ספרדית/הטיית פעלים בזמן העבר הפשוט

מבוא קצר לעבר עריכה

בניגוד לעיברית בה יש זמן עבר יחיד, בספרדית ישנו מספר רב של זמני עבר (Preterito או Pasado), המשמשים לפי אופן ואפי הפעולה שבוצעה. נתחיל בלימוד של זמן העבר הפשוט, הבלתי מושלם והמושלם (בפרקים הבאים) ולאחר שנלמד את צורת ההטייה נעמוד על ההבדלים בשימושים שלהם.
זמן העבר הפשוט, או כמו שהוא נקרא בספרדית - Preterito indefenido, יהיה הזמן הראשון עליו נלמד, והוא מתאר פעולות שהתרחשו בעבר, הסתיימו וידוע לנו מתי התבצעו.

הטיית פעלים רגילים בזמן העבר הפשוט - Preterito indefenido עריכה

בניגוד לשמו העיברי, העבר הפשוט אחד הזמנים היותר מסובכים להטייה, ומכיל חרגים רבים. נתחיל מהטיית הפעלים הרגילים, ללא חריגים.


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Preterito Indefenido
גוף -ar -er -ir
Infinitivo hablar comer vivir
תרגום לדבר לאכול לחיות
Yo hablé comí viví
Tu hablaste comiste viviste
El,Ella,Usted habló com viv
Nosotros hablamos comimos vivimos
Vosotros hablastéis comistéis vivistéis
Ellos,Ellas,Ustedes hablaron comieron vivieron
כדאי לשים לב שחלק מהטיות גוף ראשון יחיד מזכירות את ההטיות בזמן הווה של גוף שלישי יחיד, וכך גם להפך - אבל יש הבדל בהטעמה - כאן גופים ראשון ושלישי ביחיד מקבלים הטעמה בהברה האחרונה.
גוף ראשון רבים לעומת זאת מוטה (עבור פעלי ir ו-ar) בדיוק כמו זמן הווה, אז צריך להבין מהמשפט מהו הזמן הנכון.

דוגמאות עריכה

כל הפעלים לקוחים מטבלת הפעלים בפרק על זמן הווה.

 • Yo compré un libro ayer.
 • Tú hablaste con Juan.
 • Ellos comieron en el restaurante.
 • Nosotros vivimos en España en 1998.
 • ¿Quein pagó la cuenta? Yo lo pagué.
 • ¿Que aprendiste en la escuela hoy? No mucho.

הטיית פעלים חריגים בעבר הפשוט עריכה

כפי שציינו, בעבר הפשוט מספר רב של חריגים. בפעלים החריגים בדרך כלל השינוי הוא בבסיס הפועל (כלומר מחליפים את שם הפועל, כאילו היה שם פועל אחר) והסיומות נשארות זהות. כמו כן, בדרך כלל נעלם סימן הטעם (שהבדיל בשבילנו בין צורות העבר והעתיד).

פעלי העזר החריגים - Estar, Ser, Ir, Tener עריכה

נתחיל בארבעת הפעלים החשובים שלמדנו: Estar, Ser, Ir, Tener, אשר ממשיכים לשמש אותנו כפעלי עזר גם בזמן עבר - באותו אופן שבו היה בזמן הווה (רק בהטייה שונה).
באופן מוזר (ונוח) ההטייה של של הפועלים Ser ו-Ir זהה בזמן עבר, לכן צריך להבין מההקשר מה הייתה הכוונה.


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - Verbos irregulares
גוף Ser\Ir Estar Tener
תרגום להיות/ללכת להיות להיות בעלים של
Yo fui estuve tuve
Tu fuiste estuviste tuviste
El,Ella,Usted fue estuvo tuvo
Nosotros fuimos estuvimos tuvimos
Vosotros fuisteis estuvisteis tuvisteis
Ellos,Ellas,Ustedes fueron estuvieron tuvieron
פעלים חריגים נוספים עריכה

 
Flaga Hiszpanii
Gramática - Verbos irregulares
גוף dar decir hacer poder poner querer saber venir
תרגום לתת להגיד לעשות להיות יכול לשים לרצות לדעת להגיע
Yo di dije hice pude puse quise supe vine
diste dijiste hiciste pudiste pusiste quisiste supiste viniste
Él,Ella,Usd. dio dijo hizo pudo puso quiso supo vino
Nosotros dimos dijimos hicimos pudimos pusimos quisimos supimos vinimos
Vosotros disteis dijisteis hicisteis pudisteis pusisteis quisisteis supisteis vinisteis
Ellos.,Ellas.,Usds. dieron dijeron hicieron pudieron pusieron quisieron supieron vinieron
דוגמאות עריכה

 • Te di un regalo.
 • ¿Dijiste algo?
 • Él no pudo hacer nada.
 • Quisimos comer, pero el restaurante estuvo cerrado.
 • Ellos vinieron a Israel de Argentina.


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Ejemplos
דוגמאות
מתנה

דבר-מה
מסעדה
סגור

regalo

algo
restaurante (m)
cerradoהשפעת פועל הנעל של ההווה על זמן העבר עריכה

כנזכר בפרק החריגים בזמן הווה לפועל נעל יש השפעה מסויימת על זמן עבר. ההשפעה הינה רק בגוף שלישי לסיומת ir אך חשוב לדעת אותה.


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - Verbos irregulares
גוף repetir seguir conseguir servir reir mentir morir ceñir
תרגום לעשות שוב לעקוב להשיג לשרת לצחוק לשקר למות לחגור
Yo repetí seguí conseguí serví reí mentí morí ceñí
repetiste seguiste conseguiste serviste reiste mentiste moriste ceñiste
Él,Ella,Usd. repitió siguió consiguió sirvió rió mintió murió ciñió
Nosotros repetimos seguimos conseguimos servimos reimos mentimos morimos ceñimos
Vosotros repetisteis seguisteis conseguisteis servisteis reisteis mentisteis moristeis ceñisteis
Ellos.,Ellas.,Usds. repetieron siguieron consiguieron sirvieron rieron mintieron murieron ciñieron
הפרק הקודם:
כינויי המושא
הטיית פעלים בזמן העבר הפשוט
תרגילים
הפרק הבא:
העבר הבלתי מושלם