תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/נספחים


בדף זה ירוכזו אופרטורים, סוגי משתנים, פקודות ופונקציות הפועלות בשתי התוכנות מטלב ואוקטב.


תחביר עריכה

*% - הערה מוסתרת.
 • [] - סוגריים מרובעות בתוכן נכניס את אברי הוקטור או המטריצה או נבנה מחרוזת.
 • () סוגרים עגולות - בפונקציות הם משמשות להכיל את כל הפרמטרים . משמשות לקריאה לאיבר מסוים .
 • {} סוגרים מסולסלות -משמשות לבניית מערך תאים, וקריאה לתא מסוים.
 • רווח או , - מפריד בין האיברים בוקטור או בין האיברים באותה שורה במטריצה. פסיק מפריד בין פרמטרים בפונקציה
 • ; - מפריד בין השורות במטריצה. סוגר שורה ללא פלט.
 • : - פניה לכל האיברים.
 • end - פניה לאיבר האחרון בעמודה או בשורה.
 • ' ' - ביטוי בתוך גרשים יהפוך למחרוזת , משמש גם בפונקציות קלט ופלט.

סוגי המשתנים עריכה

במטלב ואוקטב קיימים מספר משתנים:

 • double - משתנה זה שייך לשדה המספרים. מספר ממשי או מרוכב , וקטור, מטריצה ואף מטריצה תלת- מימדית.
 • char- משתנה זה הוא מחרוזת תווים.
 • cell - מערך תאים. מערך תאים יכול להכיל את כל סוגי המשתנים.
 • struct - רשומה.
 • function_handle - משתנה המכיל פונקציה (שימוש ב- @)

אופרטורים עריכה

קבועים
שם סימון ערך
פאי pi 3.1416
e e 2.7183
i במרוכבים i שורש של 1-
אופרטורים מתמטיים
הפעולה הסימון הערות
חיבור +
חיסור -
כפל * כפל תאים בוקטורים ומטריצות *.
חילוק / חילוק תאים בוקטורים ומטריצות /.
חזקה ^ העלאת חזקה של תאים בוקטורים ומטריצות ^.
אופרטורים לוגיים
שם הסימון
גם &
או |
לא ~
אופרטורים יחסיים
שם הסימון
שווה ==
שונה =~
גדול <
קטן >
גדול שווה =<
קטן שווה =>

פקודות עריכה

מבנה פקודה : <ORDER <object

כאשר האוביקט יכול להיות פונקציה , משתנה קיים או קובץ.

יש פקודות שיכולות לרוץ ללא אוביקט. לדוגמה help או whos

פקודות כלליות
שם הפקודה מה מבצעת הערות
lookfor חיפוש ביטוי
help עזרה
whos מידע על משתנים
עבודה עם קבצים
שם הפקודה מה מבצעת הערות
save שמירה
run הרצה

פונקציות עריכה

מבנה פונקציה:

(<פרמטר2>,<פרמטר1>)<שם הפונקציה>=<ערך חוזר>

אם קיים יותר מערך חוזר אחד:

(<פרמטר2>,<פרמטר1>)<שם הפונקציה>=[<ערך חוזר2>,<ערך חוזר2>]


 

כדאי לדעת:

חלק מהפונקציות עובדות בצורה שונה על מספרים , וקטורים ומטריצות. מומלץ לבדוק את התחביר של הפונקציה באמצעות help

פונקציות מתמטיות עריכה

שם הפונקציה מה מבצעת פרמטרים הערות
fix עיגול שארית ל 0
round עיגול שארית למספר הקרוב
floor עיגול שארית למטה (מינוס אינסוף)
ceil עיגול שארית למעלה
mod החזרת שארית מספרים שלילים יעוגלו למטה
rem החזרת שארית מספרים שלילים יעוגלו למעלה
abs מציאת ערך מוחלט
sqrt שורש ריבועי אם הפרמטר שלילי תחזיר מספר מרוכב.
log מציאת לוגריתם
log10 מציאת לוגריתם לפי בסיס 10
exp מציאת אקספוננט  
factorial עצרת (!)
sin מציאת סינוס, מחזיר ברדיאנים asin למציאת ההופכי
cos מציאת קוסינוס, מחזיר ברדיאנים acos למציאת ההופכי
tan מציאת טנגנס, מחזיר ברדיאנים atan למציאת ההופכי
cot מציאת קוטנגנס, מחזיר ברדיאנים acot למציאת ההופכי
rad2deg הופך רדיאנים למעלות לא קיים באוקטב
deg2rad הופך מעלות לרדיאנים לא קיים באוקטב

