פרסית/דקדוק/עבר פשוט

הקדמה

עריכה

כל הזמנים שנלמד בפרסית מקבילים לאנגלית (למעט זמנים בפרסית מתקדמת).

נשתמש בעבר פשוט (מקביל לזמן Past Simple באנגלית) כדי לתאר פעולה שהתחילה בעבר ונסתיימה בעבר. אין היא רלוונטית להווה.

בעברית - אני כתבתי מכתב - אני כתבתי מכתב והפעולה הסתיימה. ניתן להוסיף תיאור זמן כדי להוסיף על כך שהפעולה התבצעה והסתיימה.

דוגמה: אני כתבתי מכתב אתמול. אני אתמול כתבתי מכתב. זה כבר לא רלוונטי להיום.

דוגמה מקבילה באנגלית - I wrote a letter yesterday. כתבתי מכתב והפעולה הסתיימה בעבר והיא לא רלוונטית להווה.

הערה: אין להתייחס לכך שהפועל write באנגלית הוא שבור ומשתנה בהתאם לזמן.

עבר פשוט

עריכה

חיוב

עריכה

כל שמות הפועל (ללכת;לסגור;לשמור וכו') מסתיימים באות ن. בכדי להפוך אותם לזמן עבר יש להוריד את ה ن ולהוסיף את התוספת המתאימה לכל גוף (אם צריך):


مَن (אני) + שם הפועל + م


تو (את/ה) + שם הפועל + ی


او (הוא/היא) + שם הפועל


آن (סתמי) + שם הפועל


ما (אנחנו) + שם הפועל + یم


شُما (אתם/אתן) + שם הפועל + ید


آنْها (הם/הן) + שם הפועל + َ + نْد


ניקח לדוגמה את הפועל دیدَن.


אני ראיתי - مَن دیدَم


את/ה ראית - تو دیدی


הוא/היא ראה - او دید


[משהו] ראה - آن دید


אנחנו ראינו - ما دیدیم


אתם/אתן ראיתם - شُما دیدید


הם/הן ראו - آنْها دیدَنْد


וישנם פעלים בעלי שני מילים (כמו صُحْبَت کَرْدَن), ובמקרים אלו החוקים חלים רק על המילה השניה. דוגמאות:


אני דיברתי - مَن صُحْبَت کَرْدَم


את/ה דיברת - تو صُحْبَت کَرْدی


הוא/היא דיבר - او صُحْبَت کَرْد


[משהו] דיבר - آن صُحْبَت کَرْد


אנחנו דיברנו - ما صُحْبَت کَرْدیم


אתם/אתן דיברתם - شُما صُحْبَت کَرْدید


הם/הן דיברו - آنها صُحْبَت کَرْدَند


 

עכשיו תורכם:

בצע את החוקים הנ"ל על הפועל بُلَنْد شُدَن

שלילה

עריכה

אותן ההטיות, רק שבתחילת הפועל יש להוסיף نَـ , ואם זהו פועל בעל שתי מילים - ה نَـ  באה בתחילת המילה השניה.

דוגמאות:

رَفتَن:


אני לא הלכתי - مَن نَرَفْتَم


את/ה לא הלכת - تو نَرَفْتی


הוא/היא לא הלך - او نَرَفْت


[משהו] לא הלך - آن نَرَفْت


אנחנו לא הלכנו - ما نَرَفْتیم


אתם/אתן לא הלכתם - شُما نَرَفْتید


הם/הן לא הלכו - آنْها نَرَفْتَنْد


باز کَرْدَن:


אני לא פתחתי - مَن باز نَکَرْدَم


את/ה לא פתחת - تو باز نَکَرْدی


הוא/היא לא פתח - او باز نَکَرْد


[משהו] לא פתח - آن باز نَکَرْد


אנחנו לא פתחנו - ما باز نَکَرْدیم


אתם/אתן לא פתחתם - شُما باز نَکَرْدید


הם/הן לא פתחו - آنْها باز نَکَرْدَنْد


 

כדאי לדעת:

כמו בעברית, גם בפרסית יש להסיר את הגוף מן המשפט כשצריך, במקרים כגון: "הלכתי לשוק" במקום "אני הלכתי לשוק".

אוצר מילים

עריכה

دیدَن [דִידָן] - לראות


صُحْبَت کَرْدَن [סוֹהְבָּת כָּרְדָן] - לדבר


رَفْتَن [רָפְתָן] - ללכת


باز کَرْدَن [בָּאז כָּרְדָן] - לפתוח


אוצר המילים מתייחס לפרק זה בלבד. בכדי להציג את המילון הכללי יש ללחוץ כאן.הפרק הקודם:
שמות גוף
עבר פשוט
תרגילים
הפרק הבא:
הרכבת משפטים