NET/CsharpKeywords

< NET
תכנות בסביבת NET
abstractעריכה

מציין מחלקה מופשטת, כלומר מחלקה שחלק מהשיטות בה אינן ממומשות, ויש לממש אותן במחלקה יורשת. לא ניתן ליצור מופע של מחלקה מסוג abstract.

asעריכה

מבצע יציקה (casting) של משתנה מסוג אחד אל משתנה מסוג אחר. אם היציקה נכשלת, מחזיר null‏ (Nothing בשפת VB.NET).

baseעריכה

מייצג התייחסות אל מחלקת הבסיס מתוך מחלקה יורשת. מחזיר את המופע של מחלקת הבסיס הנוצר באופן משתמע כאשר יוצרים מופע של מחלקה יורשת, ומאפשר לגשת לשיטות ומשתנים של מחלקת הבסיס (אם רמת הגישה שלהם היא לפחות protected) גם אם יש להם גרסאות חדשות במחלקה היורשת.

boolעריכה

כינוי למחלקה System.Boolean.

breakעריכה

בלולאות: מפסיק את פעולת הלולאה הנוכחית ומעביר את השליטה לפקודה הראשונה שאחרי הלולאה. בביטוי switch: מסיים את ביצוע האפשרות הנוכחית בביטוי. ראה משפטי בקרה.

byteעריכה

כינוי למחלקה System.Byte.

caseעריכה

מציין תחילת בלוק לביצוע עבור ערך אפשרי במבנה switch.

catchעריכה

מגדיר בלוק אליו הביצוע קופץ במקרה של חריגה (Exception) בביצוע התוכנית. חייב לבוא מייד לאחר בלוק try.

charעריכה

כינוי למחלקה System.Char.

checkedעריכה

בודק אם כפתור הרדיו לחוץ או לא. כלומר מחזיר נכון אם הוא לחוץ ומחזיר לא נכון אם הוא לא לחוץ.

classעריכה

מכריז על הגדרת מחלקה.

constעריכה

מגדיר משתנה כקבוע. ערכו של קבוע נקבע בעת הכרזתו, ולא ניתן לשנותו לאחר מכן.

continueעריכה

בלולאת for חוזר לקידום ובדיקת תנאי,
ובלולאות do...while ו- while חוזר לבדיקת התנאי.

decimalעריכה

defaultעריכה

מציין את מגוון האפשרויות שלא צוינו במקרים (cases) קודמים במבנה switch.

delegateעריכה

doעריכה

מציין לולאה עם בקרה ביציאה:

do
{
...
}
while(<expression>);

הפעולות שנכתבו יתבצעו לפחות פעם אחת, לאחר מכן כל עוד הביטוי <expression> הוא true, הלולאה תתבצע שוב. ראה גם משפטי בקרה.

doubleעריכה

מציין משתנה מסוג מספר נקודה צפה בדיוק כפול. זהו למעשה כינוי למחלקה System.Double.

elseעריכה

מציין הוראה או הוראות לביצוע כאשר תנאי מסויים אינו מתקיים (ערכו false. ראה משפטי בקרה.

enumעריכה

eventעריכה

explicitעריכה

externעריכה

falseעריכה

finallyעריכה

fixedעריכה

floatעריכה

מציין משתנה מסוג מספר נקודה צפה עם דיוק יחיד. זהו כינוי למבנה System.Single.

forעריכה

מציין לולאה בעלת מספר מוגדר של חזרות. ראה משפטי בקרה.

foreachעריכה

global::עריכה

gotoעריכה

ifעריכה

מצייין מה יקרא אם תנאי מסויים יקרא (סימנו true) ראה משפטי בקרה.

implicitעריכה

inעריכה

intעריכה

מציין משתנה מסוג מספר שלם. זהו כינוי למבנה System.Int32.

interfaceעריכה

internalעריכה

isעריכה

lockעריכה

מציין קטע קוד בו רק לתהליכון אחד יש גישה, ותהליכונים אחרים מעוכבים עד שהתהליכון המבצע את הקטע יסיים אותו. ראה תהליכונים.

longעריכה

מציין משתנה מסוג מספר שלם באורך 64 סיביות. זהו למעשה כינוי למבנה System.Int64.

namespaceעריכה

newעריכה

nullעריכה

objectעריכה

operatorעריכה

outעריכה

overrideעריכה

paramsעריכה

privateעריכה

protectedעריכה

publicעריכה

readonlyעריכה

refעריכה

returnעריכה

מציין החזרת ערך בפונקציה וסיום הפונקציה. אם פקודה נכתבה לאחר return, היא לא תתקיים.

sbyteעריכה

sealedעריכה

shortעריכה

sizeofעריכה

אופרטור המחזיר את מספר הבתים המוחזקים על ידי אובייקט מסוג value type. הערך המוחזר הוא מסוג int

int size = sizeof(int)

כדי להפעיל את האופרטור על סוגים שאינם בין סוגי המספרים הסטנדרטיים או bool, יש לשים אותו בתוך בלוק unsafe.

stackallocעריכה

staticעריכה

stringעריכה

מציין משתנה מסוג מחרוזת של תווים. זהו כינוי למחלקה System.String. ראה מחרוזות.

structעריכה

switchעריכה

thisעריכה

throwעריכה

trueעריכה

tryעריכה

typeofעריכה

uintעריכה

מציין משתנה מסוג מספר שלם חיובי באורך 32 סיביות. זהו כינוי למבנה System.UInt32.

ulongעריכה

ציין משתנה מסוג מספר שלם חיובי באורך 64 סיביות. זהו כינוי למבנה System.UInt64.

uncheckedעריכה

unsafeעריכה

ushortעריכה

usingעריכה

ממתיק המאפשר להבטיח שאובייקטים המממשים את הממשק IDisposable ישוחררו על ידי קריאה לשגרה Dispose המוגדרת בממשק. אם נניח שיש לנו מחלקה בשם MyDisposable המממשת את IDisposable, יש לכתוב

using (MyDisposable disp = new MyDisposable()) {
  disp.DoSomething();
  ...
}

הדבר שקול לכתיבת הקוד הבא:

MyDisposable disp;
try {
  disp = new MyDisposable();
  disp.DoSomething();
  ...
}
finally {
  disp.Dispose();
}

באופן טבעי, ניתן להשתמש במילה זו רק עם מחלקות המממשות את IDisposable.

virtualעריכה

voidעריכה

volatileעריכה

whileעריכה

מציין סוג של לולאת בקרה בכניסה. ראה משפטי בקרה.

#ifעריכה

#regionעריכה