פונקציות למחרוזות עריכה

שם הפונקציה מה מבצעת פרמטרים הערות
char הפיכת מספר לתו הASCII שלו
double הפיכת תו למספר הASCII שלו
num2str הפיכת מספר למחרוזת
str2num הפיכת מחרוזת למספר
findstr מציאת מחרוזת במחרוזת מחזיר אינדקס


פונקציות למערכים עריכה

שם הפונקציה מה מבצעת פרמטרים הערות
length החזרת אורך בוקטורים ומחרוזות במטריצות מחזיר את המימד הגדול
size החזרת מימדים
max הערך הגדול ביותר
min הערך הקטן ביותר
sum סכום איברי טור יכול לקבל פרמטר "2" לפעולה על עמודות
cumsum הוספת סכום האיברים הקודמים בעמודה יכול לקבל פרמטר "2" לפעולה על עמודות
prod כפל איברי השורה יכול לקבל פרמטר "2" לפעולה על עמודות
mean מציאת ממוצע
find מציאת ביטוי מסויים
sort מיון מהקטן לגדול מחזיר פרמטר שני אינדקס
fliplr הפיכה סדר עמודות (ימין-שמאל)
flipud הפיכה סדר שורות (מעלה-מטה)
rand מערך מספרים רנדומליים
reshape עיצוב מערכים m-המערך המקורי, c-מס' שורות r-עמודות reshpae(<m>,<c>,<r>)
linspace בניית וקטור b-מספר התחלה, l -מספר גבול n-מספר חלקים linscape(,<l>,<n>)
logscape בניית וקטור לפי בסיס לוגריתמי כמו linscape
magic בניית ריבוע קסם מקבל פרמטר אחד למימדים
diag הוצאת אלכסון מסוים ממטריצה
בניית מטריצת אלכסון
m/v -מטריצה או וקטור d- מיקום האלכסון כאשר האלכסון הראשי הוא 0 diag(<m/v>,<d>)
ones בניית מטריצת אחדים מקבל פרמטר אחד למטריצה ריבועית
zeros בניית מטריצת אפסים מקבל פרמטר אפס למטריצה ריבועית
eye בניית מטריצת אלכסון מקבל פרמטר אחד למטריצה ריבועית
repmat שכפול מטריצה . מטריצה ופרמטר שני למס' ההכפלות למשל מטריצה בגודל 3*3 ופרמטר שני 2 תהפוך למטריצה 6*6
' שחלוף מוסיפים אחרי המטריצה
inv מטריצה הפוכה
det חישוב דטרמיננטה

פונקציות למס' מרוכבים עריכה

שם הפונקציה מה מבצעת פרמטרים הערות
complex יוצרת מספרים מרוכבים החלק האמיתי והמדומה
real החלק האמיתי
imag החלק המדומה
angle הזווית בין החלק האמיתי למדומה
conj הצמוד
'. שחלוף מערך מרוכבים מוסיפים אחרי המטריצה
' שחלוף, מחזיר את הצמודים מוסיפים אחרי המטריצה

פונקציות לגרפים עריכה

שם הפונקציה מה מבצעת פרמטרים נכנסים הערות
plot הדפסת גרפים דו מימדיים מספרים ממשיים, וקטורים , מטריצות, הגדרת סוג וצבע הגרף.
polar הדפסת גרפים דו מימדיים
legend הוספת מקרא ועיצובו מחרוזת, מספר משתנים המשפיעים המקרא.
xlabel מקרא לציר x מחרוזת
ylabel הוספת מקרא לציר y מחרוזת
zlabel הוספת מקרא לציר z מחרוזת
title הוספת כותרת מחרוזת
text הוספת טקסט בכל מקום בגרף x,y,מחרוזת טקסט.
mesh הדפסת גרפים תלת מימדיים וקטורים ומטריצות
meshgrid בניית רשת וקטורים . מחזיר מטריצות.
contour הדפסת גרף דו מימדי של קווי גובה כמו mesh

פונקציות לרשומות, מערכי תאים ומטריצות דלילות עריכה

שם הפונקציה מה מבצעת פרמטרים הערות
struct בניית רשומה
fieldname מחזירה את שדות הרשומה
rmfield מחיקת שדה
isfield בודקת אם שדה
isstruct בודקת אם רשומה
cell בניית מערך תאים
iscellstr בודקת אם מערך תאים שבכולם יש רק מחרוזות
sprase הפיכת מטריצה לדלילה
full הפיכת מטריצה דלילה לרגילה
speye בניית מטריצת יחידה דלילה
nnz מספר התאים המלאים במטריצה דלילה