טורקית/דקדוק/סופיות נפוצות


סופיות נפוצות עריכה

הערות מבוא עריכה

הרכיבים המפורטים להלן משמשים, בדרך-כלל, כסופיות. האוגד הוא, בעצם, המקביל בטורקית למילה "הוא" במשפטים כמו "העץ הוא ירוק" ( ağaç yeşiltir). רכיבי השייכות והסמיכות מצטרפים לסוף שמות העצם שיש ביניהם את קשר השייכות/סמיכות ו"מסמנים" אותם ככאלה. יתר הסופיות המופיעות כאן מאפשרות לקחת שם עצם "בסיסי" וליצור שם עצם חדש על-ידי הוספה שלהן.

האוגד עריכה

 • dır/dir/dur/dür/tır/tir/tur/tür

סיומת האוגד מתאימה עצמה לשם שהיא מצטרפת אליו, הן בקוליות והן בהרמוניית התנועות.

 • דוגמה:
Paris bir şehirdir. - "פאריס היא עיר."
(בתרגום מילולי לאנגלית: ".Paris one city is")
 • bir פירושה "אחד", "אחת" (בטורקית אין הבחנה בין המינים). המילה משמשת כאן כדי ליצור "סיתום". בלעדיה, המשפט Paris şehridir היה אומר "פאריס היא העיר".
 • şehir פירושה "עיר". מילה זו מסתיימת בעיצור קולי, ולכן נוספה לה צורה המתחילה ב d.
 • התנועה האחרונה במילה şehir היא קדמית ולא מעוגלת, ולכן נבחרה הצורה dir.

השייכות והסמיכות עריכה

מבנה השייכות מורכב משני רכיבים - "הבעלים" ו"הקיניין". בטורקית שני הרכיבים מסומנים.

 • הסופיות המציינות את "הבעלים" בטורקית הן:
 • אחרי עיצור: -in/ün/ın/un
 • אחרי תנועה: -nin/nün/nın/nun
 • הסופיות המציינות את "הקיניין" בטורקית הן:
 • אחרי עיצור: -i/ü/ı/u
 • אחרי תנועה: -si/sü/sı/su

הסופיות המסמנות את "הקניין" מציינות בטורקית גם את ה"נסמך" במבנה הסמיכות.

 • דוגמה:
.Ankara şehri, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir - "העיר אנקרה היא עיר הבירה של רפובליקת טורקיה."
Ankara şehri - העיר אנקרה. מתחלק לשם Ankara ולמילה şehir - עיר. בסמיכות şehir הופך şehri (זוהי נטייה חריגה, שהמילון מציין במפורש).
Türkiye Cumhuriyeti - רפובליקת טורקיה. Cumhuriyet היא רפובליקה, ובסמיכות נוספת לה האות i. עד כאן - שתי סמיכויות.
başkent - עיר הבירה. baş הוא "ראש" ו kent פירושה "עיר".
במבנה השייכות בין "רפובליקת טורקיה" ו"עיר בירה" מקבלת Türkiye Cumhuriyeti את הסופית המציינת את "הבעלים" (nin) בצורתה הנכונה לפי כללי הרמוניית התנועות. הגרש (') מתווסף משום שמדובר בשם עצם קונקרטי (כאן מדובר בשם מקום, ובמקרים אחרים זה יוכל להיות שם של אדם, למשל). לגבי שמות עצם רגילים לא נשתמש בגרש.
המילה başkent מקבלת את סימון ה"קיניין" ביחסי השייכות - i ואז גם את סיומת האוגד dir.
זהו מקרה אופייני בטורקית, של רכיבים המורכבים זה על זה. כדי להבין את המשפט יש להבין כל רכיב בתורו.
כדאי לציין גם, שאם נרצה לומר "העיר אנקרה היא עיר בירה" נאמר Ankara şehri, başkenttir - ונשתמש באוגד בלבד, ללא האות i שהצטרפה בדוגמה המקורית.
 • דוגמה נוספת:
Satürn halkalarının gizemi çözüldü
Satürn הוא הכוכב "שבתאי".
halka היא "טבעת". בריבוי - halkalar. מילה זו היא הנסמך במבנה סמיכות, ולכן נוספת לה הסיומת ı. על הסיומת הזו נרכיב את הסיומת המציינת את "הבעלים" (nın).
gizem הוא "מסתורין", "תעלומה", ובהיותו ה"קניין" הוא הופך gizemi.
çözüldü הוא הפועל במשפט, ומשמעותו "נפתר/נפתרה".
משמעות המשפט בעברית, היא - "התעלומה של טבעות שבתאי - נפתרה." בתרגום ניסיתי להבהיר את קשר הסמיכות שבין "טבעות" ו"שבתאי" מול קשר "שייכות" שבין "התעלומה" לבין "טבעות שבתאי" - כך, לפחות, בטורקית.

