אסמבלי x86/פקודות/פקודות נוספות


אסמבלי x86PUSH AX PUSHF

עריכה

שיטה זו דוחפת למחסנית את תוכן אוגר הדגלים.

שיטה זו נותנת הוראת שליפה מהמחסנית.