזו במשמעויות שהן נותנות לאירועים ולהתנהגויות.

2. אין דפוס ייחודי של התנהגות שהוא אוניברסלי לכל האנושות, אבל יש אירועים שמוסדו בכל החברות, כגון אירוח, נישואין, לידה וקבורה.

3. ההסברים לאוניברסליות התרבותית מצביעים על הדמיון במבנה הנפשי של בני אדם ועל קיומם של מספר מצומצם של פתרונות לבעיות אנושיות משותפות.

4. כל קבוצה נוטה לראות את מנהגי תרבותה כדרך הטבעית והטובה ביותר. אולם אתנוצנטריות תרבותית קיצונית יכולה להוביל לאמונה שעם או קבוצה מסוימת הם עליונים, ובכך לגרום ללגיטימציה של פגיעה בשונה.

5. הגישה של יחסיות תרבותית תורמת לסובלנות כלפי אורחות חיים שונים ומעודדת את הבנתם.

6. הגדרת המציאות ומהותו של הידע של הסוציולוג שונים מאלה של בעלי השקפת עולם דתית.

7. כיום, רוב החברות בעולם הן חברות הטרוגניות המורכבות מקהילות בעלות תרבויות ותרבויות משנה (תת-תרבויות) שונות.

8. קיימת בעייתיות בחקר תרבויות של אתנוצנטריות וסובייקטיביות בלתי מודעת. סוציולוגים מנסים להתמודד עם בעייתיות זו באמצעות התייחסות לתרבויות מתוך הפרספקטיבה של יחסיות תרבותית ושיטות מחקר מגוונות.


מהו ההרכב התרבותי של החברה הישראלית?

1. החברה הישראלית מורכבת מתרבות ייחודית דומיננטית. בתוכה מגוון של תרבויות משנה על בסיס דתי, אתני ולאומי.

2. החברה הישראלית מתמודדת עם בעיית מגע בין תרבויות בגלל היותה חברת מהגרים וחברה שהתפתחה לאחר קולוניאליזם.

3. החברה הישראלית פיתחה דפוסים שונים של יחסים בין תרבויות בתקופות שונות לגבי תרבויות משנה שונות, כגון מיזוג או הטמעה של קבוצות אתניות וגישה הגמונית כלפי המיעוט הערבי. יש בקרב קבוצות בחברה שאיפות ליישם גישה רב-תרבותית בעתיד.

4. בחברה הישראלית קיימת בעייתיות של יחסים בין תרבויות משנה ברמה הקולקטיבית וברמה האישית.

למשל: גישה אתנוצנטרית, חוסר הבנה של תרבויות משנה, סטריאוטיפים, שלילת הלגיטימציה של תרבות משנה אחרת, מחלוקת על הזהות של התרבות הישראלית המשותפת ומאבק על משאבים (אי שוויון בחלוקת משאבים).

גורמים אלו עלולים להביא לתקשורת לקויה, להבנות לקויות, לניכור ולזרות ברמה האישית, וברמה הקולקטיבית לשסעים, להסתגרות או למאבקים.


כיצד משתנות תרבויות?

1. מתגלים שינויים וחידושים בתרבויות באופן מתמיד. היקפם ותדירותם של אלה שונים מתרבות לתרבות.

2. השפעות פנימיות או חיצוניות עשויות לגרום לתוצאות האלה:

א. התמוטטות של מבנה הסמכות.
ב. פער עמוק בין אידאלים לבין מציאות.
ג. משברים בחייו של היחיד.
ד. איבוד מכוחן של אמונות ונורמות לתת מענה לבעיות.

3. שינויים תרבותיים יכולים לנבוע מהעובדה, שהדמיון האנושי מאפשר ראייה של קיום חלופות לכל דבר.


  דף זה או חלקו נלקח מתוך האתר סיכומונה - אתר הסיכומים החופשי.