PHP/פונקציות להכללת דפים

< PHP

מבוא

עריכה

צירוף קובץ ב-PHP מתבצע בעזרת שתי פונקציות: require, include.

שתי הפונקציות מבצעות פעולה זהה אך עם שינוי זניח (בהרחבה בהמשך).

צירוף קבצים בPHP הוא למען נוחות בלבד, את אותם הדברים שנרשמו בקובץ המצורף אפשר לרשום בעמוד הנוכחי - כך גם מנוע הPHP מתייחס לקוד.

שימושים שכיחים:

קטע קוד משותף לדפים רבים - במקום לרשום את אותו קטע קוד במספר רב של דפים אפשר ליצור דף אחד עם אותו קטע קוד ולצרף אותו לדפים הנדרשים.
סדר בקוד - במקום שבדף אחד יהיו רשומות מספר משימות, אפשרי ליצור דף לכל משימה ולצרף אותו לדף הרצוי - ובכך אפשר יהיה להבחין איזו משימה מתבצעת באיזה עמוד.

לצורך המחשה, זהו העמוד 'vars.php':

$name = 'George';
$gender = 'male';

הפונקציה מצרפת ומבצעת את הדף הנתון.

שימוש נפוץ: כאשר ישנו קובץ המשני בחשיבות לאתר (לדוגמא קובץ שמכיל את עדכוני החדשות וכדו').

דוגמת שימוש

עריכה
include 'vars.php';
echo $name.' is a '.$gender; //outputs George is a male

הפונקציה מצרפת ומבצעת את הדף הנתון, אם הדף הנתון אינו נגיש, עוצרת את ריצת הדף.

שימוש נפוץ: כאשר ישנו קובץ מרכזי בחשיבותו לאתר (לדוגמא קובץ המכיל את גוף האתר, משתנים ופונקציות חשובים לריצת הדף).

דוגמת שימוש

עריכה
require 'vars.php';
echo $name.' is a '.$gender; //outputs George is a male

include_once ו־require_once

עריכה

הפונקציות include_once ו־require_once מונעות ייבוא כפול של אותו קובץ.


הפרק הקודם:
פלט HTML עם PHP
פונקציות להכללת דפים הפרק הבא:
עוגיות