PHP/שלום עולם!

< PHP

מושגים חדשים

עריכה

התחלת סקריפט PHP

עריכה

בתחילת הסקריפט, ניתן לראות:

<?php

והשורה האחרונה היא:

?>

השורה הראשונה מודיעה ל-parser (מפרש השפה, שהוא הלב של PHP - מה שמעבד את הקוד של המתכנת ופועל בהתאם) של PHP שמכאן והלאה יש קוד PHP שיש לפרש אותו. השורה האחרונה מודיעה ל-parser שנגמר קוד ה-PHP, ועליו להפסיק לפרש את הקוד.

משתנים

עריכה

משתנים הם חלק חשוב מכל שפת תכנות, הם היחידים המאפשרים לאכסן מידע לקריאה או לכתיבה מחדש. בלעדיהם, PHP לא היתה דינאמית.

אם היה לך ניסיון תכנות קודם כלשהו, יכול להיות שנתקלת בשפות (כמו C ו-Java) המחייבות הכרזה על משתנים ועל סוג המידע הנכנס בהן לצורך הקצאת מקום בזכרון, שפות אלה נקראות בעלות טיפוסי נתונים סטאטיים (statically typed). לעומתן, PHP לא מחייבת זאת, ניתן להשתמש בכל משתנה לכל סוג נתונים ואין צורך להכריז עליו מראש (למעשה, יש צורך להכריז על משתנים לצרכים מסויימים, כמו משפטי תנאי, אך לא להצבה) ולכן נקראת בעלת טיפוסי נתונים דינאמיים (dynamically typed).

שמות למשתנים

עריכה

כל המשתנים ב-PHP מתחילים ב-$. שמותיהם מתחילים באות או בקו תחתון(_), אך לא במספר. טכנית, ניתן לתת למשתנים שמות בעברית, אך מומלץ מאוד לא לעשות זאת (לא כל עורכי הטקסט תומכים בכך, לא כל מתכנת יכול להבין את זה, וגם לא בטוח שכל גרסאות PHP יכולות לקבל את זה).

echo ופלט

עריכה

echo משמשת לפלט. היא שולחת כל ערך שהיא מקבלת ישירות לדפדפן, קיימת פונקציה דומה - print, שעושה כמעט את אותה פעולה (יש לציין ש-print פחות יעילה). אין צורך לשלוח לפונקציה דווקא משתנה, ניתן לשלוח לה בדיוק את מה שנרצה להדפיס:

print "שלום, עולם!";

הקוד

עריכה
<?php
$string="שלום, עולם!";
echo $string; 
?>

שימרו את הקוד תחת השם "hello.php" בספרית הרשת שלכם, והריצו אותו (להזכירכם - http://localhost/hello.php).

תוצאה

עריכה

אם עשיתם הכל נכון, ואין בעייה עם הדפדפן או השרת, תראו את הפלט הבא:

שלום, עולם!


פירוש הקוד

עריכה

PHP לא יכול להיות פשוט יותר - מציבים מחרוזת במשתנה, ומציגים את המשתנה. המשפט הבא:

$string="שלום, עולם!";

הוא האחראי להצבה. האופרטור "=" מודיע ל-PHP על ההצבה. די ברור כאן שמציבים למשתנה string את המחרוזת "שלום, עולם!".

המשפט שאחריו:

echo $string;

מודיע ל-PHP לקחת את התוכן של המשתנה string ולשלוח אותו לדפדפן (שימו לב - משמעות השליחה של מחרוזת לפלט משמעה שליחה שלו לדפדפן, לא למסך).


הפרק הקודם:
הכנה
שלום עולם!
תרגילים
הפרק הבא:
בסיס