תכנות בסביבת NET
abstract עריכה

מציין מחלקה מופשטת, כלומר מחלקה שחלק מהשיטות בה אינן ממומשות, ויש לממש אותן במחלקה יורשת. לא ניתן ליצור מופע של מחלקה מסוג abstract.

as עריכה

מבצע יציקה (casting) של משתנה מסוג אחד אל משתנה מסוג אחר. אם היציקה נכשלת, מחזיר null‏ (Nothing בשפת VB.NET).

base עריכה

מייצג התייחסות אל מחלקת הבסיס מתוך מחלקה יורשת. מחזיר את המופע של מחלקת הבסיס הנוצר באופן משתמע כאשר יוצרים מופע של מחלקה יורשת, ומאפשר לגשת לשיטות ומשתנים של מחלקת הבסיס (אם רמת הגישה שלהם היא לפחות protected) גם אם יש להם גרסאות חדשות במחלקה היורשת.

bool עריכה

כינוי למחלקה System.Boolean.

break עריכה

בלולאות: מפסיק את פעולת הלולאה הנוכחית ומעביר את השליטה לפקודה הראשונה שאחרי הלולאה. בביטוי switch: מסיים את ביצוע האפשרות הנוכחית בביטוי. ראה משפטי בקרה.

byte עריכה

כינוי למחלקה System.Byte.

case עריכה

מציין תחילת בלוק לביצוע עבור ערך אפשרי במבנה switch.

catch עריכה

מגדיר בלוק אליו הביצוע קופץ במקרה של חריגה (Exception) בביצוע התוכנית. חייב לבוא מייד לאחר בלוק try.

char עריכה

כינוי למחלקה System.Char.

checked עריכה

בודק אם כפתור הרדיו לחוץ או לא. כלומר מחזיר נכון אם הוא לחוץ ומחזיר לא נכון אם הוא לא לחוץ.

class עריכה

מכריז על הגדרת מחלקה.

const עריכה

מגדיר משתנה כקבוע. ערכו של קבוע נקבע בעת הכרזתו, ולא ניתן לשנותו לאחר מכן.

continue עריכה

בלולאת for חוזר לקידום ובדיקת תנאי,
ובלולאות do...while ו- while חוזר לבדיקת התנאי.

decimal עריכה

default עריכה

מציין את מגוון האפשרויות שלא צוינו במקרים (cases) קודמים במבנה switch.

delegate עריכה

do עריכה

מציין לולאה עם בקרה ביציאה:

do
{
...
}
while(<expression>);

הפעולות שנכתבו יתבצעו לפחות פעם אחת, לאחר מכן כל עוד הביטוי <expression> הוא true, הלולאה תתבצע שוב. ראה גם משפטי בקרה.

double עריכה

מציין משתנה מסוג מספר נקודה צפה בדיוק כפול. זהו למעשה כינוי למחלקה System.Double.

else עריכה

מציין הוראה או הוראות לביצוע כאשר תנאי מסויים אינו מתקיים (ערכו false. ראה משפטי בקרה.

enum עריכה

event עריכה

explicit עריכה

extern עריכה

false עריכה

finally עריכה

fixed עריכה

float עריכה

מציין משתנה מסוג מספר נקודה צפה עם דיוק יחיד. זהו כינוי למבנה System.Single.

for עריכה

מציין לולאה בעלת מספר מוגדר של חזרות. ראה משפטי בקרה.

foreach עריכה

global:: עריכה

goto עריכה

if עריכה

מצייין מה יקרא אם תנאי מסויים יקרא (סימנו true) ראה משפטי בקרה.

implicit עריכה

in עריכה

int עריכה

מציין משתנה מסוג מספר שלם. זהו כינוי למבנה System.Int32.

interface עריכה

internal עריכה

is עריכה

lock עריכה

מציין קטע קוד בו רק לתהליכון אחד יש גישה, ותהליכונים אחרים מעוכבים עד שהתהליכון המבצע את הקטע יסיים אותו. ראה תהליכונים.

long עריכה

מציין משתנה מסוג מספר שלם באורך 64 סיביות. זהו למעשה כינוי למבנה System.Int64.

namespace עריכה

new עריכה

null עריכה

object עריכה

operator עריכה

out עריכה

override עריכה

params עריכה

private עריכה

protected עריכה

public עריכה

readonly עריכה

ref עריכה

return עריכה

מציין החזרת ערך בפונקציה וסיום הפונקציה. אם פקודה נכתבה לאחר return, היא לא תתקיים.

sbyte עריכה

sealed עריכה

short עריכה

sizeof עריכה

אופרטור המחזיר את מספר הבתים המוחזקים על ידי אובייקט מסוג value type. הערך המוחזר הוא מסוג int

int size = sizeof(int)

כדי להפעיל את האופרטור על סוגים שאינם בין סוגי המספרים הסטנדרטיים או bool, יש לשים אותו בתוך בלוק unsafe.

stackalloc עריכה

static עריכה

string עריכה

מציין משתנה מסוג מחרוזת של תווים. זהו כינוי למחלקה System.String. ראה מחרוזות.

struct עריכה

switch עריכה

this עריכה

throw עריכה

true עריכה

try עריכה

typeof עריכה

uint עריכה

מציין משתנה מסוג מספר שלם חיובי באורך 32 סיביות. זהו כינוי למבנה System.UInt32.

ulong עריכה

ציין משתנה מסוג מספר שלם חיובי באורך 64 סיביות. זהו כינוי למבנה System.UInt64.

unchecked עריכה

unsafe עריכה

ushort עריכה

using עריכה

ממתיק המאפשר להבטיח שאובייקטים המממשים את הממשק IDisposable ישוחררו על ידי קריאה לשגרה Dispose המוגדרת בממשק. אם נניח שיש לנו מחלקה בשם MyDisposable המממשת את IDisposable, יש לכתוב

using (MyDisposable disp = new MyDisposable()) {
  disp.DoSomething();
  ...
}

הדבר שקול לכתיבת הקוד הבא:

MyDisposable disp;
try {
  disp = new MyDisposable();
  disp.DoSomething();
  ...
}
finally {
  disp.Dispose();
}

באופן טבעי, ניתן להשתמש במילה זו רק עם מחלקות המממשות את IDisposable.

virtual עריכה

void עריכה

volatile עריכה

while עריכה

מציין סוג של לולאת בקרה בכניסה. ראה משפטי בקרה.

#if עריכה

#region עריכה