NET/תיעוד

< NET
תכנות בסביבת NET
תיעוד קוד עוזר למתכנתים אחרים להבין את הקוד. בתיעוד צריך לכתוב תקציר על הפונקציה/מחלקה/מרחב שמות ואפשר לכתוב הסבר על הפרמטרים של הפונקציה ומה היא מחזירה. התיעוד קוד מוסיף הסבר על הפונקציות בסביבה עצמה, בנוסף לכך אפשר גם לייצא קבצי xml של הקוד בתבנית של קבצי העזרה של MSDN.

התיעוד נכתב כך: ב-VB .NET:

''' <summary>
''' תקציר
''' </summary>

וב-CSharp:

/// <summary>
/// תקציר
/// </summary>

קישוריםעריכה

הסבר מפורט על אופן השימוש בתגיות: MSDN