הולנדית/פעלים חריגים

הטבלה שלמטה הינה רשימה של כל הפעלים החריגים בהולנדית. ברשימה תמצא את צורת הפועל במקור, גוף ראשון יחיד בעבר, את הבניין בעבר ותרגום הפועל לאנגלית ולעברית (התרגום ניתן גם באנגלית כי ההשוואה לאנגלית יותר מדוייקת). במקרה שצורת הפועל במקור חריגה, השורש המתאים יופיע גם.

הדרך הטובה ביותר להבין זה לזכור בע"פ. כמו Irregular Verbs באנגלית. מאגר זה יוכל לשמש אתכם גם ללמידת המילים לאוצר המילים.

פעלים חריגים

עריכה
הפועל במקור השורש בעבר הבניין באנגלית בעברית
begrijpen begrijp begreep begrepen to understand להבין
bijten bijt beet gebeten to bite לנשוך
binden bind bond gebonden to tie לקשור
breken breek brak gebroken to break לשבור
brengen breng bracht gebracht to bring להביא
doen doe deed gedaan to do לעשות
dragen draag droeg gedragen to carry, to wear לשאת, ללבוש
drijven drijf dreef gedreven to float לצוף
drinken drink dronk gedronken to drink לשתות
duiken duik dook gedoken to dive לצלול
dwingen dwing dwong gedwongen to force (someone) to do (something) להכריח (מישהו) לעשות (משהו)
eten eet at gegeten to eat לאכול
fluiten fluit floot gefloten to whistle לשרוק
gaan ga ging gegaan to go ללכת
genieten geniet genoot genoten to enjoy ליהנות
geven geef gaf gegeven to give לתת
glijden glijd gleed gegleden to slide לגלוש
graven graaf groef gegraven to dig לחפור
grijpen grijp greep gegrepen to grasp לתפוס (במובן של להבין משהו)
hangen hang hing gehangen to hang לתלות
hebben heb had gehad to have להיות בעל-
houden houd hield gehouden to hold לאחוז
kiezen kies koos gekozen to choose לבחור
klinken klink klonk geklonken to sound להשמיע
komen kom kwam gekomen to come לבוא
krijgen krijg kreeg gekregen to get לקבל/להשיג (במובן של רכישה)
laten laat liet gelaten to let לאפשר
liegen lieg loog gelogen to lie (not tell the truth) לשקר
liggen lig lag gelegen to lie (in horizontal position) לשכב (לישון)
lijden lijd leed geleden to suffer לסבול
moeten moet moest gemoeten to have to עליו לעשות-
nemen neem nam genomen to take לקחת
rijden rijd reed gereden to drive לנסוע / לנהוג
schieten schiet schoot geschoten to shoot לירות
schrijven schrijf schreef geschreven to write לכתוב
slaan sla sloeg geslaan to hit, to slap להכות / לסטור
snijden snijd sneed gesneden to cut לחתוך
staan sta stond gestaan to stand לעמוד
steken steek stak gestoken to stick, to stab לדקור / לנעוץ
stelen steel stal gestolen to steal לגנוב
vallen val viel gevallen to fall ליפול
vechten vecht vocht gevochten to fight להילחם
verdwijnen verdwijn verdween verdwenen to disappear להיעלם
verstaan versta verstond verstaan to understand, to hear להבין, לשמוע
vinden vind vond gevonden to find למצוא
vliegen vlieg vloog gevlogen to fly לעוף / לטוס
vragen vraag vroeg gevraagd to ask לשאול / לבקש
vriezen vries vroor gevroren to freeze לקפוא
weten weet wist geweten to know לדעת / להכיר
winnen win won gewonnen to win לנצח
worden word werd geworden to become להפוך ל-
wrijven wrijf wreef gewreven to rub לשפשף
zien zie zag gezien to see לראות
zingen zing zong gezongen to sing לשיר
zullen zal zou - to shall, will [פועל עזר לציון עתיד]


הפרק הקודם:
סדר המילים
פעלים חריגים הפרק הבא:
ציווי