היסטוריה לבגרות/דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה


א. ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעליה וממדיה

ב. דפוסי ארגון של העלייה

ג. תהליך קליטת העלייה במדינת ישראל – קשיים, שיקולים מעצבים ודרכי קליטה

ד. אירועי ואדי סאליב – יולי 1959, משמעותם והשפעתם

הפרק הקודם:
מדיניות הביטחון ומלחמות ישראל בעשור הראשון והשני של מדינת ישראל
דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה הפרק הבא:
זיכרון השואה