תיאורי האופן ושמות התואר עריכה

הדרך המקובלת ליצור תואר משם-עצם בטורקית היא על-ידי הרכיב lı/li/lu/lü, המציית לחוקי הרמוניית התנועות.

 • דוגמה:
can היא "נשמה", "רוח חיים". canlı, לכן, פירושו "חי".
הוא "חוד". uçlu - "מחודד".
kent היא "עיר". kentli הוא מי שגר בעיר, "עירוני".
köy - "כפר". köylü - "איכר", "איש הכפר".

יצירת תאורי האופן בטורקית נעשית בעזרת רכיב דומה: lık/lik/luk/lük (גם הוא כפוף להרמוניית התנועות, כמובן). שני הרכיבים יכולים להיות מורכבים זה על זה, או לבוא בנפרד.

 • דוגמה:
canlılık - "חיות", "מרץ".
gaip - "נעדר" (מילה ערבית ולכן אינה מצייתת לכללי הרמוניית התנועות). gaiplik - "היעדרות".

מלבד יצירת תיאורי אופן, הרכיב lık/lik/luk/lük משמש גם ביצירת שם עצם חדש על-בסיס שם עצם קיים.

 • דוגמה:
göz - "עין". gözlük - משקפיים.
söz - "מילה". sözlük - "מילון".
ağac - "עץ". ağaclık - "חורשה".

כאשר מוסיפים אחרי הרכיב lık/lik/luk/lük רכיב אחר, המתחיל בתנועה, האות k מתחלפת ב ğ (צליל שבעצם אינו מושמע בטורקית המודרנית, אלא מתבטא בהארכת התנועה שלפניו, בלבד).

מקצועות וזהויות עריכה

הרכיב ci/çi/cı/çı/cu/çu/cü/çü (כפוף לכללי הקוליות ולהרמוניית התנועות) משמש ליצירת שמות תואר לבני-אדם, על בסיס שמות-עצם קיימים.

 • דוגמה:
deniz - "ים". denizci - "ימאי". denizcilik - "ימאות".
cam - "זכוכית". camcı - "זגג".
tüfek - "רובה". tüfekçi - "נַשָק" (gunsmith). שימו לב לפעולתם של כללי הקוליות.
sulh - "שלום". sulhçu - "פציפיסט", "רודף שלום".

אותו רכיב משמש גם ביצירת "המספר הסודר":

 • דוגמה:
iki הוא המספר שתיים. ikinci araba היא "המכונית השנייה".
elli dokuzuncu kopek פירושו "הכלב מספר 59." (elli - חמישים. dokuz - תשע.)

העדר, חוסר עריכה

הרכיב sız/siz/suz/süz נותן משמעות של "העדר" שם העצם אליו הוא מתווסף.

 • דוגמה:
can - "נשמה", "רוח חיים". cansız - "מת".
hal - "כוח". halsiz - "חלש" (מי שאין לו כוח). halsizlik - "חולשה". במילה זו ישנה תופעה לא רגילה, של מעבר מתנועה אחורית לתנועה קדמית (הפרה של כללי הרמוניית התנועות). תופעה זו נובעת מדרך הגייתה של האות l במילה זו, שהיא מילה ערבית במקורה.
göz - "עין". gözsüz - "ללא עיניים, עיוור".

חיבור עריכה

הסיומת yle/yla/le/la משמשת לשם חיבור, במשמעות "ו..." או "עם". אם מילת הבסיס מסתיימת בתנועה, נוסיף את העיצור y כ"עיצור מעבר".

 • דוגמה:
"Hayvanlarla, özellikle yılanlarla ilgilenmiyoruz" - "איננו מעוניינים בחיות, ובמיוחד לא בנחשים".
הפועל ilgilenmek פירושו "להיות מעוניין ב...", "לדאוג ל...". הוא דורש את "מילת היחס" le/la (בעצם, משמעות הפועל היא משהו כמו "להיות בקשר עם..." והרכיב le/la מעביר את המשמעות של "עם"). hayvan היא "חיה". hayvanlar - "חיות". ו yılan הוא "נחש".
המילה özellikle מורכבת מהיסוד öz שהוא ה"עצמי", המהות המיוחדת של משהו. özel הוא "מיוחד". özellik היא התכונה "ייחוד", "להיות מיוחד", ו özellikle פירושו "עם ייחוד", או, בפשטות "במיוחד".
הדוגמה שלמעלה לקוחה מ-www.lonweb.org - האתר המצוין ללימוד שפות [1]. באתר זה מצויים תרגומים רבים של טקסטים המובאים לצד הגירסה המקורית. אחד הנכסים החשובים ביותר של האתר הוא סדרת סיפורי הבלשית דייזי המילטון, המתורגמים למספר רב של שפות.